print sitemap zoeken disclaimer contact

Pro forma bezwaarschrift belastingdienst

Als u het niet eens bent met een aanslag dan kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. U kunt dit via een brief vormgeven maar ook via de internetsite van de belastingdienst (dus online). Voor deze digitale route heeft u een digid nodig. U kunt bij uw bezwaarschrift ook bijlagen toevoegen in de portal. U kunt dit ook uitbesteden aan een gemachtigde. U moet dan digitaal (met digid) een machtiging verstrekken (lees meer). De basis ingredienten voor een bezwaarschrift staan in onderstaand voorbeeld opgenomen, de belangrijkste zijn:

 • datum bezwaarschrift
 • uw naam en adres
 • aanslagnummer waartegen u bezwaar wilt maken
 • standpunt van u
 • standpunt van de belastingdienst
 • reden van uw bezwaar

U bent niet verplicht om uw emailadres of telefoonnummer op te nemen.

Nader motiveren pro forma bezwaarschrift

Motiveren pro forma bezwaarschrift en/of aangeven dat de nadere toelichting / motivering nog volgt is noodzakelijk. In een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (inzake parkeerbelasting, Gerechtshof Amsterdam d.d. 2 april 2024 ECLI:NL:GHAMS:2024:1208) had een belastingplichtige (de heer X) een vrij summier bezwaarschrift ingediend, dit met de enkele mededeling dat hij het niet eens was met de aanslag. De heer X maakt geen voorbehoud inzake aanvulling van gronden van zijn bezwaarschrift. De heffingsambtenaar verklaart het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond. De heer X had de bezwaargronden graag nog willen aanvullen maar heeft dit verder niet gemeld. X komt tevergeefs in beroep bij de Rechtbank, ook in Hoger beroep gaat het mis. Een summier gemotiveerd bezwaarschrift is geen gebrekkig bezwaarschrift waarvoor een verzuimherstel hoeft te worden geboden. Conclusie, wees niet te makkelijk bij het indienen van een bezwaarschrift en geef altijd aan dat u uw bezwaren nog nader wilt motiveren. Een bezwaarschrift moet altijd de gronden bevatten, dit zou anders zijn gelopen als de heffingsambtenaar het bezwaar niet ontvankelijk zou willen verklaren (Gerechtshof Amsterdam d.d. 5 juli 2022 ECLI:NL:GHAMS:2022:2286, onderdeel 6)

Wat als er een boete door de belastingdienst is opgelegd

Maakt apart bezwaar tegen de boete in uw aanslag of neem dit op in uw bezwaarschrift. Vraag tevens direct inzage in uw dossier bij de belastingdienst. Voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier vinden.

Bezwaarschrift tegen heffing box 3

Als u box 3 heffing moet betalen is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen. Een voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier vinden. Ook het huidige box 3 stelsel (periode 2017-2022) zal vermoedelijk niet rechtsgeldig zijn (artikel)

Wat gebeurt er nadat u bezwaar hebt gemaakt?

U krijgt meestal binnen 2 - 3 weken een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal de belastingdienst binnen enkele maanden (meestal 3 maanden) een beslissing nemen. Als de belastingdienst meer tijd nodig zou hebben krijgt u hierover een bericht. U kunt online bekijken of het bezwaarschrift is binnengekomen en wat de status is.

Wanneer heb ik recht op dossierinzage

U kunt uw fiscale dossier bij de belastingdienst inzien. Dit is verstandig omdat u hierdoor uw standpunten beter kunt motiveren. Als u verzoekt om een hoorzitting krijgt u voordien ook het recht om uw dossier in te zien (artikel). Als u dossier niet volledig is kan dit verstrekkende gevolgen hebben (artikel) 

Voorbeeld pro forma bezwaarschrift belastingdienst

AANGETEKEND

Belastingdienst Regio _______________
Kantoor _______________
Postbus ___

Plaats _______________ Datum __ - __ - ___


Onderwerp: pro forma bezwaarschrift tegen aanslag .......... ten name van de heer / mevrouw _______________, wonende aan de _______________ __ te _______________(aanslagnummer _______________)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Hierbij maak ik pro forma bezwaar tegen in hoofde genoemde aanslag.........Ik verzoek u mij een nadere termijn te stellen waarbinnen ik het bezwaar kan motiveren. 

 • Te naamstelling aanslag:
 • Aanslag voor belastingsoort :.......
 • Tijdvak: ...................
 • Datum aanslag: ..............
 • Bedrag inclusief rente, kosten en boete:.............
 • Boeten:............

Feiten

De aanslag, kenmerk _______________ (dagtekening __ - __ - ___) is opgelegd naar aanleiding van ................ Ik ben het hier niet mee eens maar moet hiervoor nog feiten en omstandigheden verzamelen.

Ontvankelijk

De aanslag is gedagtekend __ - __ - ___ en dit prof forma bezwaarschrift is ingediend op __ - __ - ___. Het bezwaarschrift is hiermee tijdig en ontvankelijk, hoewel deze nog gemotiveerd moet worden.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € _________, zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € _________ wordt voor __ - __ - ___ (reguliere betaaldatum) voldaan. Ik verzoek u het uitstelverzoek - indien nodig - door te geleiden naar de invorderaar.

Noot: Er bestaat een mogelijkheid dat de Belastingdienst rente gaat rekenen over het niet betaalde bedrag.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift. In het dossier moeten de volgende zaken aanwezig zijn:

 • Alle op de zaak betrekking hebbende stukken.
 • De stukken welke door u of uw collega zijn geraadpleegd om tot een juist besluit te komen.
 • Stukken die de belastingdienst gedurende deze fase heeft ontvangen.
 • Stukken die deels zijn geraadpleegd moeten in haar geheel aanwezig zijn. Hierbij kan het gaan om memo's, informatie uit databanken, etc.
 • Stukken van andere organisaties, zoals het Openbaar Ministerie, derdenonderzoeken, de FIOD of andere onderdelen van de Belastingdienst, moeten ook aanwezig zijn, tenzij bijzondere omstandigheden (die ik dan graag vooraf verneem).

Voor de dossierinzage verzoek ik u om het volgende:

 1. Kunt u een inhoudsopgave maken van het dossier, voorkeur in chronologisch volgorde (met melding welke stukken eruit zijn gehaald)
 2. Is het dossier ook digitaal beschikbaar en/of worden stukken die niet in het dossier aanwezig zijn digitaal opslagen?
 3. Is het dossier volledig of zijn stukken uit het dossier gehaald?
 4. Zitten alle e-mails, notities, standpunten van kennisgroepen en vastleggingen van telefooongesprekken in het dossier (mits fiscaal relevant voor deze kwestie)?
 5. Kunt u vragen of de behandelaar bij de dossierinzage aanwezig kan zijn? Zo kan ik hem / haar eventueel vragen stellen.
 6. Kunt u mij voor de dossierinzage uw voorgenomen uitspraak op bezwaar (of standpunt) doen toekomen?

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere en aangetekende post toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag. Tevens zal ik dit bezwaarschrift per e-mail sturen aan .... (dit met digitale ontvangstbevestiging).


Hoogachtend,

Noot

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor mogelijke fiscale consequenties van dit antwoord omdat u (nog) geen klant bent. De aard van de vraagstelling via onze infomail brengt bovendien met zich mee dat niet het gehele feitencomplex bij ons bekend is.

Fiscale procedure tegen de belastingdienst? Vraag vrijblijvende offerte

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-05-2024
Artikel gemaakt op 03-10-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Pro forma bezwaarschrift

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap