Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Actueel Coronavirus en belastingen Vergoeding loonkosten door UWV

Vergoeding loonkosten door UWV

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op 17 maart en 31 maart 2020 heeft de regering een nieuwe steunmaatregel aangekondigd ter bestrijding van de economische malaise als gevolg van het coronavirus. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt er een ruimere regeling dan de per die datum ingetrokken regeling voor werktijdverkorting. De wettelijke regeling (40 pagina's) kunt hier raadplegen.

De regeling zou ook voor een DGA moeten gelden edoch op 31 maart 2020 heeft de overheid bekend gemaakt dat de regeling niet kan worden toegepast op de DGA.  de meeste ondernemers krijgen eind april 2020 de eerste betaling op grond van de NOW regeling.

Vragen en antwoorden van clienten en relaties treft u hier aan

Kort en goed de NOW regeling

 • vergoeding maximaal 90% van de loonsom
 • loonsom januari 2020 is uitgangspunt voor de regeling, gegevens met de belastingdienst worden uitgewisseld met het UWV
 • vergoeding bij tenminste 20% omzetverlies
 • betaling eind april 2020
 • werknemers mogen niet worden ontslagen  
 • regeling geldt niet voor de DGA
 • voor omzetverlies omzet maart 2020 - juli 2020 vergelijken met omzet 2019
 • omzet vergelijken voor gehele concern

De voorwaarden voor de NOW regeling   

 • Ingangsdatum 1 maart 2020.
 • Regeling uitvoerbaar (is verwachting) vanaf 6 april 2020 via UWV.
 • Regeling betreft een subsidie op loonkosten, dus in principe geen terugbetalingsverplichting
 • n voor werknemers (niet DGA), wel voor werknemers met een flexibel contract (zelfs nul uren contract).
 • De werkgever mag de mensen niet ontslaan i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden.
 • Regeling geldt ook voor payroll bedrijven en uitzendbureau's.
 • Minimaal 20% omzetverlies gedurende aaneengesloten periode van 3 maanden in de periode maart 2020 tot en met juli 2020.
 • Vergoeding wordt gerelateerd aan de omzetdaling in maart 2020 tot en met juli 2020, aanvraag voor latere periode is mogelijk (andere referentieperiode NOW regeling)
 • Omzet over deze periode wordt vergeleken met gemiddelde omzet over januari - december 2019, gedeeld door vier. Is dit een slechte referentieperiode dan heeft de werkgever pech, correctie is niet mogelijk. Als bedrijf in 2019 nog niet (geheel) bestond kan dit worden gemeld en komt hiervoor een regeling.
 • Bij een concern geldt de omzetdaling niet per BV maar voor het concern (NOW concern regeling).
 • Werkgever moet op grond van bovenstaande een schatting doorgeven aan het UWV, dus hoeveel procent daalt de omzet naar verwachting over maart 2020 tot en met juli 2020 t.o.v. 2019.
 • Aanvraag moet per loonheffingsnummer geschieden, soms dus meerdere aanvragen. In de aanvraag wel aangeven hoeveel de omzet daling voor alle nummers (concern) zal bedragen, dus bij elk loonheffingsnummer zelfde percentage.
 • Verkregen subsidies worden gezien als omzet.
 • Vergoeding is maximaal 90% van de loonsom over maart 2020 - mei 2020
 • Betreft vergoeding voor loonsom, dus ook voor werkgeverspremies, pensioen, vakantiebijslag, werknemersbijdragen, etc. Opslag werkgeverslasten 30%, met maximum van € 9.538 per maand.
 • Daling van de loonsom kan invloed hebben op hoogte van de vergoeding
 • UWV zal 80% van de aanvraag als voorschot uitbetalen. Let erop dat u tijdig de loonbelasting aangifte hebt ingediend bij de Belastingdienst. Als uitgangspunt hanteert het UWV de maand januari 2020.
 • Beslistermijn voor UWV bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • Voorschot wordt in 3 gelijke termijnen voldaan, dit wordt binnen 2 - 4 weken na het indienen van de volledige aanvraag uitbetaald (is de bedoeling). Derhalve zullen de meeste ondernemers eind april 2020 de eerste betaling ontvangen !
 • Er komt nog informatie over de overige vereisten, zoals een accountantsverklaring omtrent de verstrekte cijfers (dit zal vanaf een bepaalde loonsom vergoeding gaan gelden).
 • Bij vermoeden voor strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Via data analyse worden onderzoeken uitgevoerd.

Omzetten ingediende aanvragen werktijdverkorting

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Noot fiscaal jurist over NOW-regeling

Heeft u vragen over de aanvraag of de voorwaarden voor deze regeling, neem dan contact op met één van onze adviseurs. De regeling is met name complex aangaande de referentieomzet (2019) en de daling van de omzet (maart - juli 2020). Ook de loonsom kan soms tot discussie aanleiding geven.

Wat vinden ondernemers van de NOW regeling?

 1. Overname: als bedrijven in 2019 een overname hebben gedaan zullen ze minder snel voor de regeling in aanmerking komen.
 2. Ondernemers met groei: ondernemers met groei komen minder snel voor de regeling in aanmerking.

Ik heb al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend, en nu?

Er zijn ruim 50.000 aanvragen in verband met de werktijdverkorting ingediend. Dit is onder de oude regeling gebeurd. Er zal aanvullende informatie moeten worden verstrekt., ondermeer over het te verwachten omzetverlies (binnen concern).

Handleiding aanvraag NOW-regeling

U kunt wel alvast de aanvraag voorbereiden zodat u deze vlot kunt indienen. Het gaat om een vergoeding van de loonkosten. Vul alvast deze formulieren in:

 1. Personeelsoverzicht van mensen die minder gaan werken
 2. Melding werktijdverkorting  
 3. Toelichting bij aanvraag (oude regeling, maar waarschijnlijk in nieuwe regeling gelijk)

Tevens moet u de volgende informatie verstrekken (artikel 8 regeling)

 1. Indien WTV is aangevraagd het dossiernummer hiervan
 2. de verwachte omzetdaling uitgedrukt in procenten, afgerond naar boven
 3. in welke periode de omzetdaling wordt verwacht, in periode van 3 aaneengesloten maanden in de periode maart 2020 tot en met 31 juli 2020
 4. uw bankrekening nummer waarop u betalingen van de belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt
 5. het formulier dat nog bekend wordt gemaakt.

Kan ik de verstrekte informatie aan het UWV nog aanvullen?

Ja binnen 4 weken na uw aanvraag kunt u uw aanvraag nog aanvullen, dit op grond van artikel 8 lid 6 van de regeling.

Ontslag voor werknemers aanvragen

Als u geen gebruik wenst te maken van de NOW-regeling en / of als deze op langere termijn onvoldoende is, kan een werkgever besluiten om werknemers te ontslaan. In de huidige tijd zal er vaak sprake zijn van ontslag om bedrijfseconomische reden, er is dan een ontslagvergunning nodig. In deze handleiding staat hoe u de aanvraag moet indienen. Er is ook een toelichting op de aanvraag, deze kunt u hier raadplegen.

Met welke omzet moet ik rekenen ?

Volgens artikel 1 lid 2 van de regeling gaat het om de netto omzet exclusief BTW/ accijns (2:377 lid 6 BW), dit is de omzet te verminderen met kortingen.  Tevens gecorrigeerd voor de in de verlies en winstrekening verantwoorde wijziging in onderhanden werk/ projecten. Voor IB ondernemers wordt aangesloten bij de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de omzetdaling gedurende een aanééngesloten periode van 3 maanden in de periode van maart 2020 tot en met juli 2020.

Met welke omzet moet ik de omzetdaling vergelijken?

U kijkt eerst naar de laagste omzet in de periode maart 2020 tot en met juli 2020, gedurende 3 aanééngesloten maanden. Vervolgens vergelijkt u deze met de omzet in 2019, gedeeld door 4 (artikel 6 lid 2 regeling), de zogenaamde referentie omzet. Als de rechtspersoon onderdeel is van een groep (2:24b BW). Een groep is eeconomische eenheid waarin rechtspersonen organisatorisch zijn verbonden. Het geldt voor Nederlandse en buitenlanse rechtspersonen (met loon in Nederland).

Er zijn dus 3 smaken om de "laagste" omzet te bepalen (meetperiode):

 1. Omzet vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020
 2. Omzet vanaf 1 april tot en met 30 juni 2020
 3. Omzet vanaf 1 mei tot en met 31 juli 2020

Deze omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet over 2019.

Moet ik uiteindelijk een accountantsverklaring verstrekken?

Volgens regeling is een harde eis (artikel 13 letter h). De toelichting op de regeling stelt iets anders, hier staat omschreven "Daarom is in beginsel een accountantsverklaring vereist". Tevens staat in de toelichting ".. duidelijkheid te geven over onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist ..".

Worden subsidies en giften gezien als omzet?

Bepaalde "not for profit" bedrijven hebben niet echt omzet. Er wordt dan gesproken over baten. Deze baten kunnen bestaan uit subsidies, donaties, declaraties aan zorgverzekeraars, giften, etc. Deze baten moeten voor de regeling als omzet worden gezien, aldus de toelichting op de regeling. Bij meerjaarssubsidies moeten deze na rato worden meegenomen.

Ik ontvang een loonkostensubsidie van de gemeente?

Als u gebruik maakt van een loonkostensubsidie van de gemeente dan moet u richting de gemeente schriftelijk aangeven dat u ook gebruik maakt van de NOW regeling.

Hoe bereken ik de hoogte van de NOW regeling?

Er is een formule bedacht, deze is A x B x 3 x 1,3 x 0,9. En nu?

 • A = percentage omzetdaling
 • B = de loonsom (basis januari 2020) met max van € 9.538 per werknemer, is er geen loon over januari 2020 bekend dan kijken naar het loon in november 2019
 • De uitkomst wordt in 3 gelijke termijnen uitbetaald  

Wanneer kan ik de aanvraag bij het UWV indienen?

U kunt de aanvraag formeel indienen vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020. Er zijn geluiden dat de aanmelding eerder mogelijk is.

Welke verplichtingen kent de NOW regeling?

Aan de werkgever worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 1. de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden
 2. de werkgever mag om bedrijfseconomische redenen geen werknemers ontslaan na 18 maart 2020 (opzegging op grond van artikel 7:669 lid 7 lette a)
 3. de werkgever moet de subsidie gebruiken om lonen te betalen
 4. de werkgever moet de werknemers over de subsidie informeren (en eventueel de OR)
 5. de werkgever moet een ordentelijke administratie voeren zodat alle info beschikbaar is (die voor de NOW regeling van belang is), dit tot 5 jaar na de aanvraag. Tevens moet worden meegewerkt aan een mogelijk onderzoek door of namens de minister 
 6. de werkgever moet de loonaangifte juist en tijdig indienen
 7. de werkgever moet gewijzigde omstandigheden onverwijld en schriftelijk melden aan de minister
 8. de werkgever verstrekt aan het einde van de maatregel een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep)
 9. Na afloop van de regeling moet binnen 24 weken een beschikking worden aangevraagd, hierin moet veel informatie (en een accountantsverklaring) worden opgenomen.

Contact met onze corona-specialisten

 

Bronnen NOW-regeling
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Vragen over aanvraag nieuwe NOW regeling?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?


Opmerkingen/vragen


Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.Meer weten van vergoeding loonkosten door uwvAuteur(s) van vergoeding loonkosten door uwv


mr. drs. S. van den Elst Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Marco Bik ).
Fiscaal jurist, Extern belasting adviseur

088 027 00 00
m.bik@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 01-04-2020

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Actueel Coronavirus en belastingen Vergoeding loonkosten door UWV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap