print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Voorbeeld bezwaarschrift BTW privegebruik auto

De jaarlijkse BTW-correctie voor het privégebruik van de zakelijke auto ligt onder vuur. Er worden op dit moment enkele proefprocessen gevoerd tegen de Belastingdienst om te toetsen of de regelingen wel rechtmatig zijn. In afwachting van de uitkomst is het verstandig om bezwaar aan te tekenen tegen de aangifte omzetbelasting waarin u het privégebruik heeft aangegeven. U kunt dit doen via uw adviseur, hij mag gebruik maken van een collectieve regeling waarbij in één keer voor al zijn klanten bezwaar gemaakt kan worden. U kunt natuurlijk ook zelf een bezwaarschrift opstellen, daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaand voorbeeld.

__________________________________________________________________________________________________________

Belastingdienst ..............................      

Postbus ......

Postcode, woonplaats

Plaats, datum

           

Onderwerp: bezwaar tegen de aangifte omzetbelasting

                 tijdvak december 2011 / 4e kwartaal 2011 / 2011        

                    aangiftenummer 9999.99.999.B.01.1120                                                           

Geachte heer, mevrouw,

Middels deze brief maak ik bezwaar tegen de door ons ingediende aangifte omzetbelasting over de maand december / het vierde kwartaal / het jaar 2011 met in hoofde genoemd aangiftenummer. Het bezwaar heeft betrekking op in de aangifte vermelde BTW over het privégebruik van de auto.

Feiten

In de aangifte is de verschuldigde BTW over het privégebruik van de auto’s voor de eerste helft van het jaar 2011 berekend op basis van de formule 12% * 25 * cataloguswaarde van de auto. De uitkomst hiervan is € ............... (bedrag).

De verschuldigde BTW over de periode 1 juli tot en met 31 december 2011 is berekend volgens de formule 2,7% (1,5% bij marge auto’s) * de cataloguswaarde van de auto. De uitkomst hiervan is € ............... (bedrag).

Bezwaren

Op grond van het tot 1 juli 2011 van kracht zijnde besluit van 9 februari 2009, nr. CPP 2009/109M kan de BTW-correctie voor het privégebruik van zeer zuinige auto’s op nihil worden vastgesteld. Dit is begunstigend beleid ten opzichte van minder zuinige auto’s, terwijl voor de BTW sprake is van gelijke gevallen. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Zie de uitspraak van de Rechtbank Haarlem d.d. 1 juni 2011, 09/3866.  

Wij zijn van mening dat de toepassing van artikel 15 van de Uitvoeringsbeschikking in strijd is met de zogenaamde standstillbepaling. De Hoge Raad heeft dit voorgelegd aan het Hof van Justitie van de EU (zie HR 29 oktober 2010, 08/01579).

Ten aanzien van de af te dragen BTW over het privégebruik voor de periode vanaf 1 juli 2011 zijn wij van mening dat in één jaar ter zake van één auto niet twee verschillende systemen kunnen worden gehanteerd. Zie de conclusie van AG Sharpston van het Hof van Justitie EG 23 oktober 2008, nr. C-371/07 (Danfoss A/S & AstraZeneca A/S), V-N 2008/ 55.19, punt 37). 

Conclusie

Op grond van voornoemde dient de over 2011 verschuldigde omzetbelasting te worden verminderd met de correctie privégebruik Omzetbelasting over het eerste halfjaar (€ ............... bedrag) en met de over het tweede halfjaar berekende omzetbelasting over het privégebruik van de auto’s (€ ............... bedrag). De totale vermindering bedraagt dan € ............... (bedrag). Ik verzoek u het bedrag aan ons te restitueren. 

Horen

Ten slotte verzoek ik gehoord te worden indien u voornemens bent om afwijzend op dit bezwaarschrift te beslissen.

Graag ontvang ik van u binnen twee weken na dagtekening van dit bezwaarschrift een ontvangstbevestiging.

Hoogachtend,

Meer weten van modelbezwaarschrift btw privégebruik

Deel deze pagina

Laatste update op 13-12-2012
Artikel gemaakt op 01-02-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Modelbezwaarschrift BTW privégebruik

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap