print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Getekende POK vereist voor WVA

Op 14 december jongstleden heeft de Hoge Raad weer een nieuwe WVA-discussie beslecht. Ditmaal betrof het de vraag of een getekende praktijkovereenkomst vereist is voor het claimen van afdrachtvermindering. Het antwoord van de Hoge Raad is kort en weinig verrassend: voor vermindering van afdracht is een op schrift gestelde, door alle partijen getekende overeenkomst vereist. De Hoge Raad gaat met zijn oordeel in tegen het oordeel van Hof Arnhem, een oordeel waarbij wij reeds (zie hier) onze vraagtekens hadden gezet.

Casus: Hoge Raad oordeelt dat getekende POK vereist is voor WVA

De ondernemer heeft zijn werknemers een beroepsopleiding laten volgen. De praktijkovereenkomst is opgesteld en door de ondernemer en de werknemers ondertekend op 1 oktober 2011. De onderwijsinstelling heeft deze pas op 26 maart 2012 van een handtekening voorzien. De opleiding en de WVA-claim zijn echter al op 1 oktober 2011 van start gegaan. In geschil is of de late ondertekening door de onderwijsinstelling gevolgen heeft voor de toepassing van WVA.

Het Hof heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat de praktijkovereenkomsten pas op 26 maart 2012 zijn ondertekend, geen gevolgen heeft voor de toepassing van afdrachtvermindering. Immers, de onderwijsinstelling heet de werknemers reeds per 1 oktober 2011 ingeschreven voor de opleiding, hetgeen impliceert dat aan alle vereisten voor een rechtmatige inschrijving is voldaan. Het Hof oordeelt vervolgens dat het niet aan de Inspecteur of Belastingrechter is om de inschrijving van de werknemers te toetsen, deze bevoegdheid is opgedragen aan de Onderwijsinspectie.    

De Hoge Raad is het niet eens met het Hof en concludeert als volgt:

  • Voor toepassing van afdrachtvermindering onderwijs is vereist, voor zover hier van belang, dat de betrokken werknemer de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding op de grondslag van een in artikel 7.2.8 WEB bedoelde overeenkomst die is gesloten door de in artikel 7.2.9 WEB genoemde partijen en mede is ondertekend door het bestuur van het desbetreffende kenniscentrum beroepsopleiding bedrijfsleven.
  • Aan de genoemde voorwaarden moet zijn voldaan op het moment waarop de in een tijdvak ingehouden belasting op aangifte wordt afgedragen (zie HR 15 januari 2016).
  • Voor vermindering van de afdracht is dus een op schrift gestelde overeenkomst vereist, mede ondertekend door of namens het bestuur van het desbetreffende kenniscentrum beroepsopleiding bedrijfsleven, als bedoeld in artikel 14, lid 1, aanhef en letter a, Wva.

Het gelijk is aan de Inspecteur, aldus de Hoge Raad. De zaak wordt terugverwezen naar het Hof voor een nieuwe berekening van de naheffingsaanslag. 

Noot fiscaal jurist

In tegenstelling tot andere WVA-arresten van de Hoge Raad is dit arrest niet echt baanbrekend te noemen. We wisten immers al dat de Hoge Raad het bestaan van een getekende praktijkovereenkomst obligatoir acht op moment van claimen. De casus van 14 december moet echter niet worden verward met situaties waarin een zogenoemde artikel 11d verklaring is afgegeven door de onderwijsinstelling. Een artikel 11d verklaring ondervangt (tijdelijk) een gebrek in de ondertekening. Uiteindelijk moeten wel alle handtekeningen worden geplaatst.

Bron:

Hoge Raad 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2307;

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4408;

Hoge Raad 15 januari 2016,  ECLI:NL:HR:2016:38.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2019
Artikel gemaakt op 07-01-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Getekende POK vereist voor WVA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap