Volg ons op:

Landendesk

Twitter Updates

30% Regeling en voordeel in de inkomstenbelasting

Nieuws

De Rechtbank in Breda was in november 2012 van mening dat de 150 kilometergrens in de nieuwe 30% regeling (zie onder) is toegestaan. Deze regel is niet in strijd met het Europese kantoor. De Rechtbank in Haarlem is echter in december 2012 van mening dat deze nieuwe regel niet is toegestaan. Volgens deze Rechtbank is het kilometercriterium dat in 2012 is ingevoerd in strijd met het Europese beginsel van vrij personenverkeer. Op 18 december 2012 deed de Rechtbank in Haarlem een gelijkende uitspraak. Volgens de Rechtbank is sprake van discriminatie. In deze procedure ging het om de heer X die in Duitsland woonde binnen een grens van 150 kilometer van de Nederlandse grens. De Rechtbank stelt dat X objectief bezien vergelijkbaar is met een EU-onderdaan die – voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland – op 151 km van de Nederlandse grens woont. Volgens de Rechtbank zijn er ook geen rechtvaardigingsgronden voor de discriminerende behandeling. De Hoge Raad heeft op 9 augustus 2013 aangegeven dat er vragen moeten worden gesteld aan de Europese rechter, dit is ook gebeurd.

De Europese Commissie liet ook weten dat de 150 kilometergrens een grove maatregel is om buitenlandse werknemers uit te sluiten van de 30% regeling (fiscaal: strijdigheid met vrije werknemersverkeer). De EC stelt echter wel dat, als een werknemer gemakkelijk tussen zijn huis en werk kan rijden (minder extraterritoriale kosten), een beperking wel is toegestaan, deze maatregel is echter te grof. Als voorbeeld wordt genoemd een werknemer die in België woont en in Groningen werkt. De woon-werkafstand is ruim 400 kilometer edoch de woonplaats in België ligt op minder dan 150 kilometer van de grens.

30% regeling van 2019

De regering wil de 30% regeling inkorten van 8 jaar naar 5 jaar. De wijziging zou in moeten gaan op 1 januari 2019. Een aanvraag nog in 2018 indienen is dus verstandig.

Nieuw besluit 30% regeling 2013

Er is een nieuw besluit voor de 30% regeling, dit kunt u hier raadplegen.

Nieuws 30% regeling in 2013

Ook in 2013 zijn een aantal zaken binnen de 30% regeling aangepast of nader toegelicht:

Procedures 30% regeling

Student en 30% regeling: De heer X (uit Duitsland) heeft in 2013 zijn studie in Duitsland afgerond. In 2007 pakt de heer X in Nederland een rechtenstudie op, gelijktijdig gaat hij stage lopen. In 2011 is X in dienstbetrekking getreden bij A B.V. Er wordt verzocht om toepassing van de 30% regeling. De Rechtbank is van mening dat X niet in het buitenland is aangeworven. Het Gerechtshof is het met de Rechtbank eens (Bron: Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2014).

De 30% regeling vanaf 2012

Werknemers die naar Nederland komen kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrije vergoeding voor de extraterritoriale kosten krijgen van 30% van het loon inclusief de vergoeding. Per 1 januari 2012 zijn de voorwaarden op een aantal punten aangescherpt:

Als een werknemer niet (meer) onder de 30% regeling valt, dan kunnen wel de werkelijke extraterritoriale kosten vrij worden vergoed.

Schaarse specifieke deskundigheid

Per 1 januari 2012 wordt de term "schaarse specifieke deskundigheid" ingevuld met een salarisnorm: er wordt automatisch vanuit gegaan dat er sprake is van een schaarse specifieke deskundigheid als de werknemer een fiscaal loon heeft van € 35.000 (exclusief de vergoeding) of meer.

Voor wetenschappers geldt geen salarisnorm. Voor werknemers met een afgeronde masteropleiding die 29 jaar of jonger zijn, geldt een verlaagd inkomenscriterium van € 26.605.

In de meeste gevallen zal niet specifiek meer op schaarste worden getoetst. Dit gebeurt alleen nog wanneer (bijna) een gehele beroepsgroep boven de salarisnorm uitkomt. 

30% Regeling geldt voor maximaal 8 jaar

Met ingang van 1 januari 2012 kan de 30% regeling voor maximaal 8 jaar gelden. Voor werknemers die vóór 1 januari 2012 al gebruik maakten van de 30% regeling geldt een periode van 10 jaar. De looptijd van maximaal 8 jaar geldt dus alleen voor werknemers die na 1 januari 2012 gebruik maken van de 30% regeling.

Definitie ‘ingekomen werknemer’

De 30% regeling voor werknemers die naar Nederland komen geldt vanaf 1 januari 2012 alleen voor werknemers die minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden voordat zij in Nederland gingen werken.

Toetsperiode ingekomen werknemer

Er geldt een toetsingsperiode van 25 jaar. Elke eerdere periode van verblijf of tewerkstelling in Nederland die eindigt binnen die 25 jaar (waaronder ook een eerdere periode van verblijf of tewerkstelling in Nederland die langer dan 25 jaar geleden is begonnen, maar minder dan 25 jaar geleden is geëindigd), zal in mindering komen op de looptijd van maximaal 8 jaar.

Promovendi

Buitenlanders die na hun promotie aan een Nederlandse universiteit in Nederland gaan werken, konden geen gebruik maken van de 30% regeling doordat de periode van promoveren werd gezien als periode van verblijf in Nederland, waardoor geen sprake was van een vanuit het buitenland ingekomen werknemer. Per 1 januari 2012 wordt de periode van promoveren voor de 30% regeling niet gezien als periode van verblijf in Nederland, zodat deze groep wel in aanmerking kan komen voor de 30% regeling bij de eerste baan na promoveren.

Overgangsrecht

Voor ingekomen werknemers die vóór 1 januari 2012 onder de 30% regeling vallen, geldt overgangsrecht. Er zijn 2 situaties mogelijk:

Tip: mogelijk voordeel inkomstenbelasting

Een ander voordeel voor werknemers die gebruik maken van de 30% regeling is dat zij kunnen kiezen om als buitenlands belastingplichtige aangemerkt te worden. Deze keuze kan jaarlijks gemaakt worden. Voordeel hiervan is dat alleen Nederlands inkomen in box 1, Nederlands box 2 inkomen en alleen Nederlands onroerend goed in box 3 in Nederland belast wordt.

Eventueel aanmerkelijkbelanginkomen uit een buitenlandse vennootschap zal niet in Nederland belast worden. Tevens eventueel vermogen (bankrekeningen / effecten), ook als dat in Nederland wordt aangehouden, zal niet belast worden. 


Auteur(s) van 30% regeling en voordeel inkomstenbelasting


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 26-06-2012 | Artikel laatst gewijzigd : 18-05-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen