print sitemap zoeken disclaimer contact

WVA onderwijs

Kamervragen WVA boekenonderzoeken

Kamervragen over naheffingen transportsector

Eerder berichtten wij over dreigende faillissementen voor transportbedrijven vanwege een discussie tussen de Belastingdienst, transportbedrijven en de onderwijsinspectie / opleidingsinstituten. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft een aantal Tweede Kamerfracties vragen gesteld aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsook de Minister van Financiën. De minister heeft op een aantal van de vragen inmiddels antwoord gegeven, alhoewel is het wel een echt (bevredigend) antwoord?

Transportsector en WVA

De overheid gaf tot en met 2013 een loonbelastingvermindering aan werkgevers die hun werknemers scholing aanbieden. Dit gebeurt onder meer via de WVA (de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen Onderwijs).
Via deze regeling konden werkgevers een deel van de scholingskosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Deze teruggave geschiedde via een vermindering van de maandelijks af te dragen loonbelasting. De werkgever kan via deze "subsidie" tussen de € 300 en € 3.200 ontvangen. De meest voorkomende subsidie bedraagt zo'n € 2.700 voor:

  • leerwerktrajecten VMBO-onderwijs;
  • beroepsbegeleidende leerweg MBO (BBL);
  • leerwerktraject inzake HBO-opleiding.

Kamervragen over WVA en onderzoeken Belastingdienst

Het lijkt erop dat de Minister de impact op de economie wat probeert te badineren. Immers de Minister heeft het over een geringe terugvordering bij een relatief gering aantal bedrijven. Onze ervaring is een andere: bij alle bedrijfsgerichte maatwerkopleidingen wordt de geclaimde afdrachtvermindering volledig teruggevorderd.

Op basis van jurisprudentie mag de Belastingdienst beoordelen of de opleiding is gevolgd. In de praktijk van de belastingcontroles gebeurt dat vooral door te kijken naar de uren van de opleiding en de opleidingsactiviteiten in relatie tot het kwalificatiedossier. Daarmee komt de Belastingdienst tot een inhoudelijke beoordeling die haar niet toekomt. In dat verband wordt door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwezen naar de zogenoemde handreiking van de Belastingdienst. Dit is echter een intern stuk, waarvan onduidelijk is wat hiervan de wettelijke basis is.

Daarenboven, hoe kan een belastinginspecteur, gesteld dat hij mandaat heeft, een opleiding beoordelen bij het leerbedrijf? Dat kan alleen bij de onderwijsinstelling. Het leerbedrijf biedt alleen de mogelijkheid stage te lopen. Het examendossier van de deelnemers dat de fiscus ook gebruikt om een beeld te vormen van de opleiding dient een ander doel: examinering. Niet het geven van een beeld van de opleiding.

Ontwijkend en hoogst onbevredigend is het antwoord op de vraag of het leerbedrijf moet bloeden voor fouten van de onderwijsinstelling. Als de kwaliteit van onderwijs of examinering gebreken vertoont, mag de onderwijsinstelling in deze haar fouten herstellen. Waarom is bij het leerbedrijf te goeder trouw dan wel de WVA in het geding?

De Minister persisteert, evenals de fiscus, in de stelling dat het volledige programma van een opleiding moet worden gevolgd. In het verleden werden juist veel programma's door ROC's aangeboden, die niet diplomagericht waren. Voor toepassing van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs hoefde dat ook niet. Voor toepassing van de WVA loopt hierover in hoger beroep een procedure. Hierover hebben wij eerder bericht.

Een groot deel van de correcties, in andere sectoren maar met name ook in de zorg, heeft betrekking op situaties waar niet-diplomagericht is opgeleid.

Noot fiscaal jurist over WVA en boekenonderzoeken

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schetst een veel te rooskleurig beeld voor de impact van de belastingcontroles op bedrijven in Nederland, dit zeker niet alleen in de transportsector. De opgelegde aanslagen en de aangekondigde correcties zullen wel degelijk en op grotere schaal een enorme impact hebben en leiden tot faillissementen in diverse sectoren.
En de onderwijssector dan? Onderwijsinstellingen die een deel van hun bekostigingsgelden moeten terugbetalen, hebben "een deal"  gesloten met de onderwijsinspectie; de boete is van tafel. In plaats daarvan zullen de betrokken instellingen een (onbekostigde) scholingsinpanning leveren. De onderwijsinstellingen komen dus weg met een klein tikje over de vingers, dit terwijl het bedrijfsleven forse boetes en naheffingen moet betalen omdat niet het juiste onderwijs is gegeven.
Mijn rechtsgevoel heeft moeite om deze gang van zaken te volgen.

Bron WVA en kamervragen

Kamervragen CDA inzake de WVA.

Deel deze pagina

Laatste update op 18-11-2014
Artikel gemaakt op 12-11-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Kamervragen WVA boekenonderzoeken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap