print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

WVA onderwijs - problemen en procedures

De overheid geeft een subsidie aan werkgevers die hun werknemers scholing aanbieden. Dit gebeurt onder meer via de WVA (de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen Onderwijs). Via deze fiscale regeling kunnen werkgevers een deel of alle scholingskosten van hun werknemers terugkrijgen van de Belastingdienst, dit werkt via een vermindering van de verschuldigde loonbelasting. De werkgever kan via deze "subsidie" tussen de € 300 en € 3.200 ontvangen. De meest voorkomende subsidie bedraagt zo'n € 2.700 voor:

 • leerwerktrajecten VMBO-onderwijs;
 • beroepsbegeleidende leerweg MBO (BBL);
 • leerwerk traject inzake HBO-opleiding.

Problemen WVA

Het gebruik van de WVA is de laatste jaren extreem gestegen. De Belastingdienst gaat het gebruik van de regeling in 2013 en daarna vaker onderzoeken via boekenonderzoeken bij bedrijven en instellingen.

In 2013 zijn de Belastingdienst en de FIOD (maar ook de overheid) druk met het inventariseren van mogelijke fraude ten aanzien van de WVA. Begin 2013 zijn er door de FIOD invallen gedaan bij 2 bedrijven in Utrecht en Noord-Brabant. Deze bedrijven zouden een interne cursus hebben aangegeven als een erkende beroepsopleiding, hierbij zouden documenten worden vervalst.

Er zijn Tweede Kamervragen gesteld over dit onderwerp en het misbruik van de WVA. Ook is er een convenant gesloten om misbruik te voorkomen.

Procedures WVA

Doordat de Belastingdienst meer onderzoeken instelt over de WVA, zien wij de laatste tijd meer procedures over de WVA. De belangrijkste procedures gaan over:

 1. Opleiding voldoet niet aan de voorwaarden: In een procedure bij de Rechtbank Den Haag (1 juli 2013) gaat het om een bedrijf dat werklozen met een uitkering begeleidt naar de arbeidsmarkt. De werklozen komen bij het bedrijf in dienstbetrekking en ze worden begeleid bij hun studie. Na de opleiding kregen de werknemers een baan bij een thuiszorgorganisatie of binnen het hotelbedrijf. De opleiding betrof geen erkende opleiding, dus bestaat er volgens de rechter geen recht op de WVA-subsidie. De opgelegde vergrijpboete bleef ook in stand.
 2. Opleiding is niet gevolgd: De procedure bij Rechtbank Oost-Nederland (8 januari 2013) ging over het daadwerkelijk volgen van de opleiding. In deze procedure heeft een uitzendbureau de WVA geclaimd via de Beroepsbegeleidende Leerweg (de BBL). Het is niet duidelijk geworden dat de werknemers de opleiding daadwerkelijk hebben gevolgd. Het recht op de subsidie volgt uit artikel 14 lid 1 letter A van de WVA (BBL route), het moet hierbij gaan om een erkende beroepsopleiding (volgens artikel 7.2.2. lid 1 onderdeel a-e van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De WEB schrijft voor dat 60% van de studieduur uit een praktijkdeel moet bestaan. Volgens de Rechtbank moet de werkgever dit bewijzen. In deze procedure is dit volgens de rechter niet bewezen.  
 3. Opleiding verstrekt geen diploma, maar certificaat: In een procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland (4 juni 2013) wordt door een producent - in overleg met een erkende onderwijsinstelling - een opleiding aan werknemers verstrekt. De opleiding basisoperator bestaat uit 4 deelkwalificaties. De deelname is verplicht. De opleiding voldoet aan de BBL-voorwaarden. Volgens de Rechtbank verwijst artikel 14 WVA naar de gehele beroepsopleiding en niet naar deelkwalificaties. Hiermee is er geen recht op een WVA-subsidie, aldus de Rechtbank.

Certificaat of diploma bij de WVA

De uitspraak (ad 3) van de Rechtbank Noord-Nederland zorgt op dit moment voor diverse onderzoeken en aanslagen van de Belastingdienst inzake de WVA. Het bijzondere ten aanzien van deze uitspraak is het volgende:

 • In het handboek loonheffing van de Belastingdienst staat nergens dat er bij (deel)certificaten geen recht zou bestaan op de WVA.
 • Artikel 14 WVA (juncto artikel 7.2.2 WEB) stelt nergens dat (deel)certificaten niet kunnen volstaan voor het recht op de WVA.
 • Er zou een inspanningsverplichting rusten bij de werkgever om de werknemer te motiveren om de gehele beroepsopleiding af te ronden (aldus de Rechtbank). In de relevante wetgeving hierover valt niks te lezen omtrent deze voorwaarde. De wettekst stelt "opleiding volgen" en niet "opleiding afmaken of diploma halen".
 • Artikel 14 WVA verwijst naar artikel 7.2.2 van de WEB en volgens de Rechtbank niet naar 7.2.3 (hierin staat deelkwalificaties). Volgens mij is 7.2.3 een onderdeel van 7.2.2., hier maakt de Rechtbank derhalve - naar mijn mening - een denkfout.
 • In artikel 8.1.1. (lid 2) WEB (oude wetgeving) stond de letterlijke tekst "... voor een opleiding of een deel van een opleiding  ...
 • In de onderstaande Kamervragen wordt continue gerept over "diploma's en certificaten". Blijkbaar gaat ook de minister er vanuit dat het niet uitmaakt welke "prijs" er wordt verstrekt bij het voltooien van een opleiding.
 • Om recht te hebben op WVA-subsidies zijn er wetten bedacht. De werknemer moet een beroepspraktijkvorming van de BBL hebben gevolgd. Artikel 14 van de WVA verwijst hierbij uitdrukkelijk naar artikel 7.2.2 van de WEB. Er wordt niet verwezen naar artikel 7.2.3 WEB, hierin wordt een deelkwalificatie (geen diploma) genoemd. In de WEB staat echter een definitie van het begrip "opleiding", hieronder wordt ook begrepen "onderdelen van een diploma". Vervolgens moet een fiscale rechter deze wetgeving gaan uitleggen, da's niet zijn vak. Volgens de Rechtbank heeft 'onderdelen van een diploma'  betrekking op het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) en niet op de onderhavige beroepsopleidingen. Hierbij kan ook nog worden aangetekend dat, als een werknemer zich voor de gehele opleiding inschrijft en deze uiteindelijk niet helemaal afmaakt (en dus deelcertificaten ontvangt), hij / zij wellicht wel recht heeft op de WVA.

Tenslotte zou op basis van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur gesteld kunnen worden dat de regeling onduidelijk is geweest op dit onderdeel. Het kan dan niet zo zijn dat deze nadien ten nadele van belastingplichtigen wordt uitgelegd. Tevens ben ik nieuwsgierig of er wellicht bedrijven zijn die een goedkeuring hebben gekregen op een opleiding welke certificaten hebben verstrekt (gelijkheidsbeginsel).

Bronbestanden WVA

Kamervragen april 2013.

Kamervragen september 2013.

Procedure Rechtbank Noord-Nederland 4 juni 2013.

Rapport evaluatie WVA.

Convenant WVA.

Deel deze pagina

Laatste update op 29-03-2016
Artikel gemaakt op 29-10-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap