print sitemap zoeken disclaimer contact

Renseignering en IB-47

Renseignering en IB-47De Belastingdienst heeft informatie nodig om op juiste wijze belasting te kunnen heffen en om haar controletaak goed te kunnen uitoefenen. In de wet is daarvoor onder meer een...

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschapOp 17 juni 2020 is het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gepubliceerd. De publicatie kwam niet als verrassing, aangezien a...

Waarom ondernemen in een bv?

Waarom ondernemen in een bv?Er kunnen vele redenen zijn om een bv op te richten. Een in de markt veelgehoorde reden is status: de dga kan zich directeur noemen en vanzelfsprekend is dit niet het ar...

Certificering van uw aandelen

Certificering van uw aandelenHet klinkt u wellicht niet onbekend in de oren: de term ‘certificeren van aandelen’. In de praktijk is het een veelvoorkomend instrument bij familiebedrijven. Maar wat ...

De bv in oprichting: de voorperiode

De bv in oprichting: de voorperiodeBij de omzetting van een onderneming naar een bv kan het zijn dat er een bepaalde terugwerkende kracht van toepassing is. De periode tussen het overgangstijdstip ...

Excessief lenen bij emigratie en immigratie

Excessief lenen: emigratie en immigratieIn dit artikel, behorend bij onze reeks over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, gaan wij nader in op de gevolgen van dit wetsvoorste...

Prioriteitsaandeel wat is dit

Prioriteitsaandeel, wat is dit ?Prioriteitsaandelen zijn aandelen waar één of meerdere bijzondere zeggenschapsrechten aan zijn verbonden. Deze extra zeggenschapsrechten kunnen in vorm, omvang en sa...

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Excessief lenen bij de eigen vennootschapReeds in 2018 is het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap aangekondigd. Het wetsvoorstel leidt er kortgezegd toe dat de aanmerkelijkbelang...

Deelnemerschapslening en de gevolgen

Deelnemerschapslening en de gevolgenIn verliessituaties of bij zeer risicovolle projecten is de Belastingdienst zeer geïnteresseerd in de kwalificatie van de vermogensverschaffing. Met name gaat de...

Belastingplicht stichting en vereniging

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

De bv wordt steeds voordeliger

De bv wordt fiscaal steeds voordeligerWaar het omslagpunt voor de fiscaal ingegeven keuze tussen ondernemen in een eenmanszaak of een bv voorheen rond de € 150.000 aan resultaat lag, ligt deze in 2...

Fusies en overnames

Fusies en overnames Per jaar dragen zo'n 20.000 ondernemers de fakkel over, dit wordt de komende 5 jaar enkel nog meer. In de praktijk begeleiden wij vele ondernemers bij dit proces. Emotie is een ...

Hoe werkt een vaste inrichting

Hoe werkt een vaste inrichting qua belastingheffing?Nieuw besluit inzake vaste inrichtingOp 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën een tweetal nieuwe besluiten bekend gemaakt. Een nieu...

Personeelsfonds en belastingen

Personeelsfonds en belastingheffingUitkeringen uit een personeelsfonds zijn onder omstandigheden en strikte voorwaarden belastingvrij. De voorwaarden in een notendop:De belangrijkste voorwaarde is ...

WHOA en belastingen

WHOA en belastingen Sinds 2021 biedt de wet ondernemingen extra mogelijkheden om een faillissement te voorkomen, de Whoa procedure. Het is om gezonde ondernemingen die een zware schuldenlast hebben...

Ruziesplitsing en overdrachtsbelasting

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij ruziesplitsingIn de praktijk leidt de toepassing van de splitsingsvrijstelling veelvuldig tot discussies tussen de Belastingdienst en de belastingplichtig...

Fiscale aandachtspunten aandelenfusie

Fiscale aandachtspunten aandelenfusieWij zijn dagelijks betrokken bij herstructureringen binnen een concern. Het kan gaan om een bedrijfsopvolging, een voorgenomen verkoop, uitbreiding van activite...

Fusie en ontgaan belastingen

Aandelenfusie en ontgaan of uitstellen van belastingheffingEen fusie is een situatie waarbij 2 of meer bedrijven besluiten om verder te gaan als 1 bedrijf, of wanneer een bedrijf wordt overgenomen ...

Slimme DGA

De fiscaal slimme DGAEenmanszaak naast de bvEen fiscaal slimme DGA eet van twee walletjes en de rechter is het met hem eens. De DGA heeft zijn bedrijf (rentmeester) met nog twee andere personen ond...

Investeringsaftrek samenwerkingsverbanden

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverbandenIn Nederland kennen we meerdere manieren om samen te werken. Indien het een samenwerking betreft in de vorm van een fiscaal transparant...

W&I verzekering fiscaal aftrekbaar of niet

W&I-verzekering bij overname fiscaal aftrekbaar of niet?In een recente verduidelijking door de Kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat proceskosten gema...

Compagnonsverzekering in bv

Compagnonsverzekering in bv of privéEen compagnonsverzekering is belangrijk voor de continuïteit binnen de onderneming Bij het overlijden van een ondernemer, maat, vennoot of DGA moet veelal op gro...

Toepassing van de ruilarresten

Ruilarresten bij het bepalen van de fiscale winstHet ruilen van bedrijfsmiddelen, zoals een machine, kan leiden tot winstrealisatie. De winst bedraagt de waarde in het economisch verkeer van het on...

Streep door UBO-register

Streep door publieke toegankelijkheid UBO-registerOp 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gepubliceerd in twee gevoegde Luxemburgse zaken. In deze zaken ze...

Toekomstig box 3 stelsel

Toekomstig box 3 stelselIn dit artikel nemen wij u mee in de ontwikkeling van het box 3 stelsel, vermoedelijk vanaf 2026. Het is belangrijk om uw huidige vermogen onder de loep te nemen en bij nieu...

Handboek VPB Belastingdienst

Handboek Vennootschapsbelasting Belastingdienst Een kijkje in de keuken bij de Belastingdienst is voor fiscalisten altijd leuk. Via een WOB-verzoek is informatie beschikbaar gekomen over de aangift...

Schenkbelasting en bedrijfsopvolging

Schenkbelasting en bedrijfsopvolgingMag de betaalde schenkbelasting worden opgeteld bij de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang pakket? Nee, zo stelt de Hoge Raad. Wij gaan in dit artikel ...

Bedrijfsopvolging en vastgoed

Bedrijfsopvolging en vastgoedOp 18 juni 2021 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waar wij als fiscalisten lang naar uit hebben gekeken, ook in September 2021 waren er een drietal arresten inzek...

Verrekening houdsterverliezen

Verrekening houdsterverliezen van vóór 2019Belanghebbende is een houdstermaatschappij. Dat is een maatschappij die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het houden van deelneminge...

Compartimenteringsreserve en deelnemingsvrijstelling

Compartimenteringsreserve en deelnemingsvrijstellingDe deelnemingsvrijstelling geldt voor een vennootschap die 5% van het nominaal gestorte kapitaal houdt in een vennootschap, bijvoorbeeld een bv. ...

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstelling

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstellingSinds 2007 geldt in de deelnemingsvrijstelling de 5%-grens als ondergrens. De mogelijkheid om een belang van minder dan 5% als een deelneming te laten...

Materiële onderneming bij verhuur vastgoed

Materiële onderneming bij verhuur vastgoedEen DGA en zijn partner houden 100% van de aandelen in een besloten vennootschap (bv) die zich bezighoudt met de verhuur van onroerend goed. Het gaat zowel...

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingDe bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal de komende jaren blijven bestaan, maar fiscaal minder gunstig worden. De BOR uitvoeren in 2023 is verstandig. Waarom? U ku...

Bouwterrein of natuurgebied

Bouwterrein of natuurgebied?Een veelvoorkomend vraagstuk is of btw is verschuldigd bij de levering van een stuk grond. De wet bepaalt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van btw-hef...

Earningsstripping - rente aftrekbeperking

Earningsstripping en rente aftrekbeperkingDe renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting (Vpb) in Nederland is ingevoerd om ongewenste belastingconstructies en winstverschuivingen tegen te ga...

Uitgestelde levering en deelnemingsvrijstelling

Vergoeding voor uitgestelde levering en deelnemingsvrijstellingBij de verkoop van deelnemingen in Nederland, waarbij de resultaten al voor de juridische levering naar de koper gaan, wordt vaak een ...

Sale en leaseback en omzetbelasting

Sale en leaseback en omzetbelastingSale en leaseback van vastgoed kan een grote bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering. Het resultaat van uw bedrijf schiet omhoog en er komt liquiditeit beschikbaa...

Splitsing en belastingen

Splitsing vennootschap en belastingenSplitsing van vennootschappen komt in onze praktijk veel voor, de belangrijkste redenen zijn:Aandeelhouders gaan uit elkaar.Activiteiten worden in aparte BV’s o...

Verliesverrekening bij kwijtscheldingswinst

Samenloop verliesverrekening met de kwijtscheldingswinstvrijstellingMet ingang van 2022 kennen we nieuwe verliesverrekeningsregels in de Wet VPB. Verliezen zijn vanaf dat moment onbeperkt voorwaart...

Verzoek minnelijke taxatie pand

Verzoek minnelijke taxatie BelastingdienstIn het verleden (tot juli 2019) kon in overleg met de Belastingdienst (en uw makelaar) een verzoek tot minnelijke taxatie worden aangevraagd. Dit loopt op ...

Aandelenopties werknemers

Aandelenopties werknemers en belastingenWerkgevers kunnen hun werknemers aandelenopties toekennen als beloning. Onder de huidige wetgeving  (artikel 10a lid 1 Wet loonbelasting) vindt het heffingsm...

Levering vastgoed zonder btw

Levering vastgoed zonder btwOvergang algemeenheid goederen bij vastgoedHieronder de uitwerking van een belangrijke uitspraak voor de vastgoedpraktijk. In tegenstelling tot een uitspraak in 2018 kom...

Nadelen fiscale eenheid btw

Voordelen en nadelen fiscale eenheid omzetbelasting Btw-ondernemers die in Nederland wonen of gevestigd zijn en een financiële, organisatorische en economische eenheid (verwevenheid) vormen, kunnen...

Afsplitsing vastgoed in familiebedrijf

Afsplitsing van vastgoed binnen een familiebedrijfVastgoed vertegenwoordigt vaak een substantiele waarde binnen het familiebedrijf. Veelal gaat het om vastgoed dat binnen het familiebedrijf wordt g...

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidie

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidieWijziging rechtsvorm en recht op loonkostenvoordeelEen eenmanszaak wordt omgezet in een vennootschap onder firma. De eenmanszaak (werkgever) heeft in maart 201...

Beperking renteaftrek vastgoed

Beperking renteaftrek vastgoedSinds 1 januari 2019 geldt er een algemene beperking voor renteaftrek, genaamd de earningsstrippingregeling. In 2022 en 2023 is de rente niet aftrekbaar als het saldo ...

Btw over succesfee

Btw bij bedrijfsovernamesIn de praktijk komt nogal eens de vraag voorbij of ten aanzien van de dienstverlening door partijen die bedrijfsovernames begeleiden, deze belast is met btw. Vervolgens is ...

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 02-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Herstructurering

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap