print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

De fiscale beloning van een commissaris

Commissarissen of leden van een Raad van Toezicht kunnen met diverse belastingen in aanraking komen. In onze praktijk zien wij dat hierover te laat of niet wordt nagedacht, vandaar dit artikel. Belangrijk als uitgangspunt is dat een commissaris of lid van een Raad van Toezicht niet aan gezag van de rechtspersoon is onderworpen (geen gezagsverhouding). Van een normale dienstbetrekking is dus geen sprake. Via een omweg wordt dit echter wel bereikt (fictieve dienstbetrekking). Op het salaris hoeven echter geen werknemersverzekeringen worden ingehouden.

Commissarisbeloning in het kort

De commissaris of leden van een Raad van Toezicht hebben een bijzondere positie, hierbij in het kort:
  • Geen reguliere dienstbetrekking.
  • Fictieve dienstbetrekking.
  • Geen werknemersverzekeringen.
  • Verstrekken onkostenvergoeding mogelijk.
  • Belonen via eigen onderneming of B.V. is mogelijk (VAR / afstemming Belastingdienst noodzakelijk).
  • Over vergoeding moet BTW worden berekend (factuur sturen).

Commissaris en nieuwe regeling in 2017

De arbeidsrelatie van een commissaris of lid van de RvT is vanaf 2017 niet meer in fictieve dienstbetrekking. U kunt hier via de zogenaamde opting-in regeling nog wel voor kiezen (dan dus loonheffing en bijdrage zorgverzekering afdragen). Als er geen actie wordt ondernomen, dan loopt de heffing bij de commissaris via zijn aangifte inkomstenbelasting, dus eventueel de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen (voorkomen belastingrente).

Op verzoek kunt u de dienstbetrekking in gang houden (zal spelen bij toepassing 30% of veilig stellen WW-rechten). Als u dit doet, dan zijn er feitelijk geen wijzigingen per 2017. Commissarissen blijven onderworpen aan omzetbelasting, hierin is niets gewijzigd.

De VAR en commissaris

De nieuwe VAR-wetgeving (de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)) is in februari 2016 gepubliceerd. De VAR behoort hiermee tot het verleden. Door de afschaffing van de VAR moet er dadelijk loonheffing worden ingehouden op de vergoeding aan een commissaris, zelfs als er sprake is van ondernemerschap. De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen wordt afgeschaft.

Commissaris en omzetbelasting

Als commissaris moet over de vergoeding omzetbelasting (BTW) in rekening worden gebracht. Dit geldt als u de rol van commissaris vervult als nevenwerkzaamheid of als zelfstandig beroep. Sinds 2013 moet de BTW-plicht van een commissaris per individu worden beoordeeld. Sinds 2013 moet er BTW worden gerekend over de vergoeding welke de commissaris in rekening brengt. De BTW welke de commissaris i.v.m. de functie in rekening gebracht krijgt kan worden verrekend. Eventueel kan een BTW-plichtige commissaris een verzoek indienen voor ontheffing van de administratieve verpichting. De mogelijkheid geldt indien de jaarlijkse vergoeding maximaal € 7.750 (inclusief BTW) bedraagt (kleine ondernemersregeling). De Commissaris B.V. die tegen betaling / vergoeding een commissaris ter beschikking stelt moet dus in alle gevallen BTW berekenen over de vergoeding.

Commissaris en inkomstenbelasting  

De inkomsten die een commissaris heeft genoten voor zijn commissariaat worden voor de inkomstenbelasting (en premies volksverzekeringen) gezien als loon uit dienstbetrekking of als winst uit onderneming. De inkomsten worden dus in box 1 belast tegen het progressieve tarief. In onze praktijk zien we niet zo vaak dat inkomsten van een commissaris worden gezien als winst uit onderneming, één of twee commissariaten is hiervoor onvoldoende. Om helderheid over dit onderdeel te krijgen, kan de commissaris via ons een verklaring arbeidsrelatie aanvragen bij de Belastingdienst, hierdoor is er voordien duidelijkheid (voor de commissaris en zijn opdrachtgever).

Commissaris en loonbelasting

De arbeidsrelatie van een commissaris is geen echte dienstbetrekking, maar een fictieve dienstbetrekking. Over de beloning (exclusief omzetbelasting) moet loonbelasting en premie volksverzekeringen worden ingehouden en afgedragen. Daarnaast moet de rechtspersoon een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet vergoeden. De inhouding van loonheffing kan achterwege blijven als de commissaris de beschikking heeft over een VAR-winst uit onderneming (VAR WUO) of een VAR DGA. De rechtspersoon moet een kopie hiervan bewaren in zijn administratie, een kopie paspoort is ook verstandig.

Fictieve dienstbetrekking

Eén van de drie voorwaarden van de aanwezigheid van een dienstbetrekking is de gezagsverhouding. Kenmerkend voor de functie van commissaris is dat hij voor zijn werkzaamheden aan geen enkel gezag is onderworpen. Sterker nog, het is juist de bedoeling dat een commissaris zijn werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoert. Hij is immers toezichthouder. Er is dus geen sprake van een echte dienstbetrekking. Maar in de wet is wel bepaald dat een commissaris in beginsel in fictieve dienstbetrekking is. Dit is alleen anders als de commissaris beschikt over een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming of directeur-grootaandeelhouder. Wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden rondom de VAR, dan hoeft er geen loonbelasting / premie volksverzekeringen te worden ingehouden over zijn beloning. Dit zal echter niet vaak voorkomen.

Een commissaris is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ontbreken gezagsverhouding), een inhouding hiervoor is dus niet nodig.

Eventueel mag er - binnen de geldende regels - een kostenvergoeding worden betaald aan de commissaris.

Voorbeeld berekening commissaris

Stel dat een commissaris een factuur stuurt aan zijn opdrachtgever. De factuur bedraagt € 1.000, hiervan is € 100 een kostenvergoeding. Er moet dan € 210 BTW in rekening worden gebracht. De totale factuur bedraagt dan dus € 1.210. In de loonadministratie van de rechtspersoon / opdrachtgever moet dan over € 1.000 euro loonheffing / premie volksverzekeringen worden ingehouden.

Doorbetaaldloonregeling en commissaris

Soms is een werknemer in dienstbetrekking bij een bedrijf en daarnaast ook commissaris bij een ander bedrijf. In dit geval mag de eerste (hoofd)werkgever gebruik maken van een bijzondere regeling. De commissarisvergoeding wordt ontvangen door de hoofdwerkgever, er hoeft dan door de opdrachtgever geen loonheffing te worden ingehouden. De hoofd werkgever van de werknemer / commissaris zal vervolgens het loon uitbetalen aan de werknemer / commissaris, dit onder inhouding van loonheffing (de doorbetaaldloonregeling voor de commissaris). Om deze regeling toe te passen, is toestemming van de Belastingdienst nodig. Dit verzoek wordt door de 3 partijen ingediend. De inspecteur beslist op het verzoek via een beschikking, hiertegen kunt u in bezwaar en beroep.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  1. De werknemer / commissaris is bij beide rechtspersonen in (fictieve) dienstbetrekking.
  2. De werknemer / commissaris woont in Nederland (soms hoeft dit niet).
  3. De opdrachtgever betaalt het loon (en de kostenvergoeding) direct aan de hoofdwerkgever.
  4. De opdrachtgever verstrekt geen (vrije) verstrekking aan de werknemer / commissaris (tenzij dit aan de hoofdwerkgever wordt gemeld).

Conclusie fiscale positie commissaris

Meestal moet over de vergoeding BTW worden betaald en wordt er over de netto vergoeding loonbelasting en premie volksverzekeringen ingehouden. In uitzonderingsgevallen kan er gebruik worden gemaakt van de VAR WUO of VAR DGA. Op verzoek van partijen kan geopteerd worden voor de doorbetaaldloonregeling, een beschikking is dan wel noodzakelijk. Al met al is het goed dat u dit regelt om problemen te voorkomen.

Veel cliënten maken gebruik van de doorbetaaldloonregeling, wij helpen u graag bij het aanvragen van deze beschikking of bij de advisering bij een afwijzing.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-05-2017
Artikel gemaakt op 27-11-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Fiscale beloning commissaris

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap