print sitemap zoeken disclaimer contact

De margeregeling, hoe werkt deze?

Bent u een ondernemer, of heeft u ondernemers als klant die zich bezighouden met één (of meerdere) van de volgende handelspraktijken:

  • Gebruikte goederen;
  • Kunstvoorwerpen;
  • Voorwerpen voor verzamelingen;
  • Antiquiteiten?

Dan krijgt u te maken met de margeregeling. De zaken die onder de margeregeling vallen hebben met elkaar gemeen dat ze gedurende hun bestaan meer dan eens in het handelsverkeer opduiken.

Voorbeeld

Annie koopt een computer bij een bekende mediazaak. Hij betaalt bij de aanschaf van de computer uiteraard btw. Stel dat Annie deze computer later verkoopt aan een andere mediazaak (of inruilt voor een nieuwe computer). Die mediazaak krijgt dan een computer in bezit waar al btw op drukt. Deze btw kan de mediazaak echter niet terugvragen.

Indien de mediazaak de gebruikte computer weer doorverkoopt aan Henk, dan moet de mediazaak aan Henk btw in rekening brengen. Het gevolg is dat Henk een computer koopt waar ‘twee keer’ btw op zit.

Deze cumulatie van btw-heffing past niet bij het systeem dat wordt voorgestaan. Daarom is de margeregeling in het leven geroepen. Kern van de margeregeling is dat de doorverkoper (wederverkoper) alleen btw verschuldigd is over zijn winstmarge. In dit artikel gaan wij nader op deze regeling in.

Wie kan de margeregeling toepassen?

De margeregeling kan alleen worden toegepast door ondernemers (wederverkopers) die onder de margeregeling vallende zaken verkrijgen van particulieren of van ondernemers die bij de aankoop geen recht op aftrek van voorbelasting hadden. Deze laatste categorie is divers. Gedacht kan worden aan ondernemers die de KOR toepassen (mits aan verdere voorwaarden is voldaan) en ondernemers die volledig vrijgestelde prestaties verrichten.

De margeregeling werkt ook bij intracommunautaire leveringen / verwervingen. Hoe dit in zijn werk gaat, lichten wij in een afzonderlijk artikel toe.

Waarover wordt onder de margeregeling geheven?

Heffing vindt bij de margeregeling plaats over de winstmarge. Dit is het positieve verschil tussen de door de ondernemer (wederverkoper) gerealiseerde verkoopprijs, verminderd met de btw op de marge zelf en zijn aankoopprijs.

Voorbeeld

Annie verkoopt een computer die zij kocht voor € 100 inclusief btw, aan een mediazaak. De mediazaak wil de computer voor
€ 150 exclusief btw aanbieden. Zonder te kijken naar de margeregeling, zou de mediazaak de computer dan voor € 181,50 inclusief btw in de schappen leggen. Hier doet zich de btw-cumulatie voor waar wij het eerder over hadden.

Onder het margesysteem gebeurt het volgende. Van de mediazaak wordt belasting geheven over de winstmarge exclusief btw. Deze marge bedraagt € 50. De btw over de marge bedraagt € 10,50. De mediazaak kan de computer onder de margeregeling dus voor € 160,50 inclusief btw in de schappen leggen.

Het kan zijn dat u bepaalde gebruikte goederen niet met een positieve marge krijgt doorverkocht. In dat geval – u heeft een negatieve marge – vindt geen btw-heffing plaats. Er is geen sprake van een teruggaaf.

De ondernemer (wederverkoper) mag echter voor elke levering kiezen voor de ‘normale’ methode. Hij reikt dan een reguliere btw-factuur uit. De koper (afnemer) kan dan de btw in aftrek brengen, indien hij daartoe gerechtigd is uiteraard.

Margeregeling en aftrek van voorbelasting

Ondernemers kunnen btw die aan hen in rekening is gebracht aftrekken. Dit noemen ze aftrek van voorbelasting. Indien een ondernemer goederen levert onder de margeregeling, dan kan met betrekking tot die goederen geen gebruik worden gemaakt van de aftrek van voorbelasting. De ondernemer die levert onder de margeregeling heeft overigens met betrekking tot de voorbelasting op kosten van reparatie en restauratie wel recht op aftrek van voorbelasting. Maatwerk en goede administratie is hier cruciaal.  

Hoe werkt de margeregeling?

Uiteraard moet eerst vastgesteld worden of de zaken waarover wordt gesproken wel onder de margeregeling vallen. Gelukkig kent de wet / de btw-richtlijn hiervoor redelijk nauwkeurige definities. Zo luidt de definitie van gebruikte goederen als volgt:

‘Roerende lichamelijke zaken die in de staat waarin zij verkeren of na herstelling opnieuw kunnen worden gebruikt, andere dan kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, en andere dan edele metalen of edelstenen als omschreven door de lidstaten.’

Wij benadrukken dat daadwerkelijk gebruik dus geen vereiste is. Indien morgen een computer wordt gekocht door ondergetekende en hij deze overmorgen aan de mediazaak verkoopt, is sprake van een gebruikt goed.

Margeregeling en globalisatie

De hoofdregel is dat de margeregeling per levering wordt toegepast. Dit leidt vanzelfsprekend tot forse administratieve lasten. Daarom is er de globalisatieregeling. De maatstaf van heffing wordt dan bepaald per aangiftetijdvak. Dit gebeurt door over dat tijdvak het verschil tussen het totaalbedrag van de verkopen onder de margeregeling en de inkopen te nemen. Er vindt dan een globale margeberekening plaats (over het saldo). Naast de administratieve voordelen is een ander voordeel dat een verkoop met verlies binnen dat tijdvak wordt gesaldeerd met verkopen met winst. Wij gaan in een nader artikel verder in op de globalisatieregeling, inclusief de daarbij geldende (belangrijke) termijnen.

Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en voorwerpen voor verzamelingen

Voor deze categorie van zaken geldt de margeregeling zoals hierboven omschreven. Wel is sprake van een aantal aanvullende bepalingen. Die aanvullende bepalingen behandelen wij in een afzonderlijk artikel.

De margeregeling en administratieverplichtingen

U moet bij het toepassen van de margeregeling rekening houden met onder andere de volgende administratieve regels:

  • Leveringen onder de margeregeling moeten afzonderlijk van andere leveringen worden geadministreerd. U hoeft hier niet twee gescheiden administraties te voeren, maar u moet ervoor zorgen dat de toepassing van de margeregeling makkelijk gecontroleerd kan worden;
  • De btw ter zake van leveringen onder de margeregeling mag niet afzonderlijk worden vermeld op de factuur;
  • Onder voorwaarden dient u een zogenaamde inkoopverklaring aan uw leverancier te geven;
  • Indien u gebruik maakt van globalisatie, gelden aanvullende regels.

Op facturen voor leveringen onder de margeregeling mag u geen melding maken van btw. Dit merkten wij hierboven al op. U moet op de factuur duidelijk vermelden dat de margeregeling van toepassing is, bijvoorbeeld door op te nemen dat u de bijzondere regeling – gebruikte goederen toepast.

Noot van de adviseur

De margeregeling is een belangrijke regeling binnen het btw-stelsel. De regeling is eenvoudig van opzet, maar kent een aantal aspecten die nadere aandacht verdienen. Wilt u meer weten, heeft u of uw klant hulp nodig of wilt u andere omzetbelastingvraagstukken voorleggen? Neem dan gerust eens contact op met één van de auteurs van dit artikel.

Meer weten van de margeregeling

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2021
Artikel gemaakt op 12-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Bijzondere regelingen De margeregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap