print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Opleiding WVA voldoet niet

Omdat wij steeds vaker betrokken raken bij boekenonderzoeken van de Belastingdienst inzake de WVA, zien wij bij veel bedrijven problemen ontstaan doordat opleidingen niet aan de kwaliteitseisen voor de WVA voldoen.

WVA en problemen met opleiding

Werkgevers kunnen een fiscale tegemoetkoming krijgen op scholingskosten van werknemers, de WVA-subsidie (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen). Een belangrijke voorwaarde is dat de opleiding voldoet aan de (kwaliteits-)eisen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hieraan stelt. De Belastingdienst doet verwoede pogingen om dit vast te stellen maar dit is niet hun expertise. Als een opleiding niet aan de kwalificaties blijkt te voldoen (of niet erkend is), is de WVA ten onrechte toegepast. Sinds 2012 is er een samenwerking tussen het Ministerie en de Belastingdienst. De Belastingdienst verricht op dit moment veel onderzoeken waarbij miljoenen worden teruggevorderd voor een periode van maximaal 5 jaar. De inspectie trekt gelijktijdig diverse licenties voor opleidingen in.

Nepdiploma's en WVA

Er verschijnen steeds vaker artikelen over nepdiploma's voor buitenlandse werknemers (onder meer Polen). Er schijnen ondermaatse opleidingen te worden gegeven waarbij er niet terecht WVA-premies zijn geclaimd. De onderwijsinspectie en de Belastingdienst zijn door deze berichten zeer actief aan het speuren naar dergelijke opleidingen. Tevens worden er Kamervragen over dit onderwerp gesteld. Het gevolg nu is dat er veel onderzoeken van de Belastingdienst plaatsvinden waarbij ondernemers worden "verrast" met grote aanslagen.

BBL-opleiding en BPV

In een uitspraak van de Rechtbank Den Haag d.d. 6 juli 2015 komt een opleiding bij een uitzendbureau (met Polen) aan de orde. De rechter is van mening dat er geen BPV is gevolgd en dat hiermee geen recht bestaat op een afdrachtvermindering. Er zijn voor ruim € 2 miljoen aan naheffingsaanslagen opgelegd waarbij in de bezwaarfase een vermindering is overeengekomen van ruim € 800.000, al met al dus een belang van € 1.200.000.

De leerlingen volgen de Nederlandse taal (en meer) via een BBL-traject waarbij de leerlingen de AKA-opleiding (Arbeidsmarkt Gekwalificeerde Assistent) volgen. De opleiding is in samenwerking met ROC Landstede opgezet (Crebo-opleiding). Het verweer van het uitzendbureau is:

1) De onderwijsinspectie mag de opleiding toetsen.

2) Gelijkheidsbeginsel (in andere gevallen geen correcties, beleid).

De Rechtbank Den Haag komt tot de volgende conclusies:

  1. (RO 9) Op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de WVA is de afdrachtvermindering onderwijs van toepassing met betrekking tot de werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg van een in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de WEB bedoelde beroepsopleiding. Volgens artikel 1.1.1, onderdeel j, van de WEB is beroepspraktijkvorming het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid van de WEB. Volgens artikel 7.2.8, eerste lid van de WEB maakt van elke beroepsopleiding onderricht in de praktijk van het beroep deel uit. Eén van de in artikel 7.2.2, eerste lid, WEB genoemde beroepsopleidingen is de assistentopleiding. Volgens het tweede lid van dat artikel bestaan die opleidingen onder meer uit een beroepsbegeleidende leerweg, omvattend een praktijkdeel van 60% of meer van de studieduur.
  2. (RO 10) Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt mee dat – nu verweerder gemotiveerd heeft weersproken dat eiseres niet voldoet aan de voorwaarden – eiseres de bewijslast heeft om feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat haar werknemers een beroepspraktijkvorming volgden als bedoeld onder 9. Eiseres heeft daartoe onder meer het scholingsdossier van haar werkneemster.
  3. (RO 11) Naar het oordeel van de Rechtbank heeft eiseres niet aannemelijk gemaakt dat de werknemers, voor wie zij de afdrachtvermindering heeft toegepast, de beroepspraktijkvorming hebben gevolgd die hoort bij de beroepsbegeleidende leerweg van de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent.

Het gelijkheidsbeginsel gaat in de prullenbak, "geen gelijke gevallen".

De boetes worden verminderd omdat het allemaal wel erg lang heeft geduurd, dit is redelijk constante jurisprudentie (HR 22 april 2005, nr. 37.984, ECLI:NL:HR:2005:AO9006 en Hof Amsterdam, nr. 04/03329, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298).

Ondeugdelijke opleidingen

De Belastingdienst en de onderwijsinspectie onderzoeken sinds 2013 mogelijk misbruik van de WVA-regeling. Bij diverse ROC's zijn - volgens de onderwijsinspectie - ondeugdelijke opleidingen geïdentificeerd. Een voorbeeld hiervan is de opleiding bij een vervoersbedrijf (zie dit artikel in de Volkskrant). Vervolgens wordt de subsidie bij de scholen teruggevraagd en zal de Belastingdienst de aangevraagde (en verrekende) WVA-subsidie willen ophalen. Volgens de onderwijsinspectie voldoen vele opleidingen niet (te weinig les, onvoldoende begeleiding, beperkt tentamens, etc.). De werkgever kon dit veelal niet beoordelen maar krijgt de schade nu wel op zijn bordje. De ROC's zullen gaan procederen, Kamervragen zullen worden gesteld, ondernemers krijgen financiële problemen en van daaruit zullen aansprakelijkheidsprocedures en fiscale procedures worden opgestart.

Een procedure over dit onderdeel zal niet uitblijven. De insteek hierbij zal zijn:

  • In hoeverre moet WVA-subsidie worden terugbetaald als achteraf een opleiding niet voldoet?
  • Het toezichtkader BVE 2012 is in september 2011 bekendgemaakt. Opleidingen (uit jaren ervoor) worden onderzocht op grond van dit toezichtkader, in hoeverre is deze terugwerkende kracht wettelijk toegestaan? Materieel terugwerkende kracht?

Begeleiding boekenonderzoek WVA

Bij een boekenonderzoek is het van belang dat niet teveel informatie wordt verstrekt. Op grond van artikel 47 van de AWR moeten ondernemers veel informatie verstrekken aan de Belastingdienst. De enige informatie welke echter moet worden verstrekt op grond van de wet is "de informatie die voor de belastingheffing (de WVA-vermindering) van belang kan zijn". Veel informatie welke wordt opgevraagd valt niet onder deze categorie. We zien zelfs dat de Belastingdienst op basis van bescheiden bij de klant alsnog tot de conclusie komt dat de opleiding niet voldoet, ik vraag me dan af hoe dit kan worden beoordeeld als de onderwijsinspectie de opleiding heeft goedgekeurd.

Deel deze pagina

Laatste update op 11-08-2015
Artikel gemaakt op 06-11-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Opleiding WVA voldoet niet

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap