print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

30%-Regeling (niet voor terugkerende Nederlanders)

Regelmatig worden wij benaderd om mensen bij te staan die gebruik willen maken van de 30%-regeling en hulp nodig hebben bij het aanvragen van deze regeling bij de Belastingdienst. Indien dit Nederlanders betreft die na jarenlang verblijf in het buitenland terugkeren, moeten wij ze teleurstellen, omdat zij weliswaar meestal wel voldoen aan de voorwaarden van de regeling, maar dat de termijn waarvoor deze geldt volledig wordt gekort en er per saldo geen gebruik gemaakt kan worden.

Onderstaand kort een beschrijving van de regeling en wie er voor in aanmerking komt en een uitleg over de kortingsregeling.

30% regeling in 2024 en 2025

Per 1 januari 2024 wordt de 30% regeling aangepast (amendement 30% regeling). Voor ingekomen werknemers die voldoen aan de voorwaarden blijft de 30% regeling voor de eerste 20 maanden zoals deze was. Voor de volgende 20 maanden wordt het percentage gesteld op 20% van het loon en voor de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 10%. Na 60 maanden is de maximale periode met betrekking tot de 30% regeling verstreken. Bij een beschikking voor een kortere periode dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en perioden. Er geldt een overgangsregeling (zie standpunt kennisgroep belastingdienst d.d. 17 april 2024) voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genoten en beschikking hiervoor hadden. De 30% regeling moet voor toepassing van het overgangsregime wel in 2022 of 2023 zijn toegepast, zie standpunt kennisgroep belastingdienst d.d. 23 april 2023.

De regeling wordt in 2025 wellicht weer teruggedraaid (brief belastingplan 2024), dit zwalkende beleid zal niet helpen bij het behouden van internationaal opererende bedrijven.

Voordeel 30%-regeling voor ingekomen werknemers

Als u in Nederland komt wonen en werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenaamde extraterritoriale kosten. Uw werkgever mag u een onbelaste vergoeding geven voor deze kosten. Daarbij worden niet de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking genomen, maar mag de werkgever u 30% van uw loon, inclusief de vergoeding, belastingvrij vergoeden. De regeling is daarom bekend onder de naam: de 30%-regeling. U hoeft niet te bewijzen dat u daadwerkelijk kosten heeft gemaakt.

Al met al een mooie regeling voor ingekomen werknemers.

30% regeling in 2023

Per 1 januari 2024 wordt de 30% wederom ingeperkt, nu tot de zogenoemde Balkenende-norm. Hiermee wordt verwezen naar de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de Wet normering topinkomens (WNT-norm).  In 2022 bedraagt deze WNT-norm € 216.000 op jaarbasis. Aftopping binnen de 30%-regeling komt dus aan de orde als de grondslag voor de 30%-regeling hoger is dan € 216.000. Er wordt wel een overgangsregeling voorgesteld op basis waarvan voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt dat de aftopping van de 30%-regeling pas toepassing vindt vanaf 1 januari 2026. Voor deze groep ingekomen werknemers geldt dat bij aanvang van toepassing van de 30%-regeling nog niet definitief vaststond dat het binnen de regeling maximaal in aanmerking te nemen bedrag vanaf 1 januari 2024 zou worden afgetopt.

Wie komt in aanmerking voor de 30%-regeling?

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. U heeft een dienstbetrekking.
 2. Uw werkgever heeft u aangeworven uit een ander land of u bent uit een ander land naar uw werkgever gezonden.
 3. U heeft in de laatste 2 jaar voor uw 1e werkdag, meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond.
 4. U woonde meer dan 150 km van de Nederlandse grens.
 5. U heeft specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • U wordt geacht deskundigheid te hebben als uw salaris exclusief vergoeding minimaal € 37.296 (2018) bedraagt,
  • of als u jonger dan 30 jaar bent en een mastertitel heeft, minimaal € 28.350,
  • of als u wetenschappelijk onderzoek doet bij een aangewezen onderzoeksinstelling.
 6. U dient tijdig een beschikking aan te vragen bij de Belastingdienst.

Looptijd en kortingsregeling

De maximale looptijd voor de 30%-regeling bedraagt 8 jaar. In het Belastingplan 2019 wordt aangekondigd dat de maximale looptijd wordt verkort van 8 naar 5 jaar. Wel gaat er een overgangsregeling komen van maximaal 2 jaar voor bestaande gevallen.

De maximale looptijd wordt gekort met periodes van eerder verblijf in Nederland en wel onder de volgende voorwaarden:

 • Verbleef of werkte u voor aanvang van uw tewerkstelling eerder in Nederland, dan wordt u gekort voor periodes van eerder verblijf of werk in Nederland:
  • die minder dan 25 jaar voor aanvang van uw tewerkstelling in Nederland liggen;
  • meer dan 25 jaar voor aanvang begonnen en minder dan 25 jaar voor aankomst eindigde.
 • Niet gekort worden periodes in de voorgaande 25 jaar van:
  • maximaal 20 dagen per jaar in Nederland werken;
  • maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig 1 aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden verblijf in Nederland voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen (niet werkgerelateerd).

Deze kortingsregeling zorgt ervoor dat terugkerende Nederlanders eigenlijk niet meer in aanmerking komen voor toepassing van de 30%-regeling en voor de volledige periode gekort worden. Uitzondering zijn Nederlanders die al meer dan 25 jaar niet meer in Nederland hebben gewoond en / of gewerkt.

Een extreem voorbeeld is het volgende:

Henk is geboren (1970) en getogen in Nederland en is na zijn studie in Nederland naar Australië vertrokken (1994) om daar te reizen en is daar blijven wonen. Na 24 jaar keert Henk in 2018 terug naar Nederland en vind daar een baan bij de Universiteit Twente. Hij voldoet aan alle voorwaarden voor de 30%-regeling. Toch kan hij er geen gebruik van maken; hij wordt namelijk volledig gekort. Hij heeft nooit in Nederland gewerkt en is de afgelopen 25 jaar slechts 1 jaar in Nederland geweest. Hij wordt echter gekort voor de aaneengesloten periode die begon in 1970 en in 1994 nog net binnen de 25 jaarstermijn eindigde.

Had Henk een jaar gewacht met zijn terugkeer naar Nederland, dan had Henk volledig gebruik kunnen maken van de regeling en zou hij in het geheel niet gekort zijn.

Let dus goed op en laat je bij voorkeur adviseren voordat je definitief terugkeert.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-05-2024
Artikel gemaakt op 24-10-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal 30%-regeling niet voor terugkerende Nederlanders

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap