print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Verkoper van drie boten kwalificeert als ondernemer voor omzetbelasting

Voor de omzetbelasting kwalificeer je al snel als ondernemer. Als ondernemer in de zin van de omzetbelasting betekent dit dat je een administratie moet bijhouden, facturen moet uitreiken die aan de factuurvereisten voldoen, periodiek aangiften omzetbelasting moet doen, enzovoort.

Je bent geen ondernemer voor de omzetbelasting indien transacties zich louter in de privésfeer afspelen. Waar de scheidslijn ligt, is vaak lastig vast te stellen daar dit sterk afhankelijk is van de exacte feiten en omstandigheden.

Wanneer men eigenaar is van een boot en voornemens is om een nieuwe boot aan te schaffen en de huidige boot te verkopen, dan kan men er gemakshalve vanuit gaan dat sprake is van een transactie in de privésfeer. Mocht het om twee boten gaan, dan zou zich dit ook nog in de privésfeer af kunnen spelen. Gaat het om drie boten, dan kan het wel eens zijn dat je een ondernemer bent in de zin van de omzetbelasting.

Op 1 december 2016 heeft de Rechtbank Gelderland een aantal arresten gewezen inzake het ondernemerschap voor de omzetbelasting. De Belastingdienst heeft over het jaar 2008 een boekenonderzoek uitgevoerd bij belastingplichtige. Uit dat boekenonderzoek is gebleken dat belastingplichtige drie boten heeft verkocht. De inspecteur is van mening dat deze transacties ertoe leiden dat belastingplichtige ondernemer is in de zin van de omzetbelasting. De inspecteur legt in beginsel een naheffingsaanslag omzetbelasting op ad € 32.820, alsmede een vergrijpboete van € 4.102. Deze naheffingsaanslag wordt in de bezwaarfase verminderd tot € 9.864, en de vergrijpboete wordt verminderd tot € 1.233.

Voor de Rechtbank is in geschil of sprake is van ondernemerschap. De Rechtbank oordeelt hierover dat belastingplichtige ondernemer is, nu hij zelfstandig een economische activiteit heeft verricht, in die zin dat hij regelmatig tegen vergoeding prestaties heeft verricht. De Rechtbank acht het, gelet op het korte tijdsverloop tussen de verschillende aan- en verkopen, niet aannemelijk dat deze verkopen louter in de privésfeer hebben plaatsgevonden, temeer nu de eerste twee boten die eiser in 2008 heeft verkocht twee boten van hetzelfde type betroffen. De stelling van belastingplichtige dat hij een liefhebber was die telkens een grotere boot wilde, wordt aldus niet door de feiten gesteund. Hij heeft ook reclame gemaakt voor de boten op een website. Daarbij is met de verkoop van ten minste drie boten in 2008 sprake van een voldoende mate van duurzaamheid.

Uiteindelijk werd de naheffingsaanslag verminderd tot € 2.842 en de boete tot € 355.

Bron: Rechtbank Gelderland 1 december 2016, nr. AWB 14/8483.

En de inkomstenbelasting?

Voor de inkomstenbelasting is minder snel sprake van ondernemerschap. Echter, men kent in de inkomstenbelasting wel de bron resultaat uit overige werkzaamheden, vaak afgekort als ROW.

Bovenstaande casus is ook voor de inkomstenbelasting aan de orde gekomen. Hierbij was het de vraag of er sprake was van een bron van inkomen. Van een bron van inkomen is sprake indien (HR 14 april 1993, ECLI:NL:HR:1993:BH877) cumulatief aan drie vereisten wordt voldaan, te weten:

- deelname aan het economische verkeer;

- het oogmerk om voordeel te behalen;

- en de verwachting dat het voordeel redelijkerwijs wordt behaald.

De Rechtbank Gelderland oordeelde:

"Met de aan- en verkoop van verschillende boten is naar het oordeel van de Rechtbank sprake van in het economisch verkeer verrichte arbeid. De Rechtbank acht het, gelet op het korte tijdsverloop tussen de verschillende aan- en verkopen, niet aannemelijk dat deze verkopen louter in de privésfeer hebben plaatsgevonden, te minder nu de eerste twee boten die eiser in 2008 heeft verkocht twee boten van hetzelfde type betroffen. De stelling van eiser dat hij een liefhebber was die telkens een grotere boot wilde, wordt aldus niet door de feiten gesteund. Voor het overige heeft eiser geen stellingen ingenomen ter onderbouwing van zijn standpunt dat geen sprake is geweest van deelname aan het economische verkeer. Daarbij merkt de Rechtbank op dat de aankoop van een vierde boot door eiser in 2008, die in 2010 is verkocht, door verweerder als privé is bestempeld. Voorts was eiser er blijkens zijn eigen verklaringen van op de hoogte dat zijn kennis de boten voor een te lage invoerwaarde aangaf. Daarmee is zowel aan het subjectieve als aan het objectieve winstoogmerk voldaan. Dat volgens verklaring van eiser alleen winst kon worden behaald door de douane op te lichten, maakt niet dat geen sprake is van een bron. Ook inkomsten uit criminele activiteiten kunnen immers een bron vormen (vergelijk onder meer Hoge Raad 24 juni 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC5026). Bovendien is naar het oordeel van de Rechtbank die oplichting ook niet het doel, maar slechts het middel om het eigenlijke doel (winst behalen) te realiseren."

Ook voor de inkomstenbelasting zijn de voordelen op grond van resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 belast.

Bron: Rechtbank Gelderland 1 december 2016, nr. AWB 14/8152.

Belang voor de praktijk

Opvallend uit de arresten is dat de belastingplichtige opmerkt: "Als het om drie auto's zou gaan die zouden zijn gekocht en weer verkocht, in plaats van boten, zou dit volgens belastingplichtige niet als een bron worden aangemerkt."

Deze stelling is echter onjuist, het oordeel van de Rechtbank was in dat geval naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde geweest.

Meer weten? Neem contact op met de auteur van dit artikel!

Deel deze pagina

Laatste update op 12-12-2016
Artikel gemaakt op 07-12-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Verkoper van drie boten kwalificeert als ondernemer voor omzetbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap