print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Procederen zonder machtiging

Een belastingplichtige kan zich in een procedure laten vertegenwoordigen. De rechter kan en zal een schriftelijke machtiging [1] vragen om te bewijzen dat degene die stukken indient daartoe ook bevoegd is (art. 8:24 Awb).

Wat nu als er geen machtiging is?

Zonder machtiging is er geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Een bezwaar- of beroepschrift zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard. De weg naar de rechter is dan feitelijk afgesloten.

Zijn er dan geen uitzonderingen?

Soms bestaat het fiscale procesrecht bij de gratie van uitzonderingen. Ook hier is een uitzondering mogelijk. Het moet dan wel gaan om een uitzonderlijke situatie.

De Hoge Raad heeft recent beslist dat in de volgende casus geen machtiging nodig was.

Dennis [2] is de gemachtigde van de heer Jansen. De heer Jansen is het niet eens met een belastingaanslag en Dennis komt voor meneer Jansen in bezwaar en later in beroep bij de belastingrechter. De uitspraak van de rechter is ongunstig. Een week na de uitspraak overlijdt meneer Jansen. Daarmee eindigt ook de volmacht van Dennis.

Toch tekent Dennis tegen de uitspraak hoger beroep aan. Omdat de heer Jansen is overleden en diens rechten vererven, moet dat namens de erfgenamen. Van hen heeft Dennis echter geen machtiging. Onduidelijk is namelijk wie de erfgenamen zijn. De wel bekende erfgenamen hebben de erfenis verworpen en kunnen dus geen volmacht geven.

De Hoge Raad gaat te rade in het Burgerlijk Wetboek en past zaakwaarneming (art. 6:198 BW) toe.

“Het moet daarbij echter gaan om een uitzonderlijk geval. De zaakwaarnemer dient te stellen en aannemelijk te maken dat aan de eisen van artikel 6:198 BW is voldaan. Van die stelplicht is onderdeel dat de zaakwaarnemer stelt en aannemelijk maakt dat de belanghebbende (tijdelijk) niet zelf in rechte kan optreden en redelijkerwijs ook niet een vertegenwoordiger heeft kunnen aanwijzen.”

In dit geval is de Hoge Raad van oordeel dat het aannemelijk is dat Dennis zich in dit geding op redelijke grond inlaat met de behartiging van het belang van ondanks onderzoek onbekend gebleven erfgenamen.

Het beroep is ontvankelijk; de zaak kan beginnen!

Voor de volledigheid merkt de Hoge Raad nog wel op dat belanghebbende (als die alsnog opduikt) gebonden is aan de uitspraak die de rechter doet.

Conclusie

Regel een volmacht of bel 06 -389 28 100.

Jurisprudentie: Hoge Raad 15 juni 2018.[1] Advocaten hebben geen machtiging nodig.

[2] De gekozen namen zijn volstrekt willekeurig.

Deel deze pagina

Laatste update op 23-07-2018
Artikel gemaakt op 23-07-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Procederen zonder machtiging

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap