print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

30% regeling en wisseling van werkgever

Ingekomen werknemers die gebruik maken van de 30% regeling dienen bij het verbreken van een dienstbetrekking tijdig een nieuwe werkgever te vinden willen ze gebruik blijven maken van de 30%-regeling.

Het is mogelijk om de 30% regeling te verlengen indien een ingekomen werknemer van werkgever wisselt. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de nieuwe dienstbetrekking wordt aangegaan binnen drie maanden na het einde van de oude dienstbetrekking.

Op 29 januari 2016 heeft de Hoge Raad  bevestigd dat deze driemaandstermijn een harde en niet oprekbare termijn is. In deze procedure heeft belastingplichtige, wegens persoonlijke omstandigheden, pas een nieuwe dienstbetrekking aanvaard na de driemaandstermijn. Als motivering gaf de belastingplichtige aan dat hij enige tijd nodig heeft gehad om woonruimte te regelen, en dat hij gedurende die tijd niet op zoek is geweest naar een andere dienstbetrekking.

Zowel het Hof als de Hoge Raad komen tot de conclusie dat de driemaandstermijn een harde termijn is en dat de wet geen andere mogelijkheid biedt in geval van wisseling van werkgever om aannemelijk te maken dat er sprake is van schaarse specifieke deskundigheid. In de genoemde procedure dat de expat dus geen recht meer op toepassing van de 30% regeling.

30% regeling in 2024

Per 1 januari 2024 wordt de 30% regeling aangepast (amendement 30% regeling). Voor ingekomen werknemers die voldoen aan de voorwaarden blijft de 30% regeling voor de eerste 20 maanden zoals deze was. Voor de volgende 20 maanden wordt het percentage gesteld op 20% van het loon en voor de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 10%. Na 60 maanden is de maximale periode met betrekking tot de 30% regeling verstreken. Bij een beschikking voor een kortere periode dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en perioden. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genoten en beschikking hiervoor hadden.

30% regeling in 2023

Per 1 januari 2024 wordt de 30% wederom ingeperkt, nu tot de zogenoemde Balkenende-norm. Hiermee wordt verwezen naar de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de Wet normering topinkomens (WNT-norm).  In 2022 bedraagt deze WNT-norm € 216.000 op jaarbasis. Aftopping binnen de 30%-regeling komt dus aan de orde als de grondslag voor de 30%-regeling hoger is dan € 216.000. Er wordt wel een overgangsregeling voorgesteld op basis waarvan voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt dat de aftopping van de 30%-regeling pas toepassing vindt vanaf 1 januari 2026. Voor deze groep ingekomen werknemers geldt dat bij aanvang van toepassing van de 30%-regeling nog niet definitief vaststond dat het binnen de regeling maximaal in aanmerking te nemen bedrag vanaf 1 januari 2024 zou worden afgetopt.

30% regeling van 2019

De regering wil de 30% regeling inkorten van 8 jaar naar 5 jaar. De wijziging zou in moeten gaan op 1 januari 2019. Een aanvraag nog in 2018 indienen is dus verstandig.

Tip expats

Voor werknemers die gebruik maken van de 30% regeling is het dus essentieel om bij beëindiging van de oude dienstbetrekking binnen drie maanden een nieuwe werkgever te vinden.  Hierbij geldt dat het aangaan van de dienstbetrekking binnen de driemaandstermijn voor behoud van de 30% regeling doorslaggevend is, en niet de aanvang van de tewerkstelling. 

Voor expats met een tijdelijk arbeidscontract is dus aan te raden om vroegtijdig met de werkgever te overleggen wat de intentie is bij het einde van het tijdelijke contract. Zo kan de expat zich mogelijk eerder voorbereiden op het zoeken naar een nieuwe werkgever.

Indien een expat zelf ontslag neemt zal dat meestal gepaard gaan met het reeds gevonden hebben van een nieuwe werkgever en er in principe geen probleem zijn om de 30% regeling te verlengen. Als dat niet het geval is, dan zal de expat zich moeten realiseren dat hij eerst op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever wil hij de 30% regeling in de toekomst blijven genieten. Gaat de expat eerst "vakantie" vieren, het land verder leren kennen, dan kan dat tot gevolg hebben dat hij de 30% regeling definitief niet meer kan toepassen.

Deel deze pagina

Laatste update op 27-10-2023
Artikel gemaakt op 05-02-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie 30% regeling en wisseling van werkgever

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap