Volg ons op:

Het spel van een fiscale procedure is iets voor deskundigen.

Wij voeren vele fiscale procedures en helpen u graag.

Kennisbank

Twitter Updates

Belastingdienst moet informatie verstrekken

Dat de Belastingdienst moeite heeft om tijdig en volledige stukken te verstrekken aan de belastingplichtige beschreven we al in Welke stukken moet Belastingdienst verstrekken. De verplichting van de Belastingdienst om stukken in het geding te brengen is nu door de Hoge Raad verder uitgewerkt. Het moet gaan om "op de zaak betrekking hebbende stukken (voor de liefhebber, artikel 8:42 lid 1 AWB). Dit hoeft niet als de inspecteur (oprecht en eerlijk) kan beroepen op zijn geheimhouding wegens gewichtige redenen (8:29 AWB).

De Belastingdienst moet uit eigen beweging en bij weigering op verzoek van de rechter vaak meer informatie verstrekken dan dat u spontaan krijgt. U moet er echter wel om vragen en dus scherp bekijken of uit de processtukken volgt, dat er nog informatie over uw dossier beschikbaar zou kunnen zijn.

Welke informatie moet de Belastingdienst in fiscale procedure verstrekken?

Gegevens uit een database moeten worden verstrekt als zij van belang zijn voor de aan de orde zijnde zaak en voor de Belasting-dienst daarvoor raadpleegbaar zijn of waren. Als een aanslag (of andere beschikking) is opgelegd met behulp van een geautomati-seerd proces moet de Belastingdienst desgevraagd dat proces zodanig inzichtelijk maken, dat de gemaakte keuzes en de daarbij gebruikte gegevens en aannames controleerbaar en betwistbaar zijn. In gewoon Nederlands; het mag geen zwarte doos zijn waarvan de uitkomst niet controleerbaar is[1][2][3].

Ook moet de Belastingdienst de stukken die op de zaak betrekking hebben uit eigen beweging verstrekken. Een belastingplichtige moet niet moeten hengelen naar informatie.

Het gaat dus om de volgende stukken:

  1. gegevens uit uw dossier welke bij de beoordeling van de aanslagen / aangiften is gebruikt;  
  2. informatie uit een database (waarin u bent opgenomen);
  3. informatie waarbij het geautomatiseerde proces inzichtelijk wordt gemaakt (bijvoorbeeld bij verzenden brieven of beoordelen aangiften);
  4. informatie uit een strafdossier (mits van belang bij de besluitvorming);
  5. interne taxatierapporten of memo's.

Belastingdienst verstrekt informatie vaak niet spontaan

Beide elementen – het inzichtelijk maken van de processen en het pro-actief verstrekken van stukken – lijkt niet dominant aanwezig in het DNA van de Belastingdienst. Transparantie is een modewoord. Toch komt het te vaak voor, dat de Belastingdienst stukken achterhoudt of niet volledig is in de informatievoorziening.

Daar waar de belastingplichtige verplicht wordt volledig openheid van zaken te geven (duidelijk, stellig en zonder voorbehoud zoals de wetgever het noemt) mag van de Belastingdienst ten minste worden verwacht dat deze ook transparant is.

Proceduredruk in fiscale zaken

Transparantie is er niet slechts ter bevrediging van de nieuwsgierigheid. Het is niet voor niets dat de wetgever voor de bezwaarfase groot belang hecht aan het verstrekken van informatie, belastingplichtigen het recht hebben te worden gehoord en de belasting-rechter bij voorkeur de belastingplichtige zelf bevraagt. Alles is erop gericht de juiste feiten te verzamelen en inzicht te verschaffen in het geschil.

Als de Belastingdienst serieus werk maakt van transparantie en steeds snel en uit eigen beweging alle relevante informatie ver-schaft, zal het inzicht bij de belastingplichtigen toenemen waardoor het beginnen van een procedure vaak niet meer nodig blijkt. Voorzover een procedure wel aan de orde is kan deze sneller, effectiever en efficiënter worden gevoerd.

Conclusie fiscaal jurist inzake fiscale procedures

De ‘Dikke Van Dale’ kent maar één definitie van doorluchtig (aanzienlijk, voornaam). Wikitionary heeft er een tweede bij: licht en lucht doorlatend. Oftewel: transparant. Hopelijk schuift de traditionele Belastingdienst snel een heel stuk op van de eerste naar de twee betekenis zodat nog lang sprake kan zijn van de Doorluchtige Belastingdienst.

Het verstrekken van informatie en verschaffen van inzicht door de Belastingdienst gaat lang niet altijd automatisch en dan ook nog met horten en stoten. Dat past niet meer in de huidige tijd en is bovendien niet meer vol te houden. Tijd voor een Doorluchtige Belastingdienst.

Als de inspecteur informatie niet verstrekt dan zitten hier eigenlijk geen consequenties aan, dat is jammer en staat een goede proc-esorde in de weg. Tja.. wie zou het goede voorbeeld moeten geven.. dit is voor ons nog altijd de overheid. Wij hopen dat deze arresten zorgen voor meer openheid. Als dat niet zo is, dan moet u er bij de rechter op aandringen en gericht om informatie vragen ! Procederen kunt u in fiscale zaken zelf maar als u de beste kansen wilt, moet u nog steeds bij specialisten zijn. Wij helpen u graag en tegen normale tarieven.

Bron Belastingdienst moet informatie verstrekken

[1]Hoge Raad 17 augustus 2018 I

[2]Hoge Raad 17 augustus 2018 II

[3]Hoge Raad 17 augustus 2018 III

Hulp nodig bij fiscale procedure? Bel voor vrijblijvende afspraak

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van belastingdienst moet informatie verstrekkenAuteur(s) van belastingdienst moet informatie verstrekken


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 11-09-2018 | Artikel laatst gewijzigd : 12-09-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen