print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Oproepcontracten en de Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat verandert er met betrekking tot de inzet van oproepkrachten (zoals nuluren-contracten en minmax-contracten)?

De nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans

Het belang van een goede planning van medewerkers wordt met ingang van 1 januari 2020 groter. De WAB verbindt namelijk consequenties aan het werken met een oproepovereenkomst. Dit geldt met name voor wat betreft de verplichting om loon uit te betalen als een werknemer is opgeroepen.

In de wet is een definitie opgenomen voor het begrip oproepovereenkomst.

Definitie oproepovereenkomst

Van een oproepovereenkomst is sprake als:

  • er geen eenduidige arbeidsomvang (niet een vast aantal uren) per tijdvak van bijvoorbeeld een maand (of korter) of een jaar is overeengekomen waarbij het recht op loon gelijkmatig is verspreid over dat tijdvak (ingeval van een tijdvak van een jaar), en / of
  • uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting is overeengekomen. Dit betekent dat de werkgever en de werknemer overeenkomen dat de werkgever alleen loon is verschuldigd als de werknemer daadwerkelijk werkt.

Moment van oproepen en Wet arbeidsmarkt in balans

Bij een oproepovereenkomst kan de werkgever de werknemer niet verplichten om aan een oproep om te komen werken gehoor te geven, als de werkgever de tijdstippen waarop hij moet werken niet ten minste vier dagen van tevoren aan de werknemer bekend heeft gemaakt (schriftelijk of elektronisch).

Onder vier dagen worden vier kalenderdagen verstaan waarbij de geplande werkdag niet meetelt. De termijn van vier dagen kan bij CAO worden verkort tot 24 uur.

Oproep wijzigen en WAB

Als de werknemer is opgeroepen en de werkgever vier dagen of korter voor aanvang van het tijdstip waarop de werknemer moet werken de oproep tot werken intrekt, heeft de werknemer recht op loon over de afgezegde uren.

Ook bij het wijzigen van de tijdstippen waarop de werknemer moet werken, behoudt hij het recht op loon over de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep.

De werkgever moet de oproep tot werken schriftelijk of elektronisch intrekken. Gebeurt dat niet, dan wordt de oproep aangemerkt als niet ingetrokken.

Aanbod gemiddelde arbeidsomvang

Als een arbeidsovereenkomst op basis van een oproepovereenkomst met een werknemer twaalf maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer binnen één maand een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang.

De aangeboden arbeidsomvang moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang per maand, berekend over de afgelopen twaalf maanden.

Voor de berekening van deze gemiddelde arbeidsomvang tellen alle verloonde uren mee (dus ook bijvoorbeeld ziekte­uren en vakantie­uren). Het aanbod en de aanvaarding van de nieuwe arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsduur moeten schriftelijk of elektronisch gebeuren.

De werknemer heeft ten minste een maand om op het aanbod te reageren. Als de werknemer het aanbod accepteert, is er geen sprake meer van een oproepovereenkomst.

Voor het berekenen van de periode van twaalf maanden diensten worden arbeidsovereenkomsten die elkaar met een onderbreking van maximaal zes maanden hebben opgevolgd samengeteld.

Als de werkgever zijn verplichtingen tot een arbeidsaanbod niet nakomt, heeft de werknemer hoe dan ook recht op loon over de gemiddelde arbeidsomvang over de afgelopen twaalf maanden.

Opzegtermijn en WAB

Voor de werknemer geldt voor opzegging van een oproepovereenkomst dezelfde termijn als welke de werkgever in acht moet nemen bij een oproep (vier dagen, eventueel verkort bij CAO). Opzegging tegen het einde van de maand is dus niet nodig en kan dus op iedere kalenderdag.

Meer weten van oproepcontract en wab

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2020
Artikel gemaakt op 20-12-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Oproepcontract en WAB

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap