print sitemap zoeken disclaimer contact

Actueel emigratie

30% Regeling voor ontslaguitkering

De 30% regeling – die speelt bij internationale uitzendingen – mag worden toegepast op een ontslaguitkering, als sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

30% regeling van 2019

De regering wil de 30% regeling inkorten van 8 jaar naar 5 jaar. De wijziging zou in moeten gaan op 1 januari 2019. Een aanvraag nog in 2018 indienen is dus verstandig.

Nieuws 30% regeling in 2013

Ook in 2013 zijn een aantal zaken binnen de 30% aangepast of nader toegelicht:

  • De werkgever mag in bepaalde buitenlandsituaties een deel van het salaris belastingvrij uitkeren omdat de werknemer extra kosten maakt door zijn verblijf in het buitenland.
  • Als een werknemer uit het buitenland in Nederland komt werken, moet de werknemer iets bijzonders kunnen (specifieke deskundigheid). Er geldt ook een inkomensnorm waaruit die deskundigheid zou blijken.
    Inkomensnorm voor specifieke deskundigheid. De inkomensnorm bedraagt in 2013 € 35.770 (exclusief de onbelaste vergoeding). Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar (met mastertitel) is de norm lager, namelijk € 27.190 (exclusief de onbelaste vergoeding).
  • De einddatum voor de 30% regeling staat in de beschikking die de werkgever van de Belastingdienst ontvangt. Stopt de werknemer bij de werkgever, dan stopt ook de 30% regeling, tot 2012 was dit de laatste werkdag. Vanaf 2013 is de maximale einddatum aangepast; de 30% regeling eindigt in ieder geval op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin de laatste werkdag valt. Dat klinkt niet helder, een voorbeeld: de laatste werkdag is 10 augustus 2013, de werkgever kent een loontijdvak van 1 maand. De 30% regeling kan worden toegepast tot 31 augustus 2013. 

De regeling

Een internationale uitzending brengt extra kosten met zich mee. De Nederlandse fiscale wetgeving kent een aantrekkelijke regeling, hierbij mag 30% van het bruto loon onbelast worden vergoed aan de werknemer. De regeling geldt ook voor bestuurders van een B.V., zelfs voor DGA’s (directeur-grootaandeelhouders). Naast de 30% vergoeding mogen ook de normale onbelaste vergoedingen worden betaald en de schoolgelden voor een internationale school. Loon in natura behoort ook tot de grondslag voor de 30% regeling. Een vergoeding voor dubbele huisvestingslasten mag niet naast de 30% regeling onbelast worden betaald. De berekening van de vergoeding is eenvoudig, 30/70 van de normale beloning.

Ontslag uitkering of gouden handdruk

De vergoeding mag worden toegepast op loon uit een huidige dienstbetrekking. Een ontslagvergoeding (loon uit vroegere dienstbetrekking) zou dus niet als grondslag voor de 30% regeling mogen gelden.

Volgens een Hof-uitspraak (31 mei 2006, nummer 04/04425) geldt de 30% regeling wel voor een ontslaguitkering. De Hoge Raad (LJN: BB3438, Hoge Raad, 43396) heeft deze uitspraak verworpen en aangegeven dat de regeling alleen betrekking heeft op loon uit tegenwoordige arbeid.

Naar onze mening valt daarmee een ontslagvergoeding die ziet op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wel onder de regeling; de vergoeding moet dan in heel nauw verband staan met bepaalde verrichte arbeid en daar een rechtstreekse beloning voor vormen.

In Hof Den Haag 26 juli 2011 nr. 10/00180 (door de Hoge Raad bevestigd op 20 april 2012) is bepaald dat de ontslagvergoeding niet onder de regeling viel, omdat sprake was van inkomsten uit vroegere arbeid; in deze casus was de ontslagvergoeding contractueel vastgelegd en automatisch verschuldigd bij ontslag en niet afhankelijk van de duur en omvang van de verrichte arbeid. Het lijkt dat, indien en voor zover de vergoeding kan worden gekwalificeerd als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, deze wel onder de regeling valt. Het is wachten op jurisprudentie terzake. Is sprake van loon uit vroegere arbeid, dan valt deze, zo staat nu definitief vast, niet onder de regeling.

Bonussen, opties, etc., mogen in de grondslag voor de 30% regeling worden meegenomen.

Wie krijgen de 30% regeling?

De werknemer moet hooggekwalificeerd zijn en in Nederland schaars. Bij de toetsing wordt ook gekeken naar het salaris. Bij concernuitzending gelden speciale (veelal gunstige) regelingen. Soms stelt de fiscus dat het salaris een bepaalde omvang moet hebben of dat minimaal sprake moet zijn van een HBO-opleiding, deze uitgangspunten zijn als flauwekul te bestempelen. Er zijn uitspraken voldoende die aangeven dat dit niet als zodanig in de regeling staat.
De regeling wordt voor 10 jaar toegekend op grond van een beschikking. Het aanvraagformulier kunt u opvragen bij de Belastingdienst te Heerlen.

Voorbeeld

Een Scandinavische linksbenige voetballer met een niet bijzonder hoog salaris werd geacht niet over specifieke deskundigheid te beschikken.
Een werknemer die een informatica-opleiding heeft gevolgd, 2,5 jaar ervaring heeft en werkzaamheden heeft verricht als programmeur, is niet schaars genoeg.

Voor de periode waarin de 30% regeling van toepassing is, wordt de werknemer geacht tijdelijk in Nederland te verblijven.

Nieuws

De Rechtbank in Breda was in november 2012 van mening dat de 150 kilometergrens in de nieuwe 30% regeling (zie onder) is toegestaan. Deze regel is niet in strijd met het Europese kantoor. De Rechtbank in Haarlem is echter in december 2012 van mening dat deze nieuwe regel niet is toegestaan. Volgens deze Rechtbank is het kilometercriterium dat in 2012 is ingevoerd in strijd met het Europese beginsel van vrij personenverkeer.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie 30% regeling ook voor ontslaguitkering

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap