print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Certificaten & WVA (uitspraak Hoge Raad)

De Belastingdienst krijgt een tik over de vingers van ons hoogste rechtscollege (de Hoge Raad)!

Soms zijn er van die uitspraken waarbij je prettig het weekend in gaat, dit is er "zo ééntje". De Belastingdienst heeft een redelijk kostbare nederlaag geleden bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dit is de eerste uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp.

Werkgevers / ondernemers (meestal in de zorg, vervoer, uitzendbranche en bouw) die subsidies (loonbelastingvermindering) hebben ontvangen inzake het verstrekken van scholing aan hun werknemers hoeven deze minder snel terug te betalen. Ook bij het behalen van een (deel-)certificaat is de opleiding WVA-proof, een diploma is volgens de Hoge Raad niet nodig.

De Belastingdienst heeft in 2013 en 2014 honderden onderzoeken uitgevoerd inzake de scholingssubsidie (of WVA). Hierbij werden vele naheffingsaanslagen en (vergrijp-)boetes opgelegd. Volgens de Belastingdienst voldoen vele ondernemers niet aan de voorwaarden voor de WVA. De Hoge Raad is het niet met de Belastingdienst eens en beslist duidelijk anders.

In Nederland is er sprake (geweest) van honderden boekenonderzoeken en evenzo veel procedures en onderhandelingen. Wij begeleiden vele boekenonderzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures inzake de WVA. Deze uitspraak kost de Belastingdienst eenvoudig tientallen miljoenen euro's (en ik denk nog veel meer). Voor veel klanten en werkgevers is dit een (terechte) opsteker.

De Belastingdienst heeft vaak gesteld dat werkgevers / ondernemers geen recht hadden op de WVA als de deelnemers / werknemers hierbij een deel van de opleiding hadden gevolgd en hiervoor een (deel-)certificaat kregen. De Belastingdienst is van mening dat de volledige opleiding moest worden gevolgd en dat een diploma nodig zou zijn. Geen diploma, "dan terugbetalen" was de conclusie. De Hoge Raad heeft nu op één onderdeel (de certificaten) duidelijkheid verschaft ... dit is geen probleem!  

Conclusie Hoge Raad over WVA en certificaten

De Hoge Raad heeft op 15 januari 2016 een uitspraak gedaan inzake de afdrachtvermindering onderwijs. Volgens de Hoge Raad kan er ook een loonbelastingvermindering (WVA) worden geclaimd als niet de volledige opleiding is gevolgd. Derhalve bestaat er ook recht op WVA-subsidie bij deelkwalificaties / certificaten. De zaak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (16 december 2014) wordt - door de Hoge Raad - wel verwezen naar een ander Gerechtshof. Reden: onderzoek of aan alle administratieve voorwaarden is voldaan!

De WVA-procedure van Rechtbank tot Hoge Raad

De afdrachtvermindering onderwijs (WVA) is volgens de Rechtbank enkel van toepassing op diploma's en niet voor deelkwalificaties of -certificaten. Het Gerechtshof is het niet met de Rechtbank eens. Opleidingen die uiteindelijk certificaten afgeven (en geen diploma) komen volgens het Gerechtshof ook in aanmerking voor een WVA-vermindering. Voor veel bedrijven en organisaties is dit een gunstige uitspraak. De procedure in cassatie loopt en de Advocaat-Generaal heeft op 30 oktober 2015 zijn toelichting geschreven, deze toelichting ligt in lijn met de uitspraak van het Gerechtshof. De Hoge Raad is het nu op dit onderdeel met de AG eens ... Ook voor deelkwalificaties is de WVA van toepassing!

De procedure in feiten inzake de WVA en deelkwalificaties

  • Een werkgever heeft in 2009 in totaal 120 werknemers ingeschreven voor een opleidingstraject tot basisoperator. Als de werknemer deze opleiding haalt, dan krijgt deze een certificaat. Er worden uiteindelijk 67 werknemers ingeschreven voor deze opleiding. Het traject Praktijk Basisoperator is een onderdeel van de opleiding tot basisoperator. De opleiding is een erkende opleiding en opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo-register). De opleiding kent 4 deelkwalificaties. De werknemers hadden de mogelijkheid om de volledige opleiding te volgen, 4 werknemers hebben dit ook gedaan.
  • Er volgt een boekenonderzoek WVA van de Belastingdienst en er worden aanslagen opgelegd. De werkgever gaat in bezwaar en in beroep tegen de opgelegde aanslagen. De werkgever stelt zich op het standpunt dat de beroepsopleiding waaraan de werknemers deelnemen een erkende (Crebo) opleiding is en dat de afdrachtvermindering onderwijs ook mag worden toegepast als uiteindelijk geen diploma wordt behaald door de werknemers (maar certificaten). De Inspecteur is van mening dat er voor de WVA een diploma nodig is. De wet is hier niet duidelijk over, de rechter wel. Ook bij certificaten is er recht op een WVA-subsidie.
  • De Rechtbank Noord Nederland (Leeuwarden) is van mening dat de WVA niet mag worden toegepast op opleidingen die uiteindelijk recht geven op certificaten of deelkwalificaties. De WVA verwijst in artikel 14 uitdrukkelijk naar artikel 7.2.2 van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en niet naar artikel 7.2.3 (hierin worden de deelkwalificaties genoemd). Daarnaast was de inschrijving niet gericht op het volgen van een gehele opleiding, maar slechts op een deel ervan. Deze werkgever beschikte ook niet over rechtsgeldige praktijkovereenkomsten (POK's) en er wordt soms WVA geclaimd terwijl de werknemers de opleiding niet meer volgen.
  • Het Gerechtshof (Arnhem) is het niet met de Rechtbank eens. Het Gerechtshof komt tot de conclusie dat ook voor zogenaamde deelkwalificaties een afdrachtvermindering in het kader van de WVA kan worden geclaimd. Vorenstaande op grond van artikel 14 van de Wet vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie voor Volksverzekeringen, dit met verwijzing naar de relevante bepalingen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), in deze artikel 1.1.1. en hoofdstuk 7 (met name 7.2.2 en 7.2.4).
  • De Hoge Raad is het met de AG en het Gerechtshof eens (in grote lijnen). Een aantal administratieve zaken (tekenen POK, BPV, etc. moet nog nader worden uitgezocht). Volgens de Hoge Raad blijkt uit de wettekst dat de werknemer / deelnemer de beroepspraktijkvorming moet volgen. Uit de wetsgeschiedenis volgt niet duidelijk dat dit anders zou zijn. De Hoge Raad verwijst de zaak wel door naar een ander Gerechtshof om te onderzoeken of aan alle administratieve voorwaarden is voldaan. De Hoge Raad geeft ook nog aan dat het recht op de afdrachtvermindering bestaat tot het einde van het tijdvak waarin het afsluitende examen is afgelegd.

Conclusie WVA en deelcertificaten

Voor veel belastingplichtigen is dit een opluchting. De discussie zal nog wel worden gevoerd over:

  1. Vanaf wanneer mag er WVA worden geclaimd?
  2. Hoe moet de BPV worden duidelijk gemaakt en wat is hiervoor nodig?
  3. Een mondelinge POK is niet voldoende om WVA te claimen. Als de POK later wordt ondertekend, mag dan de WVA worden geclaimd vanaf aanvang van de opleiding of later?

Bron WVA en deelcertificaten

Rechtbank Noord Nederland d.d. 4 juni 2013 (ECLI NL RBNNE: 2014 : 3323).

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 16 december 2014 (ECLI NL GHARL : 2014: 9822).

Advocaat-Generaal 30 oktober 2015 ECLI:NL:PHR:2015:2196.

Hoge Raad d.d. 15 januari 2016 (ECLI: NL: HR: 2016: 38).

Wetgeving bij uitspraak Gerechtshof Arnhem d.d. 16 december 2014.

Meer weten van wva en deelkwalificaties uitspraak hr

Deel deze pagina

Laatste update op 19-01-2016
Artikel gemaakt op 15-01-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs WVA en deelkwalificaties uitspraak HR

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap