print sitemap zoeken disclaimer contact

Sectorindeling uitzendbureau en detacheerders

Vanaf 2020 is er veel veranderd voor wat betreft de sectorindeling van uitzendbedrijven. In het verleden waren veel uitzendondernemingen ingedeeld in een vaksector (met een lagere premie Whk dan in sector 52). Deze sectorindeling is in 2020 voor uitzendbedrijven flink veranderd met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Deze procedure kan veel problemen veroorzaken bij detacheringsbedrijven

In het kort sectorindeling
  • Procedure Gerechtshof Den Haag (in 2023) over sectorindeling detacheringsbedrijf.
  • Het detacheringsbedrijf had werknemers in vaste dienst, de vraag is welke sectorpremie moet worden toegepast.
  • Het detacheringsbedrijf past de (voordelige) sectorindeling 44 toe (zakelijke dienstverlening II).
  • De inspecteur is van mening dat de (duurdere) sectorindeling 52 van toepassing is.
  • Het detacheringsbedrijf richt zich op plaatsing van werknemers bij derden.
  • In dergelijke driehoeksrelaties is de klassieke uitzendrelatie (en sector 52) van toepassing, aldus het Gerechtshof.

Sector 52 voor uitzendbureau's

Ook andere dan zuivere uitzendbedrijven kunnen onder sector 52 vallen. Voor de vraag of dit wel of niet het geval is, staat het begrip uitzendovereenkomst (artikel 7:690 BW). De wettelijke definitie van een dergelijke overeenkomst is een “arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde”.

Leiding en toezicht bij uitzendbureau

Centraal in dit begrip staat dus of een werknemer onder leiding en toezicht staat van een derde. Recent oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat ook detacheerders onder de reikwijdte van de uitzendovereenkomst van 7:690 BW vallen; ook de gedetacheerde werknemers uit de procedure(s) stonden onder leiding en toezicht van een derde. Of wordt gewerkt op basis van een contract voor onbepaalde tijd is in deze benadering dus niet relevant.

Procedure inzake voorwaarden uitzendovereenkomst

De kern van de uitspraak van het Gerechtshof met betrekking tot de gedetacheerde werknemers luidt als volgt:

  • “Uit al hetgeen door belanghebbende aan stukken is overgelegd, volgt dat de uitvoering van de opdracht (de arbeid) door de door belanghebbende ter beschikking gestelde [Professionals], onder toezicht en leiding van de derde (de opdrachtgever) geschiedt. Weliswaar zullen de [Professionals], mogelijk mede afhankelijk van welke hoedanigheid zij hebben (junior, medior of senior), (een zekere) zelfstandigheid/autonomie hebben, die maakt dat aansturing, toezicht en leiding door de opdrachtgever in zekere zin mogelijk wat minder noodzakelijk is, maar dat maakt niet dat bij de uitvoering van de opdracht door de [Professional] geen sprake is van toezicht en leiding door de opdrachtgever (derde) (…).

Gelet op het voren overwogene is het Hof van oordeel dat is voldaan aan de voorwaarden voor een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en dat eveneens is voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in onderdeel 52, lid 1, Bijlage 1 Regeling Wfsv. Belanghebbende is dan ook terecht ingedeeld in sector 52 (Uitzendbedrijven). Indeling in een andere sector kan in dat geval niet aan de orde komen.”

Als deze uitspraak in cassatie standhoudt, kan dit voor menig detacheerder een dure aangelegenheid worden als nog geen sprake is van indeling in sector 52. Immers de premie in sector 52 is beduidend hoger en de gewijzigde indeling kan onder voorwaarden in ieder geval terugwerken tot 1 januari 2020.

Noot fiscaal jurist inzake sectorindeling

Het is de vraag of met het begrip 'uitzendovereenkomst' niet een onjuist of achterhaald begrip wordt gehanteerd. Immers bedoeld was 'de vervuiling' van echt flexwerk naar uitkeringssituaties te treffen met een hogere sectorpremie.

In de praktijk werken na de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans ook uitzendbureau’s deels al met contracten voor onbepaalde tijd. Zo ook detacheerders. Ligt het dan niet veel meer in de lijn een vergelijk te maken met de WW-premie, die al gekoppeld is aan de aard van de arbeidsovereenkomst? Zo’n aanpassing vergt echter een wetswijziging.

Bron sector indeling uitzendbureau

Gerechtshof Den Haag 19 januari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:189

Deel deze pagina

Laatste update op 08-03-2023
Artikel gemaakt op 08-03-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Uitzendbureau en belastingen Sectorindeling uitzendbureau

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap