print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Personeel Voorkoming bijtelling auto

Voorkoming bijtelling auto

In deze overeenkomst voorkoming autobijtelling wordt geregeld dat een werknemer géén privégebruik mag maken van een aan hem / haar ter beschikking gestelde auto van de zaak. Voor zover het een bestelauto is, bijvoorbeeld een serviceauto, kan na overleg met de Belastingdienst wellicht worden volstaan met een dergelijke overeenkomst. Voor een ter beschikking gestelde personenauto geldt de zwaardere eis dat er een sluitende kilometeradministratie wordt bijgehouden, wil men de autobijtelling voorkomen. (Wanneer een tekstgedeelte tussen streepjes (//......//) staat, moet een keuze worden gemaakt).

Belastingdienst

De werknemer moet tevens een verklaring indienen bij de Belastingdienst, deze kunt u hier downloaden.

Voor werknemers met bedrijfsauto's heeft de Belastingdienst een voorbeeldovereenkomst opgesteld, met deze overeenkomst in de hand kunt u volstaan met een eenvoudige kilometeradministratie, deze kunt u hier downloaden.

Aanvullende arbeidsovereenkomst i.v.m. //bestel//auto van de zaak


DE ONDERGETEKENDEN:

  1.  .............................., gevestigd te .............................., hierna te noemen werkgever
  2. de heer / mevrouw .............................., geboren op ..............., wonende .............................. te .............................., hierna te noemen werknemer


VERKLAREN HIERBIJ HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

  1. dat tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst bestaat;
  2. dat de werkgever stelt aan de werknemer voor het verrichten van de werkzaamheden een personenauto//bestelauto c.q. een auto op grijs kenteken// ter beschikking;
  3. dat alle kosten van deze auto komen geheel voor rekening van werkgever;
  4. het is de werknemer uitdrukkelijk verboden om van deze auto gebruik te maken voor privédoeleinden;
  5. het is de werknemer bekend dat de personenauto//bestelauto c.q. de auto op grijs kenteken// alléén is verzekerd indien en voor zover van deze auto zakelijk gebruik wordt gemaakt;
  6. werknemer is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door of tijdens privégebruik van de auto;
  7. werknemer verklaart in het bezit te zijn van een personenauto, waarmee hij privékilometers rijdt;
  8. indien de werknemer onverhoopt voor privédoeleinden gebruik maakt van de ter beschikking gestelde personenauto//bestelauto c.q. auto op grijs kenteken//, dan verbeurt hij een boete van € 1.000 per geconstateerde overtreding.

Voorts is de werknemer schadeplichtig jegens de werkgever voor de fiscale schade die laatstgenoemde leidt wegens het niet geoorloofde privégebruik.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend te ..............................

Datum: ...............

Werkgever: ..............................

Werknemer: ..............................


Meer weten van voorkoming bijtelling auto


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Personeel Voorkoming bijtelling auto

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap