print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BV verkoopt een marge auto

Hoewel dit vaak zal voorkomen kan er wel eens discussie ontstaan bij de verkoop van bijvoorbeeld een auto door een onderneming (zoals een BV). Volgens de Belastingdienst mag de margeregeling alleen worden toegepast bij bedrijven die regulier ook dergelijke zaken verkopen. De verkoop van dergelijke gebruikte goederen (zoals een auto) moeten derhalve tot de reguliere bedrijfsactiviteiten behoren.

Handelaar verkoopt een gebruikte auto

Als een handelaar een gebruikte auto of boot verkoopt mag hij de margeregeling toepassen, dit is immers zijn bedrijfsactiviteit. De BTW moet worden berekend over de winstmarge, dit is (aldus artikel 28b lid 1 Wet OB) het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs (beide ex BTW). Op deze manier wordt cumulatie van BTW voorkomen (en da's logisch).

BV verkoopt marge auto

Als een BV of "normaal bedrijf" echter een marge auto zou verkopen dan moet volgens de belastingdienst  over de verkoopprijs BTW worden berekend, immers een normaal bedrijf heeft verkoop van auto's niet als reguliere bedrijfsactiviteit. Omdat een bedrijf met normale activiteiten (geen auto handelaar) geen wederverkoper is moet over de totale waarde BTW worden berekend, stelt de belastingdienst in sommige gevallen (dit op grond van een besluit uit 2014) . In dit besluit staat wat een wederverkoper is

  • Onder het begrip ‘wederverkoper’ wordt verstaan: ‘de ondernemer wiens activiteiten geheel of ten dele bestaan uit de wederverkoop van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’ (...). Dat wil zeggen dat elke ondernemer die in zijn bedrijf met enige regelmaat dit soort goederen verhandelt, is aan te merken als wederverkoper. Het aandeel van deze activiteit in het geheel van zijn bedrijf is niet van belang.

De rechter kijkt hier anders naar. Het Gerechtshof Den Bosch heeft in 2023 het volgende bepaald:

  • Naast de ondernemer van wie de activiteiten geheel of ten dele bestaan uit de wederverkoop van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten, kan ook een ondernemer waarvan de wederverkoop secundair is aan zijn overige bedrijfsactiviteiten onder omstandigheden als wederverkoper worden aangemerkt. De wederverkoop moet dan deel uitmaken van de normale bedrijfsactiviteit, HvJ EU 8 december 2005, Jyske Finans, C-280/04.
  • De Belastingdienst denkt hier kennelijk anders over en heeft cassatie ingesteld. Dit neemt niet weg dat hier sprake is van een pleitbaar standpunt.

Noot inzake margeregeling en BTW

De discussie tussen fiscalisten/ belastingadviseurs  en de belastingdienst gaat om het volgende;

Volgens de belastingdienst moeten reguliere bedrijven over de totale waarde van de auto BTW rekenen omdat ze geen handelaar zijn en dus niet als wederverkoper worden gezien. Een ondernemer die incidenteel een gebruikt goed levert is niet te beschouwen als wederverkoper, aldus de belastingdienst. De fiscalist / belastingadviseur (en ook het Gerechtshof Den Bosch in RO4.10) denken hier anders over. Elke ondernememer die in zijn bedrijf met enige regelmaat dit soort goederen verkoopt is aan te merken als wederverkoper. Dit kan ook steun vinden in de BTW richtlijn, deze legt de nadruk op het oogmerk van de wederverkoper en niet zozeer op het vereiste van de "regelmaat". De starre uitleg van de belastingdienst past ook niet binnen doel en strekking van de margeregeling (voorkomen van cumulatie van BTW, waardoor de prijs van een goed hoger zou moeten zijn). Het Gerechtshof stelt hierover:

  • RO 4.11: Bovendien past de uitleg van de inspecteur niet binnen doel en strekking van de margeregeling, te weten het voorkomen van cumulatie van omzetbelasting-heffing waardoor de prijs van gebruikte goederen hoger uitkomt. Bij een dergelijke cumulatie worden handelskanalen uitgeschakeld en de mededinging tussen belastingplichtigen op het gebied van gebruikte goederen verstoord (concurrentievervalsing). Cumulatie doet zich ook voor in het geval een belastingplichtige incidenteel een gebruikt goed levert als daarop de margeregeling niet wordt toegepast. Dit betekent dat als een incidentele (aan)koop in het verlengde van de normale bedrijfsuitoefening van belanghebbende ligt omdat deze als het ware wordt ‘meegezogen’ met de reguliere economische activiteiten, zoals in dit geval uit de beantwoording van vraag I blijkt, uit doel en strekking van de margeregeling volgt dat op deze incidentele wederverkoop de margeregeling van toepassing moet zijn.

Voor nu zal de discussie nog wel even aanhouden en moeten we de procedure bij de Hoge Raad afwachten.

Bron BV verkoopt marge auto

Besluit ministerie van financiën 17 juli 2014

Hof van Justitie EU 8 december 2005, Jyske Finans, C-280/04

Gerechtshof Den Bosch d.d. 2 augustus 2023 ECLI:NL:GHSHE:2023:2519

Deel deze pagina

Laatste update op 11-01-2024
Artikel gemaakt op 11-01-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BV verkoopt marge auto

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap