print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Wonen in buitenland en werken in Nederland

Thuiswerken kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid en de belastbaarheid. Bij 25% of meer thuiswerken wijzigt het sociale zekerheidsland van werkland naar woonland. Thuiswerken leidt tot belasting in het woonland naar rato van de thuiswerkdagen. Dit kan soms een voordeel opleveren. In dit artikel behandelen wij de casus bij de Rechtbank Zeeland - West Brabant in juli 2022.

Ook de Belastingdienst weet het niet altijd!

Een Nederlandse werkneemster is werkzaam bij de Belastingdienst. Naast haar werkzaamheden in Nederland voert zij regelmatig werkzaamheden uit buiten Nederland, waaronder Duitsland. Door privé-omstandigheden besluit deze mevrouw naar Duitsland te verhuizen. In deze procedure staat vast dat zij vanwege haar persoonlijke situatie verhuist en dat de verhuizing niets met haar werkzaamheden voor de Belastingdienst te maken hebben.

Wanneer mevrouw haar aangifte inkomstenbelasting over 2017 in Nederland doet, vraagt zij voor 22% van haar inkomen voorkoming van dubbele belasting. De vrouw is van mening dat - op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland - Nederland geen heffingsrecht heeft over de werkzaamheden die zij buiten Nederland verricht. De Nederlandse Inspecteur van de Belastingdienst is het hier niet mee eens en weigert om voorkoming van dubbele belasting te geven voor het inkomen dat is toe te rekenen aan de werkzaamheden buiten Nederland. De vrouw gaat in beroep, en met succes.

Wonen in buitenland en werken in Nederland en buitenland

De rechtbank geeft de werkneemster volledig gelijk. Op grond van de hoofdregel van artikel 18 uit het belastingverdrag met Nederland, is het inkomen inderdaad volledig in Nederland belast. Artikel 18 lid 1 zegt:

  • Salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, betaald door een verdragsluitende staat, deelstaat of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van een verdragsluitende staat of deelstaat, aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten verleend aan die staat, deelstaat of dat staatkundig onderdeel of plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan, zijn slechts in die staat belastbaar.

Op grond van deze bepaling lijkt het overduidelijk dat de Inspecteur gelijk heeft. Het salaris van de vrouw is op grond van deze (hoofd-)regel belast in het bronland, in dit geval dus Nederland. Echter, in hetzelfde artikel is een uitzondering opgenomen. Deze uitzondering stelt:

  • Deze salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen zijn echter slechts in de andere verdragsluitende staat belastbaar, indien de diensten in die staat worden verleend en de natuurlijke persoon een inwoner is van die staat die a)onderdaan is van die staat of b) niet uitsluitend voor het verlenen van de diensten inwoner van die staat werd.

Volgens de werkneemster is de uitzondering onder b) van toepassing. Zij is namelijk om privéredenen en niet in het kader van dienstbetrekking verhuisd naar Duitsland. Volgens de Inspecteur ziet deze uitzondering specifiek op lokaal geworven personeel. Hier gaat de rechtbank echter niet in mee. Er is geen reden aan te wijzen waarom de uitzondering hier niet van toepassing zou zijn. Het gelijk is aan de werkneemster. Voor het deel van het inkomen dat is toe te rekenen aan werkzaamheden buiten Nederland, dient de Nederlandse Belastingdienst voorkoming van dubbele belasting te geven.

Noot fiscaal jurist inzake internationaal werkzame personen

Overeenkomstig de hoofdregel in het internationale belastingrecht zijn inkomsten uit dienstbetrekking belast daar waar de werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden zijn echter in de woonstaat belast indien:

  • de werknemer in periode van 12 maanden niet langer dan 183 dagen aanwezig was in de werkstaat; en
  • de beloning wordt gedragen door of namens een werkgever die niet in de werkstaat is gevestigd; en
  • de beloning komt niet ten laste van een vaste inrichting van de werkgever in de werkstaat.

Soms kan een werknemer er belang bij hebben dat een beloning in de werkstaat en de woonstaat wordt belast (salary split). In andere gevallen wil men, bijvoorbeeld ter voorkoming van gezeur of complicaties, heffing in het buitenland vermijden. Soms wordt in Nederland een vermindering gevraagd, terwijl het buitenland niet of nauwelijks kan of mag heffen. Hoe het ook is, bij internationaal werken is maatwerk en goed advies van essentieel belang.  

Ook deze casus laat weer zien dat bij het wonen en werken in meerdere landen lastige situaties kunnen ontstaan. Het is bij betrokken partijen lang niet altijd duidelijk in welk land nu belasting betaald moet worden over het inkomen. Wij zien het in de praktijk nog vaak misgaan, waardoor allerlei vervelende consequenties voor werkgever én werknemer kunnen ontstaan. Laat u in grensoverschrijdende gevallen altijd goed adviseren door een specialist. Het kan een hoop ellende voorkomen. Kom gerust eens langs (of binnen) voor een vrijblijvende afspraak.

Bron wonen in buitenland en werken in Nederland

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 4 juli 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:3675

Deel deze pagina

Laatste update op 10-10-2022
Artikel gemaakt op 19-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Wonen buitenland werken Nederland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap