print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Deelkwalificaties WVA

De afdrachtvermindering onderwijs (WVA) is volgens de Rechtbank enkel van toepassing op diploma's en niet voor deelkwalificaties of -certificaten. Het Gerechtshof is het niet met de Rechtbank eens. Opleidingen die uiteindelijk certificaten afgeven (en geen diploma) komen volgens het Gerechtshof ook in aanmerking voor een WVA-vermindering. Voor veel bedrijven en organisaties is dit een gunstige uitspraak. De procedure in cassatie loopt en de Advocaat-Generaal heeft op 30 oktober 2015 zijn toelichting geschreven, deze toelichting ligt in lijn met de uitspraak van het Gerechtshof.

Procedure inzake certificaten en de WVA

  • Een werkgever heeft 120 werknemers ingeschreven voor een opleidingstraject tot basisoperator. Als de werknemer deze opleiding haalt, dan krijgt deze een certificaat. Er worden uiteindelijk 67 werknemers ingeschreven voor deze opleiding. Het traject Praktijk basisoperator is een onderdeel van de opleiding tot basisoperator. De opleiding is een erkende opleiding en opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo register). De opleiding kent 4 deelkwalificaties. De werknemers hadden de mogelijkheid om de volledige opleiding te volgen, 4 werknemers hebben dit ook gedaan.
  • Er volgt een boekenonderzoek WVA van de Belastingdienst en er worden aanslagen opgelegd. De werkgever gaat in bezwaar en in beroep tegen de opgelegde aanslagen. De werkgever stelt zich op het standpunt dat de beroepsopleiding waaraan de werknemers deelnemen een erkende (Crebo) opleiding is en dat de afdrachtvermindering onderwijs ook mag worden toegepast als uiteindelijk geen diploma wordt behaald door de werknemers.
  • De Rechtbank Noord Nederland (Leeuwarden) is van mening dat de WVA niet mag worden toegepast om opleidingen die uiteindelijk recht geven op certificaten of deelkwalificaties. De WVA verwijst in artikel 14 uitdrukkelijk naar artikel 7.2.2 van de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en niet naar artikel 7.2.3 (hierin worden de deelkwalificaties genoemd). Daarnaast was de inschrijving niet gericht op het volgen van een gehele opleiding, maar slechts op een deel ervan. Deze werkgever beschikte ook niet over rechtsgeldige praktijkovereenkomsten (POK's) en er wordt soms WVA geclaimd terwijl de werknemers de opleiding niet meer volgen.
  • Het Gerechtshof is het niet de Rechtbank eens. Het Gerechtshof komt tot de conclusie dat ook voor zogenaamde deelkwalificaties een afdrachtvermindering in het kader van de WVA kan worden geclaimd. Vorenstaande op grond van artikel 14 van de Wet vermindering Afdracht Loonbelasting en premie voor volksverzekeringen, dit met verwijzing naar de relevante bepalingen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), in deze artikel 1.1.1 en hoofdstuk 7 (met name 7.2.2 en 7.2.4).
  • De Advocaat-Generaal heeft op 30 oktober 2015 zijn conclusie geschreven. In geschil zijn: 1) voldoen deelkwalificaties voor de WVA?; 2) voldoen de praktijkovereenkomsten die niet allemaal volledig zijn getekend?; en 3) en wanneer moet de WVA stoppen? Volgens de Advocaat-Generaal voldoen ook deelkwalificaties voor de WVA (1) mits de BPV voldoende is geweest. Daarnaast is een schriftelijke overeenkomst op het moment van ingang van de WVA niet direct nodig / geen constitutief vereiste (2) een mondelinge overeenkomst is ook toegestaan. Het recht op WVA stopt op het moment dat de deelnemer is geslaagd (3), dit laatste onderdeel is niet geheel duidelijk en moet nog door een verwijzende rechter worden onderzocht.

Noot uitspraak Gerechtshof inzake deelkwalificaties

Anders dan de Rechtbank, is het Gerechtshof van oordeel dat artikel 7.2.3 een nadere uitwerking / invulling is van artikel 7.2.2. In zekere zin draait het Hof de zaken voor de deelkwalificaties om: de wet stelt niet dat deelkwalificaties niet in aanmerking komen, dus ze komen (redelijkerwijs) wel in aanmerking.

  • “Naar het oordeel van het Hof brengt, nu noch in de wettekst, noch in de toelichting daarop is opgenomen dat deelkwalificaties niet als beroepspraktijkvorming kunnen worden aangemerkt, een redelijke uitleg van artikel 14 van de Wva in combinatie met de desbetreffende bepalingen in de WEB met zich dat tot het volgen van beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg eveneens het volgen van beroepsonderwijs leidend tot deelkwalificaties behoort.”

Dat lijkt inhoudelijk een erg materiële benadering, die in de traditionele belastingrechtspraak veelvuldig opduikt. Als binnen de strenge kaders aan de doelstelling van de regeling wordt voldaan, zal de belastingrechter soepeler zijn in de interpretatie van de regels bij de concrete toepassing daarvan. Die voor de belastingplichtige gunstige aanpak, lijkt het beetje bij beetje af te leggen tegen de meer formele benadering van de algemene bestuursrechter.

Die aanpak klinkt ook door in het vervolg van de uitspraak. Naast het oordeel over de deelkwalificaties oordeelt het Gerechtshof ook dat het tijdstip van ondertekening van overeenkomsten niet bepalend is voor het moment waarop de afdrachtvermindering mag worden toegepast nadat met de beroepspraktijkvorming is begonnen. En, belangrijker: de Belastingdienst moet zich onthouden van inhoudelijke oordeelsvorming over de opleiding zelf.

Het Gerechtshof lijkt wel scherp toe te zien op de door hem zogenoemde constitutieve eisen die worden gesteld aan de afdrachtvermindering (artikel 7.2.8). Aan die eisen moet strikt worden voldaan voor de vermindering. Dus redeneringen als … in de bedoeling lag …, iedereen kan toch zien dat … en … in de geest van … volstaan dus niet. Aan dat bewijs worden dus strenge eisen gesteld. Aan die eisen blijkt de belanghebbende te voldoen. Van de andere kant: eisen die de wet niet expliciet stelt, gelden niet.

Voor de overige eisen en voorwaarden is het Gerechtshof aanmerkelijk soepeler en geldt echt de vrije bewijsleer.

Cassatie WVA-procedure

De Staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden van 16 december 2014, nr. 13/00739, dit is op 28 januari 2015 duidelijk geworden. In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad kunnen bepaalde bedrijven gebruik maken van de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de aangebrachte correcties. Mits de inspecteur het hiermee eens is, kunnen lopende bezwaarzaken worden aangehouden.

Bron WVA en deelcertificaten

Rechtbank Noord Nederland d.d. 4 juni 2013 (ECLI NL RBNNE: 2014 : 3323).

Gerechtshof Arnhem d.d. 16 december 2014 (ECLI NL GHARL : 2014: 9822).

Wetgeving bij uitspraak Gerechtshof Arnhem d.d. 16 december 2014.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-11-2015
Artikel gemaakt op 19-12-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Deelkwalificaties WVA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap