print sitemap zoeken disclaimer contact

WVA onderwijs

WVA en deelcertificaten

De afdrachtvermindering onderwijs (WVA) is volgens de Rechtbank enkel van toepassing op diploma's en niet voor deelkwalificaties of -certificaten. Dit levert binnen verschillende sectoren (met name zorg en schoonmaak) grote problemen op. De Belastingdienst stelt zich namelijk op het standpunt dat de geclaimde WVA-verminderingen moeten worden terugbetaald.

Procedure Rechtbank Leeuwarden inzake WVA

Een werkgever heeft 120 werknemers ingeschreven voor een opleidingstraject tot basisoperator. Als de werknemer deze opleiding haalt, dan krijgt deze een certificaat. Er worden uiteindelijk 67 werknemers ingeschreven voor deze opleiding. Het traject Praktijk basisoperator is een onderdeel van de opleiding tot basisoperator. De opleiding is een erkende opleiding en opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo register). De opleiding kent 4 deelkwalificaties. De werknemers hadden de mogelijkheid om de volledige opleiding te volgen, 4 werknemers hebben dit ook gedaan.

Er volgt een boekenonderzoek WVA van de Belastingdienst en er worden aanslagen opgelegd. De werkgever gaat in bezwaar en in beroep tegen de opgelegde aanslagen. De werkgever stelt zich op het standpunt dat de beroepsopleiding waaraan de werknemers deelnemen een erkende (Crebo) opleiding is en dat de afdrachtvermindering onderwijs ook mag worden toegepast als uiteindelijk geen diploma wordt behaald door de werknemers.

De Rechtbank Noord Nederland (Leeuwarden) is echter van mening dat de WVA niet mag worden toegepast om opleidingen die uiteindelijk recht geven op certificaten of deelkwalificaties. De WVA verwijst in artikel 14 uitdrukkelijk naar artikel 7.2.2 van de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en niet naar artikel 7.2.3 (hierin worden de deelkwalificaties genoemd). Daarnaast was de inschrijving niet gericht op het volgen van een gehele opleiding, maar slechts op een deel ervan.

Deze werkgever beschikte ook niet over rechtsgeldige praktijkovereenkomsten (POK's) en er wordt soms WVA geclaimd terwijl de werknemers de opleiding niet meer volgen.

Procedure Gerechtshof Arnhem Deelcertificaten WVA

In hoger beroep is het Gerechtshof snel klaar met de uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden. In Hoger beroep komt het volgende aan de orde:

  1. Mag de afdrachtsvermindering WVA op deelcertificaten worden toegepast? Antwoord Gerechtshof: Ja.
  2. Is aan de voorwaarden voor de WVA voldaan? Antwoord Gerechtshof: Ja.

Het Gerechtshof komt in de uitspraak tot de volgende conclusies:

  1. Mag een werkgever WVA claimen als de werknemer uiteindelijk geen diploma krijgt maar enkel een certificaat, een zogeheten deelkwalificatie? Het Gerechtshof komt tot de conclusie dat ook voor zogenaamde deelkwalificaties een afdrachtvermindering in het kader van de WVA kan worden geclaimd. Vorenstaande op grond van artikel 14 van de Wet vermindering Afdracht Loonbelasting en premie voor volksverzekeringen, dit met verwijziging naar de relevante bepalingen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), in deze artikel 1.1.1 en hoofdstuk 7 (met name 7.2.2 en 7.2.4).
  2. De werkgever mag WVA claimen moet op het inhoudingsmoment worden beoordeeld (memorie van toelichting Tweede Kamer 1995 - 1996 nummer 24.458). Als op het moment dat de werkgever de WVA korting toepast niet aan de voorwaarden wordt voldaan, mag de WVA vermindering niet worden toegepast. Belastingplichtige is van mening, dat slechts van belang is of een werknemer in het desbetreffende tijdvak op enig moment een kwalificerende opleiding volgt. Op grond van het besluit van de Staatssecretaris van 20 december 2000, nr. CPPP2000/2544 kan pas vanaf het moment na het behalen van het examen niet meer worden gesproken van het volgen van de opleiding.

Cassatie WVA-procedure

De Staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden van 16 december 2014, nr. 13/00739, dit is op 28 januari 2015 duidelijk geworden. In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad kunnen bepaalde bedrijven gebruik maken van de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de aangebrachte correcties. Mits de inspecteur het hiermee eens is, kunnen lopende bezwaarzaken worden aangehouden.

Bron WVA en deelcertificaten

Rechtbank Noord Nederland d.d. 4 juni 2013.

Gerechtshof Arnhem d.d. 16 december 2014.

Deel deze pagina

Laatste update op 29-01-2015
Artikel gemaakt op 13-01-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs WVA en deel certificaten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap