print sitemap zoeken disclaimer contact

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal de komende jaren blijven bestaan, maar fiscaal minder gunstig worden. De BOR uitvoeren in 2023 is verstandig. Waarom? U kunt - door de overdracht van uw bedrijf - eenvoudig tonnen aan belastingen besparen.

Bedrijfsopvolging in 2024 / 2025

De bedrijfsopvolgingsregeling en wordt op onderdelen eenvoudiger, iets minder gunstig en soms iets aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen in 2024 zijn:

 1. Verhuurde onroerende zaken: komt niet meer in aanmerking voor de BOR (vanaf 2024);
 2. Vrijstelling: is nu 83% en wordt strakt 70% (vanaf 2025)
 3. Vrijgestelde waarde: op dit moment is € 1.200.000 vrijgesteld, dit wordt verhoogd tot € 1.500.000 (vanaf 2025)
 4. Doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, dus vrijstelling enkel voor ondernemingsvermogen.
 5. Aandelen: minimaal 5% van de aandelen waarbij de aandelen ook meedelen in de winst en liquidatieopbrengst;
 6. Voorzettingsvereiste: de verkrijger moet het bedrijf 5 jaar voortzetten (houden), dit wordt versoepeld;
 7. Bezitsvereiste: schenker moet bedrijf 5 jaar in bezit hebben (bij overlijden 1 jaar), dit wordt versoepeld;
 8. Dienstbetrekkingseis: de verkrijger moet gedurende 36 maanden in dienstbetrekking zijn geweest bij het bedrijf, dit wordt afgeschaft.
 9. Oneigenlijk gebruik: misbruik moet altijd worden voorkomen, hiervoor komen specifieke regelingen. Voorbeeld is meermaals gebruik maken van de BOR. 

Evaluatie kabinet inzake fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

Het kabinet heeft op 9 december 2022 inhoudelijk gereageerd op het evaluatierapport van het Centraal Planbureau over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting.

Bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

De BOR voorziet onder voorwaarden in een vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor het ondernemingsvermogen bij bedrijfsopvolgingen. De regeling is bedoeld om liquiditeitsproblemen voor de onderneming bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen te voorkomen. De DSR voorziet in de mogelijkheid om de winst die bij schenken of vererven van een onderneming ontstaat, door te schuiven naar de opvolgers. Een uitgebreide toelichting op beide faciliteiten leest u in een afzonderlijk artikel (Bedrijfsopvolging in 2023).

Evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen

Eerder dit jaar publiceerde het CPB een evaluatie van fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht. Onderdeel van deze evaluatie waren met name de BOR en de DSR. Het kabinet heeft hierop onlangs gereageerd. In de reactie geeft het kabinet aan nog steeds achter de doelstelling van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen te staan: het voorkomen dat de continuïteit van een onderneming bij een reële bedrijfsoverdracht in gevaar komt door belastingheffing. Het kabinet kiest er derhalve voor de BOR niet af te schaffen, maar wel waar nodig aan te passen. Daarnaast wil het kabinet schijnconstructies en oneigenlijk gebruik binnen de BOR en DSR aanpakken.

Verhuurd vastgoed en bedrijfsopvolging

Eén van de aanpassingen betreft door een onderneming aan derden verhuurde onroerende zaken. Het kabinet is voornemens om aan derden verhuurd vastgoed in alle gevallen aan te merken als beleggingsvermogen. Deze categorie vastgoed zal dan per definitie niet meer overgedragen / vererfd kunnen worden met toepassing van de BOR en de DSR. Vastgoed dat wordt gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening blijft tot het ondernemingsvermogen behoren. De benodigde wetsaanpassing zal deel uitmaken van het Belastingplan 2024.

Nader onderzoek inzake bedrijfsopvolgingsregeling

In het voorjaar van 2023 zal het kabinet zich verder buigen over aanpassingen van de BOR en de DSR. Daarbij zal onderzoek gedaan worden naar onder andere de volgende vragen:

 • Op welke wijze kan een beter onderscheid worden gemaakt tussen ondernemings- en beleggingsvermogen voor de BOR en DSR?
 • Is het mogelijk om de toepasbaarheid van de BOR en DSR te beperken tot reguliere aandelen waarmee daadwerkelijk ondernemingsrisico wordt gelopen?
 • Is het wenselijk om de dienstbetrekkingseis in de DSR te laten vervallen, dan wel op een andere wijze in te vullen?
 • Kan de huidige bezits- en voortzettingseis in de BOR worden aangepast op een manier die de flexibiliteit van ondernemingen ten goede komt?
 • Is het mogelijk om de toepassing van de DSR en BOR te beperken tot een eenmalige toepassing per onderneming?
 • Welke beleidsopties die door het CPB worden aangedragen voor doelmatigere bedrijfsopvolgingsregelingen zijn wenselijk?
 • Welke knelpunten die ondernemers ervaren bij toepassing van de regelingen kunnen worden verholpen?

De Tweede Kamer zal uiterlijk aan het eind van de eerste helft van 2023 nader geïnformeerd worden over de exacte uitkomsten van bovenstaand onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden meegenomen in het Belastingplan 2024.

Praktisch fiscaal advies inzake bedrijfsopvolgingsregeling

Indien u overweegt uw familiebedrijf over te dragen, is het van belang om deze ontwikkelingen mee te nemen in uw overwegingen. Het toepassen van de BOR betekent namelijk dat de overdracht van uw onderneming niet of nauwelijks wordt belast. Deze regeling is daarmee niet alleen zeer bepalend voor uw eigen financiële positie, maar ook voor de continuïteit van de onderneming die u overdraagt. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, is een optimale begeleiding van groot belang. Onderstaande adviseurs helpen u graag verder bij uw bedrijfsopvolging.

Fiscale APK

Bij een fiscale APK beoordelen wij alle aspecten rondom de bedrijfsoverdracht. Hierbij houden wij rekening met wetswijzigingen en jurisprudentie die van (grote) invloed kunnen zijn op uw situatie. De uitkomst van de fiscale APK ontvangt u in de vorm van een adviesrapport waarna, indien wenselijk, direct de nodige stappen gezet kunnen worden.

Bent u voornemens om uw onderneming op een fiscaal-vriendelijke wijze over te dragen aan de volgende generatie? Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op met onze adviseurs of vraag een fiscale APK aan via info@fiscale-apk.nl.

Bron evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht (cpb.nl)

Kamerbrief met kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Advies of offerte inzake bedrijfsopviolging ?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-08-2023
Artikel gemaakt op 23-01-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bedrijfsopvolging Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap