print sitemap zoeken disclaimer contact

Holding via bedrijfsfusie

U heeft het vast wel eens voorbij horen gekomen, de uitspraak: ‘één BV is géén BV’. Een goede structuur is van groot belang voor een optimale fiscale flexibiliteit en een beperking van de aansprakelijkheid. Wij adviseren onze klanten dan ook doorgaans een holdingstructuur. Echter, wij komen in de praktijk nog talloze gevallen tegen waarbij deze niet optimaal is ingericht. In deze gevallen is het evenwel mogelijk om alsnog (geruisloos) de gewenste structuur te creëren.

Bedrijfsfusie

Een bedrijfsfusie wordt ook wel een uitzak genoemd. De werkmaatschappij draagt (een zelfstandig deel van) haar onderneming over aan een nieuw opgerichte dochtervennootschap. Dit moet gebeuren tegen de waarde in het economisch verkeer. In ruil voor overdracht van de onderneming krijgt de (oude) werkmaatschappij aandelen in de dochtervennootschap uitgereikt. De dochtervennootschap wordt dan de nieuwe werkmaatschappij en de oude werkmaatschappij wordt de holding.

Als hoofdregel geldt dat de winst die wordt behaald bij overdracht van de onderneming belast is met vennootschapsbelasting. Ofwel een afrekeningsmoment over stille reserves, fiscale reserves (zoals HIR), goodwill en een eventuele desinvesteringsbijtelling.

Belastingheffing doorschuiven bij bedrijfsfusie

Onder omstandigheden kan het afrekeningsmoment echter uitgesteld (doorgeschoven) worden, namelijk indien er sprake is van een bedrijfsfusie die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er wordt een (zelfstandig deel van een) onderneming overgedragen;
  • De tegenprestatie bestaat vrijwel geheel uit aandelen (waaronder ook agiostortingen). Er mag slechts zeer beperkt (ter afronding) gecrediteerd worden, namelijk maximaal 1% van hetgeen op de aandelen wordt gestort, met een absoluut maximum van € 4.500;
  • Er moeten zakelijke motieven zijn voor de bedrijfsfusie. Bijvoorbeeld de wens om te komen tot een structuur waarbij risicospreiding mogelijk is. In de wet is een termijn genoemd waarbinnen de aandelen niet vervreemd mogen worden aan een niet verbonden lichaam, namelijk een periode van drie boekjaren. Na ommekomst van drie jaren zal er geen discussie meer zijn als de aandelen in de werkmaatschappij vervreemd worden;
  • Voor bepaalde bijzondere omstandigheden worden er nadere regels opgelegd, bijvoorbeeld als de overnemende BV beschikt over compensabele verliezen. In dat geval is het indienen van een verzoekschrift bij de Belastingdienst verplicht voorafgaand aan het passeren van de akten.

Toepasbaarheid bedrijfsfusie

In de praktijk zien we de bedrijfsfusie veelal terug nadat een geruisloze inbreng van een IB-onderneming (artikel 3.65 Wet inkomstenbelasting 2001) heeft plaatsgevonden. Eerst wordt dan de gehele onderneming geruisloos ingebracht in een nieuw opgerichte holding. Vervolgens zakt een zelfstandig deel van de onderneming dan middels bedrijfsfusie door naar een werkmaatschappij. In de holding worden dan de waardevolle bedrijfsmiddelen achtergelaten.

De bedrijfsfusie is echter ook een zeer geschikt instrument om alvast voor te sorteren op een toekomstige bedrijfsopvolging. Dit in verband met de voorwaarden voor het toepassen van de  bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), waarop in dit artikel uitgebreid wordt ingegaan.

Voordeel van een bedrijfsfusie

Het voordeel van een bedrijfsfusie is dat deze herstructureringsfaciliteit in de uitvoering eveneens relatief eenvoudig is. Het vereist kort gezegd een inbrengbeschrijving waarop de over te dragen onderneming wordt beschreven naar een toestand niet ouder dan zes maanden. Daarmee kunnen de akte van inbreng en de akte van oprichting (bij inbreng in nieuwe werkmaatschappij) of akte van aandelenemissie (bij inbreng in bestaande BV) gepasseerd worden.

Verschil met aandelenfusie

Het verschil met een aandelenfusie is, dat er bij een aandelenfusie alleen aandelen overgedragen worden, terwijl er bij een bedrijfsfusie een (zelfstandig gedeelte van een) onderneming (activa en passiva) geleverd wordt. De leveringshandeling is in juridische zin complexer. Bij een bedrijfsfusie gaat de onderneming over op een nieuwe (of andere) werkmaatschappij. Dat gaat niet van rechtswege. Contractspartijen zullen benaderd moeten worden. Er is instemming van iedere contractspartij nodig om de overeenkomst om te zetten naar de nieuwe werkmaatschappij. Met name de overeenkomsten met de bank zijn een aandachtspunt. Het is onverstandig dit pas achteraf na de omzetting aan de orde te stellen. Ook wijzigen zaken zoals het btw-nummer, het bankrekeningnummer en het track-record bij instellingen die de kredietwaardigheid beoordelen. Indien gewenst leest u in dit artikel  meer over de aandelenfusie.

Noot van de adviseur

Als toch binnen de genoemde termijn van drie jaar een vervreemding plaatsvindt, dan moet aannemelijk gemaakt worden dat aan de bedrijfsfusie zakelijke motieven ten grondslag lagen. Wij achten het echter raadzaam om voorafgaand aan de voorgenomen overdracht deze zakelijke motieven voor te leggen aan de Belastingdienst, zodat daarover op voorhand zekerheid kan worden verkregen. Desgewenst kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Neem daarvoor eventueel vrijblijvend contact op met één van onze onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 30-03-2022
Artikel gemaakt op 11-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank (Her)structurering Holding via bedrijfsfusie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap