print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BSR-therapeut en btw

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die wordt toegepast bij onder meer pijn, ongemakken en andere beperkingen. Een BSR-behandeling bestaat bijvoorbeeld uit het lokaliseren van spierspanningen en het toepassen van kleine impulsen op deze plekken. Het lichaam kan daardoor de spanning loslaten. De aanbieder van BSR-behandelingen is voor de btw een ondernemer. Dat betekent dat 21% btw berekend dient te worden bij de dienstverlening, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie. De vraag is of zo’n uitzondering van toepassing is op BSR-therapeuten. Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgesproken over de toepasselijkheid van de vrijstelling voor medische verzorging in het kader van de uitoefening van (para-)medische beroepen. De vraag was of een BSR-therapeut onder deze bepaling valt en daarmee de btw-vrijstelling kan toepassen. Wij behandelen die uitspraak hierna. Conclusie: in deze specifieke situatie is de vrijstelling van toepassing. Lees hierna meer over de beoordelingscriteria.

Voorwaarden aan de btw-vrijstelling

Van btw vrijgesteld zijn diensten op het vlak van gezondheidskundige verzorging door beroepsbeoefenaars die een gerichte opleiding hebben voltooid. De regels voor zulke gerichte opleidingen staan in een afzonderlijke wet (de Wet-BIG). De vrijstelling geldt dan voor zover de diensten tot het gebied van de deskundige behoren en onderdeel vormen van de gevolgde opleiding. Deze vrij harde eis kent echter een belangrijke uitzondering. De btw-vrijstelling is ook van toepassing indien een beroepsbeoefenaar geen BIG-beroep uitoefent, maar de dienstverlening gelijkwaardig is aan die van BIG-beroepsbeoefenaars. Om de praktijk wat tegemoet te komen, is hiervoor een beleidsbesluit met nadere regels opgesteld.

In de zaak van de BSR-therapeut gaat het om een beroepsbeoefenaar die niet een gerichte opleiding heeft gevolgd in de zin van de BIG. Dan kan alleen de uitzondering nog van toepassing zijn en leiden tot toepassing van de btw-vrijstelling. Daarvoor moet worden gekeken naar de voorwaarden uit het beleidsbesluit.

Het beleidsbesluit bij de btw-vrijstelling

Er zijn drie voorwaarden waaraan volgens het besluit moet worden voldaan:

 1. De dienst ziet op de gezondheidskundige verzorging van de mens; en
 2. De dienst is van gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een gezondheidskundige dienst van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar; en
 3. De dienst wordt verricht aan de individuele patiënt.  

Hierna lichten wij deze drie voorwaarden nader toe en passen wij deze gelijk toe op de casus van de BSR-therapeut. Niet alle voorwaarden zijn in de procedure aan de orde geweest. Voor de volledigheid lichten wij wel alle drie de voorwaarden toe.

De gezondheidskundige verzorging van de mens

Dit element was in deze zaak niet in geding. Met deze voorwaarde wordt bedoeld dat de behandeling zich richt op de instandhouding of herstel van de gezondheid van de mens. Denk aan therapeutische en psychologische handelingen. Op grond van uitspraken van de Europese rechter behoren hiertoe bijvoorbeeld ook preventieve behandelingen.

Het gelijkwaardige kwaliteitsniveau

Van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is in ieder geval sprake als de beroepsbeoefenaar een gerichte, gezondheidskundige hbo-bachelor opleiding (240 ECTS) heeft afgerond. Is dat niet het geval, dan moet worden beoordeeld of:

 • Er een afgeronde, gezondheidskundige beroepsopleiding is gevolgd, gecombineerd met een andere op zijn beroepsbeoefening gerichte aanvullende, gezondheidskundige opleiding. De combinatie moet eenzelfde niveau hebben als de eerder beschreven hbo-opleiding; of
 • Er een afgeronde, gezondheidskundige beroepsopleiding is, gecombineerd met relevante kennis en ervaring op het gebied van de beroepsbeoefening. De combinatie moet eenzelfde niveau hebben als de eerder beschreven hbo-opleiding.

Ongeacht op welke regel een BSR-therapeut zich beroept, moet altijd sprake zijn van medische basiskennis of psychosociale basiskennis. Een buitenlandse opleiding kan, op vertoon van een verklaring, meetellen.

De therapeut uit de zaak die voor het gerechtshof is geweest wijst in dit verband onder meer op de volgende omstandigheden:

 • Zij heeft een afgeronde, gezondheidskundige beroepsopleiding gevolgd, heeft relevante kennis en reeds 14 jaar ervaring;
 • Zij heeft in Zuid-Afrika het BSR-diploma gehaald, waarvoor 870 lesuren staan;
 • Toelating tot de BSR-opleiding vereist ten minste een HAVO-vooropleiding;
 • De BSR-opleiding wordt gezien als hbo-niveau;
 • Zij is lid van de beroepsvereniging (BSRAN);
 • Er zijn aanvullende certificaten behaald;
 • Er zijn verdiepingscursussen gevolgd;
 • Er is een diploma van de SHO (medische basiskennis). Hiervoor wordt 45 ECTS gerekend;
 • Zij wordt geraadpleegd in letselschadezaken;
 • Er wordt inbreuk gemaakt op fiscale neutraliteit, want ex-BIG-beroepsbeoefenaars die zich bezighouden met BSR-therapie genieten wel de btw-vrijstelling. Dit terwijl een BIG-opleiding voor de BSR-therapie geen meerwaarde heeft.

De dienst aan de individuele patiënt

Dit element was in deze zaak niet in geschil. Het gaat er hierbij om dat de dienst persoonlijk en rechtstreeks wordt verricht aan de individuele patiënt. Daarvoor is vereist dat er contact is tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt. Dit kan eventueel ook telefonisch / elektronisch. Contact tussen medisch beroepsbeoefenaars onderling over een individuele patiënt valt hieronder. Aan deze voorwaarde is bijvoorbeeld niet voldaan als via een website algemene informatie wordt gedeeld of als een computerprogramma automatisch op klachten reageert.

Het oordeel van het gerechtshof

Het gerechtshof stelt eerst vast dat de BSR-therapeut beschikt over voldoende medische basiskennis of psychosociale basiskennis. Daarna kijkt het gerechtshof naar de erkenning van de opleiding als hbo-niveau. Hier hecht het hof veel waarde aan. Voor de opleiding staan 105 ECTS, hetgeen nog wordt vermeerderd met de SHO-opleiding. De BSR-therapeut heeft daarmee in ieder geval een opleiding gedaan op hbo-niveau. Daarmee is echter nog niet voldaan aan de eis van het aantal ECTS.

Het gerechtshof beoordeelt daarom of sprake is van een voldoende combinatie van opleiding, kennis en relevante ervaring. Door de diverse diploma’s, jarenlange ervaring en verdiepingscursussen meent het gerechtshof dat aan deze voorwaarde is voldaan. De ontbrekende ECTS worden hiermee voldoende gecompenseerd. Tot slot merkt het gerechtshof nog op dat ook het argument over inbreuk op de fiscale neutraliteit tot dit oordeel zou hebben geleid.

Fiscale-APK

Heeft u vragen omtrent BTW en mogelijk andere fiscale kwesties? Kijk dan eens op Fiscale-APK.nl

Advies Gezondheidszorg en btw

Gezondheidszorg en btw is altijd een complex onderwerp. In deze zaak ging het om een BSR-therapeut die, naar het oordeel van het gerechtshof, onder de btw-vrijstelling valt. Het is verstandig om, indien u soortgelijke diensten verricht of als u denkt onder een btw-vrijstelling te vallen, dit te laten toetsen door een deskundige. Wij benadrukken dat voor een andere BSR-therapeut de toetsing anders uit zou kunnen vallen. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord en brengen dan in kaart wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer weten van bsr-therapeut en btw

Deel deze pagina

Laatste update op 29-03-2021
Artikel gemaakt op 26-03-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BSR-therapeut en btw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap