print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Uitzendbureau in de zorg en sectorpremie

Sectorpremies kunnen een substantieel voordeel en nadeel opleveren. Een werkgever moet in de sector worden ingedeeld waar het grootste premieplichtig loon wordt betaald (of vermoedelijk zal worden betaald). Bij uitzendbureau's kan dit substantiële voordelen (en nadelen) opleveren.

Sectorpremie zorg of uitzendwezen

Een B.V. verzoekt de Belastingdienst te beslissen dat zij en haar dochtervennootschappen zijn aangesloten bij dezelfde sector, te weten sector 35 Gezondheid. De inspecteur weigert dit echter voor twee concernvennootschappen die een uitzendbureau drijven. De vennootschap is van mening dat dit ten onrechte is omdat de werknemers van de uitzendbureau's uitsluitend in de zorgsector worden uitgezonden.

Uitspraak rechter inzake sectorpremie

Het Gerechtshof oordeelt dat de inspecteur de uitzendbureaus terecht heeft uitgesloten van de concernaansluiting. De omstandigheid dat de werknemers worden uitgezonden naar bedrijven in de vaksector gezondheid, maakt naar het oordeel van het Hof niet dat de bedrijfsuitoefening van het uitzendbureau behoort tot de takken van bedrijf en beroep van de sector gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. De bedrijfsuitoefening is immers het drijven van een uitzendbureau.

Het Hof leidt uit de tekst van artikel 5.4 Regeling Wfsv, in het bijzonder uit het gebruik van het woord ‘kan’, af dat de inspecteur niet verplicht is tot inwilliging van een verzoek om indeling van een uitzendbureau bij een andere sector, onderscheidenlijk van een verzoek om concernaansluiting. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid is de inspecteur gehouden te handelen overeenkomstig door hem vastgestelde beleidsregels en in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur. Naar het oordeel van het Hof is de beslissing van de inspecteur in lijn met de beleidsregels en heeft de inspecteur niet gehandeld in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Belastingplichtige gaat in cassatie bij de Hoge Raad, de Advocaat Generaal is het met het Gerechtshof eens.

Het belang van de sectorpremie

Werkgevers zijn van rechtswege aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren die de betreffende werkgever verricht. Verricht een werknemer werkzaamheden die tot verschillende sectoren behoren, dan is de werkgever aangesloten bij de sector waaraan hij in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen. In concernverband kan hiervan worden afgeweken als gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde concernaansluiting.

Voor juridisch zelfstandige werkgevers die tot een economische of organisatorische eenheid behoren wordt dan één sector beschikt. Welke sector dat is, wordt bepaald door de werkzaamheden ter zake waarvan de gezamenlijke werkgevers de grootste loonsom betalen.

Het komt met enige regelmaat voor dat werkgevers worden geconfronteerd met het feit dat de Belastingdienst stelt dat zij met terugwerkende kracht (tot maximaal vijf jaren terug) bij een andere sector aangesloten hadden moeten zijn. Veelal leidt dit tot forse naheffingen van premies. Daarbij moet ook nog worden gedacht aan de mogelijkheid dat een andere sectorindeling als gevolg van de feitelijke werkzaamheden gevolgen kan hebben voor de eventueel toepasselijkheid van een CAO en / of bedrijfspensioenfonds.

Belangrijk is dan ook om tijdig bezwaar te maken tegen de beschikking waarbij die nieuwe indeling bekend wordt gemaakt. Uiteraard kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Bron sectorpremie

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 14 januari 2014.

Hoge Raad 17 juni 2011.

Mening Advocaat Generaal Hoge Raad d.d. 31 oktober 2014 ECLI NL PHR 2014 1895.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2022
Artikel gemaakt op 30-01-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Uitzendbureau in zorg en sectorpremie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap