print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Geen bijtelling zonder kilometeradministratie

Om aan een bijtelling over een auto van de zaak te ontkomen, moet u aannemelijk kunnen maken dat u geen privékilometers met de auto van de zaak hebt gereden. Dit kan via een gesloten kilometeradministratie, maar ook door:

  • verklaringen;
  • omstandigheden / feiten;
  • overeenkomsten tussen werkgever en werknemer.

Procedure Rechtbank Breda 2012

Om een bijtelling over een auto van de zaak te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden (artikel 13bis Wet Loonbelasting), deze zijn:

  • u moet werknemer zijn bij een werkgever; en
  • de auto moet u door de werkgever ter beschikking worden gesteld voor privégebruik; en
  • u heeft privé met de auto van de zaak gereden; en
  • u kunt niet aantonen dat u niet privé met de auto van de zaak hebt gereden.

Als een auto van de zaak u niet privé ter beschikking wordt gesteld, dan kan die auto ook niet voor privédoeleinden worden gebruikt. U moet als werknemer aannemelijk maken dat u de auto alleen voor de uitoefening van uw werk hebt gebruikt. Meestal zal dit plaatsvinden via een kilometer- of rittenadministratie. Dit is echter geen verplichting. Een (geloofwaardige) verklaring van de werkgever en de werknemer kan er ook voor zorgen dat de auto niet privé is gebruikt.

Beoordeling van de procedure

De Rechtbank stelt dat de inspecteur aannemelijk dient te maken dat de auto's aan de werknemers ter beschikking zijn gesteld. Indien de inspecteur daarin slaagt, geldt ingevolge artikel 13bis van de Wet het vermoeden dat die auto’s ook voor privédoeleinden ter beschikking stonden. Dit vermoeden houdt stand, tenzij de belastingplichtige doet blijken dat de auto’s per stuk op jaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden zijn aangewend (zie ook de cassatie-uitspraak van de Hoge Raad d.d. 13 augustus 2010, nr. 08/03782, LJN: BN3831). De rechter is van oordeel dat de inspecteur tegenover de gemotiveerde betwisting door belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de auto's aan de werknemers ter beschikking zijn gesteld in bovenstaande zin. De inspecteur stelt dat de auto’s aanwezig waren en konden worden gebruikt en er geen kilometeradministratie per auto bijgehouden is. De Rechtbank leidt uit de verklaringen van de directeur en de overgelegde verklaringen van de werknemers en ex-werknemers echter af dat de auto's uitsluitend gebruikt konden worden door de werknemers voor de uitoefening van hun werkzaamheden voor belanghebbende, maar dat het niet de bedoeling was dat die auto's ook werden gebruikt voor andere doeleinden, zoals de privédoeleinden van die werknemers. De Rechtbank neemt hierbij mede in aanmerking dat belanghebbende ten aanzien van door de inspecteur genoemde data het autogebruik overeenkomstig die verklaringen heeft toegelicht. Naar het oordeel van de Rechtbank staan de auto's dan niet ter beschikking aan de werknemers in de zin van artikel 13bis van de Wet.

Uitspraak rechter inzake bijtelling auto van de zaak

De Rechtbank in Breda hecht veel waarde aan de verklaringen van de eigenaar / werkgever (de directeur-grootaandeelhouder) en de werknemers van het bedrijf (een B.V.). De verklaringen van de werknemer en de werkgever lagen in lijn en waren geloofwaardig, aldus de rechter. De werkgever heeft de auto's niet ter beschikking gesteld en als hiervan geen sprake is, dan kan de auto ook niet voor privégebruik ter beschikking worden gesteld. De Belastingdienst had haar huiswerk niet goed gemaakt en kon het tegendeel niet voldoende bewijzen, de naheffingsaanslag loonbelasting en de boete werden tot € 0 verminderd, de oorspronkelijke aanslag over 2006 - 2010 ad € 42.000 moest geheel worden verminderd. Ook de boete (eerst € 20.000 en in bezwaar reeds verminderd tot € 7.500) ging van tafel.

Procedure Rechtbank Noord Nederland 2020

De kilometerregistratie van een ondernemer was niet meer goed leesbaar (software fout). De ondernemer heeft een nieuwe registratie opgesteld en dit met overige verklaringen en bewijzen aan de Belastingdienst gestuurd. De belastingdienst was van mening dat deze onvoldoende controleerbaar is en niet geheel sluitend. Partijen stappen naar de rechter. De rechter geeft de ondernemer gelijk. Rechtbank Noord Nederland ECLI:NL:RBNNE:2020:4493

Bron geen bijtelling

Rechtbank Breda d.d. 19 december 2012 (publicatie 20 februari 2013).

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 23-02-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Geen bijtelling zonder kilometeradministratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap