print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Bijtelling DGA autobranche

De auto van de zaak is een mooie arbeidsvoorwaarde. Maar hoe zit dat met de auto van de zaak als u een autobedrijf heeft? Dat zijn heel veel auto’s die allemaal voor privédoeleinden ter beschikking kunnen staan. In de praktijk komt het regelmatig voor dat eigenaren van een autobedrijf aan dit element onvoldoende aandacht besteden. De Belastingdienst controleert het gebruik van zakelijke auto’s bijna altijd als zij langskomen voor een boekenonderzoek. Het is dus cruciaal dit goed op orde te hebben. Ter illustratie bespreken wij hierna een recente uitspraak van het gerechtshof over de DGA van een autobedrijf. Daarna geven wij weer wat onze ervaringen in de praktijk zijn. Neem bij vragen gerust contact op met één van de auteurs van dit artikel.

Bijtelling DGA autobranche: wat was er aan de hand in deze zaak?

Fred is directeur van een aantal B.V.’s. Hij is tevens de grootaandeelhouder van deze bedrijven. De bedrijven houden zich bezig met activiteiten in de autobranche, waaronder het verkopen van auto’s. Tot de voorraad van de bedrijven van Fred behoren ook dure auto’s met cataloguswaarden boven de € 100.000. De Belastingdienst stelt een boekenonderzoek in naar Fred en zijn bedrijven. De inspecteur komt op locatie contoleren en ziet dat er auto’s langs de weg staan die in principe privé gebruikt kunnen worden. Fred verklaart op dat moment dat hij in wisselende auto’s rijdt. In privé heeft hij geen auto. Er zijn geen administraties inzake privégebruik bijgehouden, dus de inspecteur kan nergens het aantal afgelegde kilometers uit afleiden. Het wisselende gebruik van auto’s is voor de inspecteur reden om correcties aan te brengen op de bijtelling. Fred is het hiermee oneens.

Bijtelling DGA autobranche: geschilpunt

Het boekenonderzoek leidt tot een veelvoud aan geschilpunten. Wij beperken ons in dit artikel tot het geschilpunt voor de bijtelling. De vraag is of de inspecteur terecht heeft geconcludeerd dat sprake is van privégebruik van ter beschikking gestelde auto’s en, zo ja, of het voordeel goed is berekend.

Wij beschrijven hierna eerst de relevante regels en geven daarna weer hoe het gerechtshof heeft beslist.

Bijtelling DGA autobranche: wat zijn de regels?

Indien een auto door de werkgever voor privédoeleinden ter beschikking wordt gesteld, dan behoort het privévoordeel tot het loon. Dit is de bijtellingsregel. Een auto wordt in ieder geval geacht privé ter beschikking te staan, als niet blijkt dat de auto minder dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt. Hoofdregel daarbij is dat de bijtelling moet worden berekend voor iedere auto. Niet relevant is de vraag of een auto strikt genomen tot de voorraad van het bedrijf behoort of niet.

De belastingplichtige kan met een rittenregistratie laten blijken dat een auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt.

Bijtelling DGA autobranche: wat vindt het gerechtshof?

Het gerechtshof loopt de regels uit de vorige paragraaf na. Daarbij is de eerste conclusie dat de auto’s ter beschikking staan aan Fred. Er is geen rittenadministratie overlegd. Er wordt nog wel bewijs overlegd in de vorm van verklaringen van andere personen. Deze geven aan dat Fred, voor zover zij weten, nimmer een auto heeft gebruikt voor privédoeleinden. Ook wordt aangevoerd dat de auto altijd bestuurd werd door de echtgenote. Het hof acht deze verklaringen onvoldoende. De verklaringen lijken erg op elkaar, zijn jaren later opgemaakt en zijn deels tegenstrijdig met eerdere verklaringen. Daarmee is niet voldoende gebleken dat de auto’s voor minder dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden ter beschikking staan.

Nu onvoldoende bewijs is geleverd, neemt het gerechtshof de stelling over dat er ten onrechte geen bijtelling in aanmerking is genomen voor de loonheffingen. De vraag die Fred voor deze situatie nog heeft gesteld moet dan nog behandeld worden. Heeft de inspecteur de bijtelling juist berekend?

De inspecteur heeft ervoor gekozen om een praktische oplossing te hanteren. In plaats van het rekenen van bijtelling voor alle auto’s die privé zijn gebruikt, heeft hij het voordeel berekend over één auto. Dit is een auto met een cataloguswaarde van € 100.000. Het gerechtshof stelt vast dat de inspecteur de bijtelling hiermee niet te hoog vaststelt. Uit het boekenonderzoek is namelijk gebleken dat Fred ook duurdere auto’s tot zijn beschikking heeft gehad.

Bijtelling DGA autobranche: conclusies en praktijk

Fred krijgt van het gerechtshof geen gelijk. Ondanks dat dit een zware administratieve last is, had hij voor alle auto’s die hem ter beschikking staan, een sluitende rittenadministratie moeten bijhouden om geen bijtelling te hoeven rekenen. Er staan de DGA in deze situatie gelijktijdig meerdere auto’s ter beschikking en dat betekent dat de bijtellingsregel per auto toegepast moet worden. In zoverre heeft de inspecteur hem dus nog een tegemoetkoming verleend.

Van deze hoofdregels wordt onder het mom van een redelijke wetstoepassing in de praktijk regelmatig afgeweken. Zo is er de praktijk dat werknemers met meerdere auto’s slechts bijtelling hoeven te rekenen voor het aantal rijbewijzen in hun gezin. Een voorbeeld ter verduidelijking:

Henk is werkgever en stelt aan zijn werknemer Annie drie auto’s ter beschikking. Voor geen van de auto’s kan worden bewezen dat minder dan 500 privékilometers per jaar worden gereden. Annie woont niet alleen, maar heeft een gezin. In het gezin zijn vier personen met een rijbewijs. Het gezin heeft thuis ook twee auto’s die zij privé hebben.

In de praktijk wordt hier vaak de volgende afspraak gemaakt. De hoofdregel is dat over alle drie de auto’s bijgeteld moet worden. Echter, er mag worden bijgeteld op grond van het aantal rijbewijzen in het gezin. Dat aantal is echter vier. Daar schiet Annie dus niet zoveel mee op. De praktijk leert echter dat het aantal rijbewijzen mag worden verminderd met het aantal auto’s dat privé ter beschikking staat. In deze situatie leidt dat ertoe dat Annie wordt geconfronteerd met bijtelling over twee auto’s.

Bijtelling in de autobranche: convenant

De Belastingdienst heeft een handreiking uitgegeven voor een andere praktijkoplossing voor de autobranche. In deze branche is immers wisselend gebruik een veelvoorkomende praktijk. De regeling komt erop neer dat de werkgever per dag de bijtelling bepaalt. Dat geldt voor dagen waarop de auto wordt gebruikt, maar ook voor dagen waar de auto niet wordt gebruikt. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen gebruik na werktijd, gebruik op vrije dagen of uitsluitend onder werktijd. Indien u zich in de situatie bevindt dat deze regeling voor u relevant is, dan kunnen wij u hierbij helpen. U mag deze handreiking alleen toepassen als u bent aangesloten bij de BOVAG, afdeling Autodealers.

Bijtelling DGA autobranche: advisering en zekerheid

Wij adviseren vaak in bovenstaande situaties. Het mooist is als u ons op tijd inschakelt. Wij kunnen dan zorgen dat u ook een goede, passende afspraak kunt maken met de Belastingdienst. U hebt dan zekerheid naar de toekomst toe en zult niet, zoals in het voorbeeld, met verrassingen achteraf worden geconfronteerd. Soms worden wij pas later bij dossiers betrokken. Er liggen dan vaak al (forse) naheffingsaanslagen met aanzienlijke boeten. Ook dan kunnen wij u bijstaan, bijvoorbeeld door de aanslagen en boeten te bestrijden en naar de toekomst toe voor zekerheid te zorgen.

Bron: Rechtspraak

Deel deze pagina

Laatste update op 18-11-2021
Artikel gemaakt op 05-03-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Bijtelling DGA autobranche

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap