print sitemap zoeken disclaimer contact

Controledossier Belastingdienst opvragen

Henk is verwikkeld in een fiscale procedure tegen de Belastingdienst. Henk ging in beroep tegen een informatiebeschikking en wil hiertoe ook meer informatie ontvangen van de Belastingdienst. De inspecteur piept enkel over artikel 47 AWR waarin staat dat Henk alle informatie moet verstrekken, Henk verstrekt ook alle (fiscaal relevante) informatie. Echter de inspecteur moet ook alle informatie van belastingplichtige aan Henk verstrekken, dit gaat moeizaam. Henk heeft het verslag boekenonderzoek ontvangen, maar wil ook graag het volledige controledossier (met interne correspondentie en notities) ontvangen. De rechter is het met Henk eens! Deze uitspraak biedt mogelijkheden voor toekomstige bezwaarzaken en onderzoeken van de Belastingdienst. Of er hoger beroep is aangetekend, is niet bekend.

Informatie opvragen bij de belastingdienst of inspecteur

De inspecteur vraag vaak alle informatie (ook fiscaal niet relevant) op bij een belastingplichtige. Soms is deze informatie door omstandigheden niet of niet meer beschikbaar. De inspecteur is veelal niet bereid om zelf een onderzoek in te stellen, bijvoorbeeld bij derden (zoals banken en klanten). Op dat moment ontstaat er een patstelling tussen belastingplichtige en de inspecteur. Zijn hiervoor oplossingen? Jazeker, zowel in via het strafrecht als via een recente uitspraak van de Rechtbank Noord Holland (oktober 2021) zijn er mogelijkheden. In de genoemde procedure (over crypto valuta) deed belastingplichtige zijn best om alle relevante informatie op te vragen en te verstrekken, volgens de inspecteur is er opzettelijk onjuiste informatie verstrekt. De rechter denkt hier anders over (rechtsoverweging 24), namelijk : Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder voldoende aannemelijk gemaakt dat eiser in ieder geval ten dele opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt betreffende de wijze waarop eiser de bitcoins heeft verkregen.Daarbij heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen. Alhoewel eiser in het beroepschrift, in de aanvullingen daarop en ter zitting uitgebreid en gedetailleerd heeft verklaard over de gang van zaken bij de gestelde aankoop van de bitcoins, heeft hij geen concrete of verifieerbare informatie verstrekt over de gestelde verkoper van de 164,999 bitcoins.

Procedure inzake dossierinzage bij de Belastingdienst

De inspecteur mag zelf bepalen welke informatie hij / zij in het dossier van de Belastingdienst neerlegt. Het moet gaan om zogenaamde "op de zaak betrekking hebbende stukken". Volgens de inspecteur is het verslag boekenonderzoek voldoende, omdat het controledossier (en de correspondentie en notities) geen enkele rol hebben gespeeld bij het stellen van vragen aan Henk en bij het verstrekken van de informatiebeschikking. Ook in de bezwaarfase (waarbij u om inzage in uw dossier kunt vragen) is deze informatie niet meegewogen. Conclusie: de informatie wordt niet aan Henk verstrekt.

De rechtbank is het niet met de inspecteur eens en stelt in haar uitspraak (RO 2.7) het volgende:

 • Naar het oordeel van de rechtbank zijn in dit geval de op de zaken betrekking hebbende stukken: alle stukken die de inspecteur ter raadpleging ter beschikking staan of hebben gestaan in relatie tot het nemen van de informatiebeschikking.
 • Daartoe behoort in ieder geval het controledossier, voor zover dat niet reeds, al dan niet met een beroep op artikel 8:29 van de Awb, is overgelegd.
 • De inspecteur heeft immers zelf gesteld dat het controlerapport dat is opgemaakt naar aanleiding van het boekenonderzoek bij [X] tot door de inspecteur verzamelde stukken behoort.
 • Nu het controlerapport tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoort, behoren daartoe ook de achterliggende stukken zoals het volledige controledossier en de (interne) correspondentie en interne notities.
 • Dit brengt met zich dat ook het controledossier en de (interne) correspondentie en interne notities voorafgaande aan de overlegging van het controlerapport van belang kunnen zijn voor de beantwoording van de vraag of de informatiebeschikking terecht is genomen.
 • Zonder kennisneming van die stukken kan niet worden uitgesloten dat de stukken van enig belang voor de besluitvorming in de onderhavige zaak zijn geweest.

Tips bij dossierinzage belastingdienst

Neem uw paspoort of rijbewijs mee naar elke bezoek bij de belastingdienst. Onderstaand enkele tips welke u voor de dossierinzage aan de inspecteur kunt sturen.

 1. Vragen om inhoudsopgave van het dossier (met melding welke stukken eruit zijn gehaald).
 2. Vragen of er ook een digitaal dossier aanwezig is. 
 3. Vraag expliciet of het dossier dat u mag inzien volledig is en/of er stukken zijn uitgehaald. Als er stukken zijn uitgehaald vraag dan waarom.
 4. Leg de stukken op chronologische volgorde en maak na het gesprek een tijdlijn. Dit geeft een beter inzicht in de feiten.
 5. Vragen om e-mails, notities, standpunten kennisgroep en vastleggingen van telefoongesprekken. 
 6. Vragen of behandelaar erbij kan zijn. 
 7. Kijk kritisch of er stukken ontbreken (bijvoorbeeld door verwijzingen in de stukken naar andere stukken, mails of telefoongesprekken).
 8. Vraag vooraf om de voorgenomen uitspraak op bezwaar en/of het standpunt van de inspecteur.
 9. Vraag aan einde van gesprek dat toekomstige stukken aan u worden toegestuurd.
 10. Aangeven dat je eventueel afschriften en/of foto's, wilt nemen.

Tips voor hoorgesprek belastingdienst

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt (artikel 7:2) dat u in de gelegenheid moet worden gesteld te worden gehoord voordat er een beslissing wordt genomen. Als de belastingdienst aan al uw bezwaren tegemoet komt is dit niet echt nodig. In Artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is bepaald dat u slechts wordt gehoord op zijn verzoek. In het hoorgesprek kan de belastingdienst extra informatie inwinnen en kunt u uw zienswijze nader toelichten. Hierbij een aantal tips voor het hoorgesprek:

 1. Stel een agenda op voor de onderwerpen welke u wilt bespreken.
 2. Begin het gesprek met een korte inleiding waarin u het volgende aangeeft (a) de feiten (b) standpunt inspecteur (c) uw standpunt (d) de geschilpunten.
 3. Vraag om een toelichting van het standpunt van de inspecteur met indien nodig een verduidelijking van zijn mening of standpunt. Vraag dus om het standpunt van de belastingdienst en hoe ze bij dit standpunt komen.
 4. Let op de non verbale communicatie van de inspecteur en overige aanwezigen.
 5. Neem alle relevante informatie mee naar het hoorgesprek.
 6. Wees helder en duidelijk en geef de inspecteur wellicht nieuwe inzichten, vermijd juridisch of fiscaal jargon, maar noem indien nodig wel jurisprudentie en wetsartikelen.
 7. Als u nog stukken of informatie wilt toevoegen neem deze dan mee naar de hoorzitting en laat afschriften achter voor de belastingdienst.
 8. Maak een (pleit) notitie met een samenvatting van alle feiten en laat dit aan gespreksverslag hechten.
 9. Maak zelf tijdens bespreking verslag en stuur dit direct na de hoorzitting aan de inspecteur. Leg hierin de belangrijkste punten en eventuele afspraken vast. Dit verslag zal dienen als gespreksverslag in de latere fase.
 10. Vraag of er stukken uit dossier zijn gehaald en waarom.
 11. Indien gewenst probeer in het hoorgesprek een compromis te bereiken of onderzoek of er op onderdelen nog oplossingen zijn te vinden.
 12. Vraag of er derdenonderzoeken zijn verricht en/of externe informatie over u is ingewonnen.
 13. Maak indien nodig en gewenst duidelijk afspraken aan het einde van het gesprek (dus moet er nog informatie worden aangeleverd en/of standpunten worden toegelicht).
 14. Sluit het gesprek correct en professioneel af en bedank de belastingdienst medewerker voor het gesprek.
 15. Vraag eventueel een fiscaal jurist (second opion) om de situatie te beoordelen. U kunt ons hiertoe een mail sturen voor een vrijblijvende offerte.


Noot inzake op zaak betrekking hebbende stukken

De inspecteur heeft niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken verstrekt. In dit kader was voor Henk van belang waarom er een woonplaatsonderzoek is ingesteld, welke informatie er intern bij de Belastingdienst is opgevraagd en welke mening de teams binnen de Belastingdienst op interne memo's hebben geschreven. Het mag duidelijk zijn dat dit uiterst relevante informatie betreft. De rechtbank heeft de inspecteur verzocht de informatie alsnog te verstrekken en hiermee wordt het onderzoek heropend. Deze procedure lijkt in grote lijnen ook op een procedure bij het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden. In deze laatste procedure ging het om 2.200 stukken en 1.500 berichten die alsnog moesten worden verstrekt.

Wij hebben steeds vaker discussie met de inspecteur over het dossier van een belastingplichtige welke ter inzage wordt verstrekt. Veel documenten, interne notities, telefoongesprekken, mails worden niet opgenomen in het dossier van de Belastingplichtige of worden (deels) zwart gelakt. De belangrijkste reden welke wordt aangevoerd is dan: "doet niet terzake of is niet gebruikt bij opleggen van de aanslag" of dat deze onder de "geheimhouding" vallen.

De rechter is de laatste jaren meer op de hand van de belastingplichtige en eist veel meer informatie. Bij een boekenonderzoek moeten veelal ook de interne notities, concept-verslagen en correspondentie worden verstrekt. Bij een FIOD-inval moet ook het zogenaamde weegdocument worden opgenomen. Als het gaat om persoonlijke meningen van inspecteurs, mogen deze veelal wel uit een fiscaal dossier worden verwijderd, dit moet dan wel door de inspecteur worden gemotiveerd (dus waarom).

De Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) stelt dat de Inspecteur verplicht is dat alle stukken die een rol spelen bij de besluitvorming tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoren. Het moet dus om een volledig en logisch dossier gaan. Soms is geheimhouding (wegens een gewichtige reden) noodzakelijk, de stukken hoeven dan niet te worden verstrekt (artikel 8:29 AWB). Soms mag de rechter deze stukken wel zien en de belastingplichtige niet, dit loopt dan via de geheimhoudingskamer.

Laat u adviseren door een fiscalist, zodat deze - in overleg met de Belastingdienst - alle relevante informatie in bezit krijgt. De informatie kan ervoor zorgen dat u een procedure eenvoudiger kunt motiveren en / of simpelweg wint omdat informatie niet mocht worden gebruikt of op verkeerde gronden bij u in overweging is genomen. Voor de waarheidsvinding en een juiste aanslag of aansprakelijkheidsstelling is het van belang dat de inspecteur ook kritisch kijkt naar zijn / haar eigen werk en mogelijke hobbels in het dossier of gaten in de bewijsvoering.  

Bron op de zaak betrekking hebbende stukken

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 2 september 2021 ECLI:NL:RBZWB:2021:4447

Gerechtshof 10 november 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:4838)

Hoge Raad 15 januari 2016 nr. 14/02925, ECLI:NL:HR:2016:39

Hoge Raad d.d. 4 mei 2018 (ECLI:NL:HR:2018:672)

Gerechtshof Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL: 2019: 7933)

Hoge Raad 25 april 2008, nrs. 43448 en 43791, ECLI:NL:HR:2008:BA3823 en ECLI:NL:HR:2008:BB5868

Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/0606, ECLI:NL:HR:2013:1129

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 oktober 2014, 13/00842-GHK, ECLI:NL:GHSHE:2014:4205

Vragen over dossierinzage of bezwaar- beroepsprocedure?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-10-2023
Artikel gemaakt op 24-09-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Fiscale procedure Gehele controledossier opvragen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap