print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Geen WVA door niet kwalificerende opleiding

De Rechtbank heeft een bijzondere uitspraak gedaan inzake de WVA. Een drukker heeft een opleiding gegeven binnen zijn bedrijf (een drukkerij). De opleiding (basis operator en assistent operator) wordt verzorgd door een erkende onderwijsinstelling (en binnen het bedrijf). De Rechtbank is van mening dat de opleiding niet voldoet en dat de WVA moet worden terugbetaald.

Procedure WVA en juiste opleiding

Een drukker laat door een erkende onderwijsinstelling een opleiding (BBL) binnen zijn bedrijf verzorgen. Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van een afdrachtvermindering onderwijs (de zogenaamde WVA). De totale vermindering bedraagt ruim € 250.000. De opleidingen vinden plaats binnen het bedrijf en bij een externe erkende onderwijsinstelling. De Belastingdienst is van mening dat de opleiding niet voldoet. De rechter is van mening dat de opleiding niet voldoet en op maat voor de drukkerij is gemaakt. De drukkerij maakt niet aannemelijk dat de opleiding wel voldoet. Het is niet duidelijk of de deelnemers / werknemers alle onderdelen uit het lesprogramma (en de lessen) hebben gevolgd en de opleiding hebben afgerond. Conclusie: terugbetalen !

Noot fiscaal jurist

Een bijzondere uitspraak met een rommelige casus. De Belastingdienst accepteert de WVA niet omdat:

  • de opleiding niet goed uitgevoerd is;
  • het lesprogramma voor de rechter niet duidelijk is;
  • de opleiding niet is afgerond.

Belastingdienst mag de opleiding niet beoordelen (aldus inspecteur)

Het is niet aan de rechter of de Belastingdienst om een opleiding te beoordelen. Dit is aan de Onderwijsinspectie of het Ministerie.

De Belastingdienst is niet bevoegd om de opleiding bij belastingplichtige te beoordelen. Dit wordt ook door een inspecteur in een procedure bij het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden bevestigd (Gerechtshof Arnhem d.d. 16 december 2014 (ECLI NL GHARL : 2014: 9822).

  • In rechtsoverweging 4.5 van deze procedure staat hieromtrent het volgende: Hetgeen ter zitting van het Hof op 15 april 2014 door vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW is gesteld over de inhoud van de opleiding doet aan dit oordeel niet af. De Inspecteur heeft ter zitting van het Hof op 5 november 2014 desaangaande bevestigd niet bevoegd te zijn een inhoudelijk oordeel over de door [M] verzorgde opleiding te geven en heeft zich niet langer op het standpunt gesteld dat de inhoud van deze opleiding reden zou zijn om de afdrachtvermindering te weigeren.

De omstandigheid dat de inspecteur dit zelf aangeeft, is vanwege de coördinatie van beleid van groot belang. Ook andere inhoudingsplichtigen kunnen hieraan zonder meer vertrouwen ontlenen dat zulks ook bij hen geldt, los van het inmiddels ingestelde beroep in cassatie waarbij dit onderdeel door de Staatssecretaris van Financiën niet aan de orde is gesteld en derhalve vaststaat.

Belastingdienst mag de opleiding niet beoordelen (aldus Minister)

Door D66 zijn er Kamervragen gesteld aan de bevoegde Ministervan Onderwijs (mevrouw dr. Jet Bussemaker). De vragen zijn per 2 juli 2014 beantwoord.

Bij deze vragen komende de volgende relevante vragen aan de orde:

  1. (vraag 3) Is het waar dat de Belastingdienst zonder medewerking van de Inspectie van het Onderwijs en met terugwerkende kracht opleidingen beoordeelt op het onderwijskundig aspect om ze op die manier te toetsen voor het gebruik van de WVA? De Belastingdienst voert onderzoek uit bij de inhoudingsplichtige. Wanneer bij controle door de Belastingdienst blijkt dat ten onrechte AV onderwijs is geclaimd, wordt een naheffingsaanslag, al dan niet met boete, opgelegd aan de inhoudingsplichtige. Deze controle betreft niet een controle op het onderwijskundige aspect van de opleiding.
  2. (vraag 4) Beoordeelt de Belastingdienst ook de kwaliteit van de opleiding?  Het is de verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) om de kwaliteit van een opleiding te bepalen en te onderzoeken of een beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitseisen in de wet. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst.
  3. (vraag 8)Is het uitgangspunt voor het rechtmatig toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs dat de werknemer van de belastingplichtige de beroepsbegeleidende leerweg van een erkende MBO-opleiding volgt en dat deze opleiding is opgenomen in het Centraal Register Beroepsonderwijs? 

Waar ging het dan mis?

Het is niet duidelijk hoe de opleiding eruit zag, hierover is simpelweg te weinig informatie gegeven. De Belastingdienst mag een opleiding niet beoordelen, maar of er een opleiding is gegeven wel. Daarnaast is niet duidelijk hoe de BPV eruit zag, ook hierover is geen of beperkt informatie verstrekt. Daarnaast zijn er nog een paar kleine gebreken (geen praktijkopleiders op de POK, ontbreken uren BPV, data op documenten sluiten niet aan, etc.). Dit is minder van belang, maar maakt het er niet geloofwaardiger op. Er is geen sluitend overzicht en belastingplichtige heeft zich er iets te gemakkelijk vanaf gemaakt. Een verklaring van de onderwijsinstelling of aansluiting tussen de onderwijsmatrix en de gegeven opleiding had de casus een stuk beter gemaakt. Daarnaast is er informatie niet verstrekt die er wel was, dit is ter zitting nog geprobeerd recht te zetten, maar toen was het te laat. De drukkerij is failliet (voor de procedure), wellicht dat dit heeft meegespeeld (informatie zoek, onzorgvuldige voorbereiding, etc.).

Bron WVA en opleiding

Rechtbank Gelderland d.d. 26 november 2015 (ECLI NL RBGEL 2015 7324).

Meer weten van geen wva door onvoldoende opleiding

Deel deze pagina

Laatste update op 08-12-2015
Artikel gemaakt op 27-11-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Geen WVA door onvoldoende opleiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap