Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Auto achter het slot en geen bijtelling

Op de balans van een holding-vennootschap (aandeelhouder van een groep) staat een auto op de balans. Voor deze auto wordt geen kilometeradministratie bijgehouden. De inspecteur is van mening dat er dus een bijtelling moet worden toegepast. De rechter denkt hier anders over. De auto is niet ter beschikking gesteld aan een werknemer. Het enkele feit dat er een auto van de zaak wordt gebruikt wil namelijk nog niet zeggen dat er sprake is van privégebruik of een terbeschikkingstelling. De inspecteur heeft niet aangetoond dat de auto aan een werknemer ter beschikking is gesteld voor privégebruik. Conclusie: geen bijtelling.

De procedure over de auto van de zaak

X B.V. is een holding welke aan het hoofd staat van een groep van vennootschappen. De B.V. heeft als activiteiten het beheren, exploiteren en de handel in vastgoed. In 2007 tot en met 2011 heeft de B.V. een auto op naam staan. Er is geen privégebruik aangegeven voor deze auto. Bij de B.V. zijn 3 werknemers in dienstbetrekking. De inspecteur legt naheffingsaanslagen loonheffing met een boete van 50% op, vorenstaande in verband met privégebruik door de werknemers.

De rechtbank stelt het volgende vast:

Wat betreft de vraag op wie de bewijslast rust dat de auto ter beschikking is gesteld, heeft de Hoge Raad in zijn uitspraak van 13 augustus 2010 nr. 08.03782, LJN: BN3831 het volgende overwogen:

  • De inspecteur dient aannemelijk te maken dat de auto aan de betrokken belastingplichtige ter beschikking was gesteld. Indien de inspecteur daarin slaagt, geldt ingevolge artikel 3.145, lid 1, Wet IB het vermoeden dat die auto ook voor privédoeleinden ter beschikking stond. Dit vermoeden houdt stand tenzij de belastingplichtige doet blijken dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is aangewend (…).
  • Deze bewijslastverdeling heeft eveneens te gelden bij artikel 13bis Wet LB 1964, dat artikel 3.145, eerste lid, van de Wet IB 2001 (vervallen) heeft vervangen. Anders dan verweerder kennelijk veronderstelt, staat de vraag of een auto ter beschikking is gesteld los van de (vervolg)vraag of een auto wel of niet als een onder artikel 13bis, vijfde lid, van de wet LB 1964 genoemde bestelauto kan worden aangemerkt.

Uit het weergegeven arrest volgt slechts dat, indien de inspecteur erin slaagt te bewijzen dat de auto aan de betrokkenen ter beschikking is gesteld, het vermoeden geldt dat die auto ook voor privédoeleinden ter beschikking stond. De inspecteur heeft het privégebruik in deze casus niet aangetoond.

Proceskostenvergoeding

Er wordt aan belastingplichtige ook een proceskostenvergoeding toegekend van ruim € 2.000. De overwegingen hierover zijn best aardig, deze zijn:

Bron

Rechtbank Noord Holland d.d. 21 oktober 2013.


Meer weten van auto achter het slot geen bijtellingAuteur(s) van auto achter het slot geen bijtelling


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 06-12-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 09-12-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen