print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Pleitbaar standpunt, boete en de Hoge Raad

Pleitbaar standpunt =geen boete

De Hoge Raad nuanceert zijn oordeel, maar regel blijft: bij een pleitbaar standpunt kan de Belastingdienst geen vergrijpboete opleggen.

Aangifte doen

Het doen van een belastingaangifte is lang niet altijd makkelijk. De wet eist echter wel dat gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden ingevuld[1]. Vaak is het voor ondernemers onduidelijk hoe de aangifte nu exact moet worden ingevuld en soms wordt bewust scherp aan de wind gezeild.

Het doen van aangifte is een verplichting en het doen van onjuiste aangifte kan leiden tot (forse) boetes. Bij onduidelijkheden wringt dat. Daarom hanteert de Hoge Raad sinds jaar en dag de leer van het pleitbare standpunt. In de kern komt dat erop neer dat, als je een pleitbaar standpunt hebt, je geen boete kunt krijgen.

Wat is nu een pleitbaar standpunt?

De Hoge Raad omschrijft dat als volgt:

“Van een pleitbaar standpunt is sprake indien aan de aangifte een standpunt ten grondslag ligt dat gebaseerd kan worden op een pleitbare uitleg van het (fiscale) recht, in die zin dat de belasting- of inhoudingsplichtige ten tijde van het doen van de aangifte – naar objectieve maatstaven gemeten – redelijkerwijs kon en mocht menen dat deze uitleg en daarmee de door hem gedane aangifte juist was (zie HR 21 april 2017, nr. 15/05278, ECLI:NL:HR:2017:638, NTFR 2017/1240).”

Duidelijk toch…?

Of niet helemaal.

Allereerst is er een verschil tussen een objectief pleitbaar standpunt en een subjectief pleitbaar standpunt. Objectief wil - kortweg - zeggen: los van de persoon die de aangifte doet. Het standpunt hoeft niet door degene die aangifte doet zelf te worden ingenomen of verwoord, het kan ook volgen uit andere rechterlijke uitspaken, literatuur of gewoonte. Bovendien kan het ook achteraf opkomen er alsnog ‘ondergeschoven’ worden. Daarentegen wil subjectief zeggen dat degene die aangifte doet, het pleitbare standpunt reeds bij de aangifte zelfstandig zo heeft ingenomen. De Hoge Raad kiest - gelukkig - voor de objectieve benadering (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Raad van State)!

Waar zit de nuance nu in?

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen[2] (zo heet dat) waarin men oordeelt dat een bepaalde wet[3] betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden bevat om voor toepassing van de belastingvermindering in aanmerking te komen (het betrof bepaalde vereiste verklaringen).

Dat brengt naar het oordeel van de Hoe Raad mee dat het standpunt dat men wel recht heeft op de belastingvermindering omdat men wel voldoet aan de materiële (inhoudelijke) eisen, ondanks de afwezigheid van de vereiste verklaringen, niet naar objectieve maatstaven gemeten pleitbaar is.

Het standpunt is dus niet pleitbaar en een boete wel mogelijk.

Conclusie

Een pleitbaar standpunt sluit een vergrijpboete uit, ook als je de argumenten pas na de aangifte (of het opleggen van de aanslag) aanvoert. Die argumenten moeten wel (voldoende) steekhoudend zijn. Daarbij is wel vereist dat je de wet (en de bijkomende regelingen) leest en duidelijke regels niet negeert.

Je bent tenslotte Gekke Henkie niet. Dat moet dan ook weer worden geobjectiveerd, zodat de echt Gekke Henkies er ook niet mee wegkomen…

Dus: pleitbaar standpunt = geen boete

Heeft u ook een pleitbaar standpunt (nodig)? Bel ons gerust, wij zoeken graag mee!

Meer over pleitbaar standpunt

Fraus legis of pleitbaar standpunt

Pleitbaar standpunt of gevangenisstraf voor accountant

Geen vergrijpboete door fout adviseur[1]Artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

[3]Artikelen 14, leden 1 en 5, WVA en 12aa, lid 1 en lid 3 van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering

Meer weten van pleitbaar standpunt, boete en hoge raad

Deel deze pagina

Laatste update op 11-09-2017
Artikel gemaakt op 11-09-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Pleitbaar standpunt, boete en Hoge Raad

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap