print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Dossierinzage Belastingdienst voordelig

In een bezwaar- en beroepsprocedure heeft u recht om uw (volledige) dossier bij de Belastingdienst in te zien. U mag afschriften nemen van stukken uit het dossier (soms tegen een kostenvergoeding). Soms zitten niet alle stukken in het dossier. Het gaat om stukken welke de Belastingdienst ter beschikking heeft gehad en niet om informatie welke de Belastingdienst nog in haar bezit heeft. Daarnaast kan het zijn dat, als de Belastingdienst spullen niet verstrekt, ook de primaire aanslag van tafel gaat.

Wettelijk recht op dosserinzage vanaf 2024

Vanaf 2024 wordt de dossierinzage in de wet opgenomen (amendement)

Nieuws inzage dossierinzage belastingdienst

In de bezwaarfase, maar ook als een boete is aangekondigd of opgelegd, heeft de belastingplichtige het recht om zijn volledige dossier bij de Belastingdienst in te zien. In de praktijk wordt niet altijd het volledige dossier door de Belastingdienst verstrekt. Regelmatig wordt inzage in het volledige dossier geweigerd en wordt bijvoorbeeld enkel `beperkt` een deel van de correspondentie verstrekt. Ook bestaat er een recht op afschriften - kopieën van de documenten. In deze procedure in 2021 wordt nog eens duidelijk wat er wel en niet moet worden verstrekt. Ook informatie verkregen uit een derdenonderzoek moet aan de belastingplichtige worden verstrekt. De rechter stelt in deze procedure dat binnen 4 weken alle informatie moet worden verstrekt. Het valt ons op dat de rechter ook een beetje klaar is met "verstoppertje spelen". Als de informatie niet binnen 4 weken wordt verstrekt wordt er een dwangsom van € 10.000 per week opgelegd. Ook moet de Belastingdienst de werkelijke proceskosten vergoeden, dit zien we zelden.

Neem bij dossierinzage deskundige mee

Bij een dossierinzage moet u op detailniveau door uw dossier, dit dossier kan zowel in papieren vorm en vaak ook in digitale vorm (intern noemt met dit bij de Belastingdienst het TOP dossier) aanwezig zijn. U moet allert zijn op stukken die aantoonbaar ontbreken, dit kan gaan om memo's, mails, telefoonnotities, etc. Het gaat erom dat op grond van uw dossier aanslagen konden worden opgelegd. Hierbij moet de inspecteur in het bezit zijn van voldoende stukken. Volgens de Hoge Raad gaat het hierbij ook om stukken die de Belastingdienst ter beschikking hebben gestaan.

Het moet dus gaan om stukken die ten grondslag hebben gelegen aan het besluit. Dit kunnen voor u positieve en negatieve stukken zijn. De Hoge Raad heeft het begrip "op de zaak betrekking hebbende stukken" verder verruimd. Dit is prettig en komt u als belastingplichtige goed uit. Stukken welke in uw voordeel zijn moeten dus ook in het dossier zitten.

Welke stukken zijn aanwezig bij dossierinzage?

 • Wettelijk gaat het om de "op de zaak betrekking hebbende stukken".
 • Deze stukken heeft de inspecteur geraadpleegd om tot een juist besluit te komen.
 • Stukken die de Belastingdienst gedurende de procedure heeft ontvangen.
 • Ook stukken die niet voor het besluit zijn gebruikt moeten in uw dossier zitten.
 • Als in een document gedeeltelijk informatie staat welke op uw zaak betrekking heeft, dan moet het document in z'n geheel in uw dossier zitten. Hierbij kan het gaan om memo's, informatie uit databanken, etc.
 • Stukken van andere organisaties, zoals het Openbaar Ministerie, de FIOD of andere onderdelen van de Belastingdienst, moeten ook in uw dossier zitten.
 • Een strafdossier waaruit de inspecteur informatie heeft gehaald voor het opleggen van aanslagen moet in z'n geheel aan u worden verstrekt.

Er zijn stukken uit uw dossier, en dan?

Als de Belastingdienst stukken niet verstrekt of uit uw dossier heeft gehaald, dan kan er discussie ontstaan. Het is ook de vraag of u dit te weten komt of kunt zien. Een ervaren fiscaal jurist die zorgvuldig uw dossier gaat raadplegen is dan ook wenselijk. Op grond van de algemene wet bestuursrecht (artikel 8:31) moet de inspecteur de stukken aan de rechter verstrekken, als hierom wordt verzocht. Als dit niet is gebeurd (en er dus stukken ontbreken), dan kan een rechter de aanslagen welke zijn opgelegd hierom vernietigen.

Verzoeken om inzage stukken tijdens hoorzitting

Het is volgens het Gerechtshof 's Hertogenbosch heeft op 9 augustus 2023 (ECLI:NL:GHSHE:2023:2595) van belang dat u bij een schending van het inzagerecht (artikel 7:4 lid 3 AWB) hierover een opmerking maakt tijdens de hoorzitting. Als een belanghebbende - die door een proffesionele gemachtigde wordt bijgestaan - tijdens een hoorzitting niet opnieuw aanvoert dat hij door het achterwege laten van de inzage in zijn stukken (dossier bij de belastingdienst of de overheidsinstelling) informatie mist, de belanghebbende deze informatie kennelijk niet nodig heeft, niet meer nodig heeft of niet heeft gemist. Tijdens een (telefonische) hoorzitting is het ontbreken van het inzagerecht niet aan de orde gesteld. Het Hof gaat met de wettekst in de hand (artikel 6:22 AWB) aan het inzagerecht / de inzageplicht (artikel 7:4 lid 2 AWB), voorbij.  Het Gerechtshof komt tot het volgende:

 • RO 4.6: Indien, zoals in het onderhavige geval, geen ter inzagelegging heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de hoorzitting, dan mag van belanghebbende worden verwacht dat hij voorafgaande of tijdens die hoorzitting nogmaals daarom verzoekt. Als een belanghebbende, zeker in het geval hij wordt vertegenwoordigd door een professionele gemachtigde, tijdens die hoorzitting niet opnieuw aanvoert dat hij door het achterwege laten van de ter inzagelegging informatie mist, dan mag in beginsel worden aangenomen dat hij die stukken kennelijk niet (meer) nodig heeft. Het laten passeren van de mogelijkheid in de bezwaarfase om informatie te vergaren, die nodig is om de bezwaarfase optimaal te laten verlopen, moet dan voor rekening van belanghebbende blijven. Uit het verslag van de (telefonische) hoorzitting volgt niet dat belanghebbende zijn klacht over schending van het inzagerecht naar voren heeft gebracht. Weliswaar golden ten tijde van het horen van coronamaatregelen maar ook dan geldt dat de gemachtigde had kunnen informeren naar de gang van zaken met betrekking tot de inzage.

De Hoge Raad laat het verder bij op 12 april 2024 (ECLI:NL:HR:2024:578). Dit hoeft geen algemene lijn te zijn, het inzagerecht speelde tijdens de corona periode, de ambtenaar heeft dit recht niet gemeld, de hoorzitting was telefonisch en tevens waren alle stukken online beschikbaar. Ook heeft de ambtenaar een paar keer gevraagd of belanghebbende alle stukken in bezit had.

Tips bij dossierinzage belastingdienst

Neem uw paspoort of rijbewijs mee naar elke bezoek bij de belastingdienst. Onderstaand enkele tips welke u voor de dossierinzage aan de inspecteur kunt sturen.

 1. Vragen om inhoudsopgave van het dossier (met melding welke stukken eruit zijn gehaald).
 2. Vragen of er ook een digitaal dossier aanwezig is. 
 3. Vraag expliciet of het dossier dat u mag inzien volledig is en/of er stukken zijn uitgehaald. Als er stukken zijn uitgehaald vraag dan waarom.
 4. Leg de stukken op chronologische volgorde en maak na het gesprek een tijdlijn. Dit geeft een beter inzicht in de feiten.
 5. Vragen om e-mails, notities, standpunten kennisgroep en vastleggingen van telefoongesprekken. 
 6. Vragen of behandelaar erbij kan zijn. 
 7. Kijk kritisch of er stukken ontbreken (bijvoorbeeld door verwijzingen in de stukken naar andere stukken, mails of telefoongesprekken).
 8. Vraag vooraf om de voorgenomen uitspraak op bezwaar en/of het standpunt van de inspecteur.
 9. Vraag aan einde van gesprek dat toekomstige stukken aan u worden toegestuurd.
 10. Aangeven dat je eventueel afschriften en/of foto's, wilt nemen.

Tips voor hoorgesprek belastingdienst

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt (artikel 7:2) dat u in de gelegenheid moet worden gesteld te worden gehoord voordat er een beslissing wordt genomen. Als de belastingdienst aan al uw bezwaren tegemoet komt is dit niet echt nodig. In Artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is bepaald dat u slechts wordt gehoord op zijn verzoek. In het hoorgesprek kan de belastingdienst extra informatie inwinnen en kunt u uw zienswijze nader toelichten. Hierbij een aantal tips voor het hoorgesprek:

 1. Stel een agenda op voor de onderwerpen welke u wilt bespreken.
 2. Begin het gesprek met een korte inleiding waarin u het volgende aangeeft (a) de feiten (b) standpunt inspecteur (c) uw standpunt (d) de geschilpunten.
 3. Vraag om een toelichting van het standpunt van de inspecteur met indien nodig een verduidelijking van zijn mening of standpunt. Vraag dus om het standpunt van de belastingdienst en hoe ze bij dit standpunt komen.
 4. Let op de non verbale communicatie van de inspecteur en overige aanwezigen.
 5. Neem alle relevante informatie mee naar het hoorgesprek.
 6. Wees helder en duidelijk en geef de inspecteur wellicht nieuwe inzichten, vermijd juridisch of fiscaal jargon, maar noem indien nodig wel jurisprudentie en wetsartikelen.
 7. Als u nog stukken of informatie wilt toevoegen neem deze dan mee naar de hoorzitting en laat afschriften achter voor de belastingdienst.
 8. Maak een (pleit) notitie met een samenvatting van alle feiten en laat dit aan gespreksverslag hechten.
 9. Maak zelf tijdens bespreking verslag en stuur dit direct na de hoorzitting aan de inspecteur. Leg hierin de belangrijkste punten en eventuele afspraken vast. Dit verslag zal dienen als gespreksverslag in de latere fase.
 10. Vraag of er stukken uit dossier zijn gehaald en waarom.
 11. Indien gewenst probeer in het hoorgesprek een compromis te bereiken of onderzoek of er op onderdelen nog oplossingen zijn te vinden.
 12. Vraag of er derdenonderzoeken zijn verricht en/of externe informatie over u is ingewonnen.
 13. Maak indien nodig en gewenst duidelijk afspraken aan het einde van het gesprek (dus moet er nog informatie worden aangeleverd en/of standpunten worden toegelicht).
 14. Sluit het gesprek correct en professioneel af en bedank de belastingdienst medewerker voor het gesprek.
 15. Vraag eventueel een fiscaal jurist (second opion) om de situatie te beoordelen. U kunt ons hiertoe een mail sturen voor een vrijblijvende offerte.

Vragen over dossierinzage Belastingdienst

Als u vragen of opmerkingen heeft over een dossierinzage of beroepsprocedure, neem dan gerust contact met ons op.

Bron dossierinzage belastingdienst

Hoge Raad d.d. 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672.

Hoge Raad d.d.17 augustus 2018: ECLI:NL:HR:2018:1315.

Gerechtshof Amsterdam 31 juli 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:2591.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-04-2024
Artikel gemaakt op 05-12-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Dossierinzage Belastingdienst voordelig

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap