print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Administratie wordt verworpen

De Belastingdienst kan u vragen stellen over uw administratie omdat bepaalde kengetallen niet aansluiten met vergelijkbare bedrijven. Bij ernstige twijfels kan de Belastingdienst de administratie ook verwerpen. Dit is een zware sanctie van de Belastingdienst welke niet zomaar mag worden toegepast. Ga niet te snel akkoord met de stelling van de Belastingdienst dat de bewijslast wordt omgekeerd, uit diverse uitspraken van rechters blijkt dat de Belastingdienst soms te snel naar dit zware middel grijpt. Laat u adviseren door een deskundige fiscaal jurist.

De Belastingdienst verwerpt mijn administratie, waarom?

Het verwerpen van uw administratie of boekhouding impliceert dat u geen vereiste aangifte heeft gedaan. De bewijslast voor de juistheid van de aangifte wordt dan omgekeerd. De aanslag die de Belastingdienst heeft opgelegd blijft zoals die is, tenzij is gebleken dat deze onjuist is (artikel 25 lid 3 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen). Als een inspecteur of controlerend ambtenaar het vermoeden heeft dat u geen juiste omzet aangeeft en / of kosten fingeert, dan moet de ambtenaar die goed kunnen onderbouwen. Op grond van diverse uitspraken van rechters (jurisprudentie) kan de administratie worden verworpen. De belangrijkste redenen zijn:

 1. Gebreken in de administratie (zoals een negatieve kas, ontbreken van diverse facturen of een melding van een derde over uw bedrijf).
 2. Uw (bruto) winst is te laag, zonder dat hiervoor een juiste of goede verklaring is.
 3. Uit een vermogensvergelijking volgt dat u veel te weinig privé hebt uitgegeven of dat dit saldo ongeloofwaardig is gezien uw leefstijl.

Uit de praktijk volgt dat tenminste van 2 van de 3 zaken sprake moet zijn. Uw administratie moet dus ernstige gebreken vertonen en hierdoor onbetrouwbaar en ondeugdelijk zijn. De gehele boekhouding (en de onderlinge samenhang) moet de ernstige gebreken vertonen. Als de boekhouding op één onderdeel een gebrek vertoont, dan kan er geen sprake zijn van een omkering van de bewijslast.

De Belastingdienst verwerpt mijn administratie, en nu?

Als de Belastingdienst uw administratie heeft verworpen, dan heeft u een groot probleem. Er kunnen echter logische verklaringen zijn voor de redenen waarom uw administratie wordt verworpen. Enkele redenen zijn:

 1. De negatieve kas is ontstaan door een foute boeking.
 2. De negatieve kas is ontstaan omdat u abusievelijk bepaalde omzet niet hebt geboekt.
 3. U heeft privé iets verkocht waardoor u meer kon uitgeven dan dat u heeft verdiend.
 4. U heeft privé een schenking ontvangen of een weddenschap gewonnen.
Kom niet met een broodje aap verhaal, elk verhaal dat bij voorbaat kan worden gezien als lastig te bewijzen of zeer ongeloofwaardig kunt u beter niet noemen. Neem een deskundige fiscaal jurist in de hand en zorg ervoor dat de Belastingdienst u niet bij voorbaat als een leugenaar of ongeloofwaardige belastingplichtige ziet of gaat zien.

Weerleg de argumenten van de Belastingdienst op elk onderdeel en doe dit ordentelijk, bekijk wat een logische verklaring is voor het standpunt van de inspecteur / controlerend ambtenaar.

Gevolgen verwerpen van uw administratie

Als uw administratie wordt verworpen, dan zit u in een lastige positie. De gevolgen van het verwerpen van uw administratie zijn de volgende:

 1. U moet aantonen (dit is zwaarder dan aannemelijk maken) dat uw administratie wel klopt.
 2. De inspecteur maakt een (redelijke) schatting van uw winst / omzet en stelt op grond hiervan een aanslag op.
 3. U moet bewijzen dat de schatting van de inspecteur niet juist is (vaak veel werk).

Uitspraken rechters over verwerpen administratie en omkering bewijslast

Als wij met ons advies beginnen, kijken we goed naar de jurisprudentie in Nederland over vergelijkbare gevallen, een kleine greep uit diverse uitspraken over het verwerpen van de administratie.
 1. Gerechtshof Arnhem d.d. 3 januari 2003: niet bewaren van zogenaamde z-afslagen (afrekenbonnen kassa) is geen reden om een administratie te verwerpen. In deze procedure zat het rekentechnisch ook niet goed binnen de administratie van de ondernemer (de zogenaamde Chi kwadraat toets). Lees meer.
 2. Gerechtshof Arnhem d.d. 1 februari 2005: in een horecabedrijf is sprake van wisselende brutowinstmarges en daarnaast waren de klad-aantekeningen over de opbrengsten niet meer aanwezig. Dit was geen reden om de administratie te verwerpen, voor onderdelen was ook een verklaring aanwezig. Lees meer.
 3. Gerechtshof Amsterdam d.d. 5 november 2009: geen goede kasadministratie is voldoende voor omkering bewijslast. Lees meer.
 4. Hoge Raad d.d. 18 februari 2011: een bedrijf had contant ingekocht van de heer X (een onbekende persoon). Tevens ontbreekt een voorraadadministratie. Dit was te dun voor de omkering van de bewijslast. Lees meer.
 5. Gerechtshof Arnhem d.d. 24 mei 2011: een handelaar heeft geen klad-aantekeningen van zijn kasadministratie en inkomen en de voorraadadministratie rammelde. De rechter vond dit voldoende voor het verwerpen van de administratie en omkering van de bewijslast. In deze uitspraak was de ondernemer al eens gewaarschuwd.
 6. Hoge Raad d.d. 25 juli 2012: een coffeeshophouder heeft een veel lagere brutowinstmarge dan zijn collega's. Omkering van de bewijslast niet toegestaan.  

Vragen over verwerpen administratie of omkering bewijslast

U kunt ons een e-mail sturen of bellen als u te maken krijgt met de omkering van de bewijslast. Een oriënterend gesprek bij ons op kantoor kan zonder verdere kosten plaatsvinden.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-02-2017
Artikel gemaakt op 30-11-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Administratie wordt verworpen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap