print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorbeeld deskundigenverklaring NOW-regeling

Inleiding inzake deskundigenverklaring NOW

 • Van de deskundige derden wordt in dit kader niet meer verwacht dan het vakkundig en kritisch verrichten van de hierna gedefinieerde werkzaamheden.
 • Tevens voert het UWV, als uitvoerder van de subsidieregeling, en het Ministerie van SZW, als subsidieverstrekker, aanvullend ook zelfstandig onderzoeken uit bij aanvragers om naleving van de regelgeving vast te stellen.
 • U dient de door de deskundige derde geconstateerde afwijkingen te herstellen alvorens de deskundige derde de verklaring mag tekenen.
 • Indien u de geconstateerde afwijkingen niet herstelt, zal de deskundige derde de verklaring niet tekenen.
 • De deskundige derden dienen de werkzaamheden zodanig te documenteren, dat verantwoording kan worden afgelegd over de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Van hen wordt verwacht dat zij op verzoek uitleg geven over deze werkzaamheden. Deze dienen in een dossier te worden vastgelegd.
 • Hierin staat welke werkzaamheden zijn gedaan, welke brondocumentatie daarvoor is gehanteerd en, bij afwijkingen, welke wijzigingen hebben plaatsgevonden.
 • Dit dossier dient tot vijf jaar na de vaststellingsdatum van de NOW-subsidie te worden bewaard.

Wanneer indienen deskundigenverklaring?

De verklaring moet vóór 23 maart 2021 worden ingediend.

Voorbeeld deskundigenverklaring

Aan: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Formulier: verklaring van deskundige derde in het kader van de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie aan het UWV (invullen wat van toepassing is).

Profiel van de deskundige derde

 • Naam organisatie van de deskundige met KvK-nummer verleent als:
 • Boekhouder / administratiekantoor diensten ten behoeve van het voeren van de financiële administratie en / of het opstellen van de jaarrekening;
 • Belastingdeskundige / belastingadvieskantoor diensten ten behoeve van de financiële administratie en / of fiscale dienstverlening; 
 • Brancheorganisatie van de branche <...> waarbij <naam entiteit> is aangesloten, reguliere financiële diensten ten behoeve van financiële vragen en / of hulp bij het voeren van de administratie;
 • Accountant diensten ten behoeve van het voeren van de financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening en / of fiscale dienstverlening.

Alleen deze deskundige derden zijn door de Minister van SZW aangewezen om een verklaring te kunnen afgeven.

<Naam organisatie van de deskundige > had voordat deze opdracht werd geaccepteerd al een / nog geen formele cliëntrelatie met <naam entiteit>.

Indien wel een formele cliëntrelatie: aantal jaren (afgerond): ......

De deskundige derde heeft de hierna opgenomen werkzaamheden naar eer en geweten uitgevoerd en zich hierbij gedistantieerd van niet integer handelen of nalaten.

De door de deskundige derde verrichte werkzaamheden

Ondergetekende heeft aan de hand van de aanvraag tot vaststelling op <datum> de wijze waarop de aanvraag tot vaststelling tot stand is gekomen en de wijze waarop de regels zijn nageleefd met de aanvrager besproken.

De werkzaamheden zijn mede gebaseerd op een risico-analyse, uitgevoerd door het Ministerie van SZW, gericht op mogelijke niet-naleving van de voorwaarden uit de NOW-regeling. Hierbij moet gedacht worden aan een lagere werkelijke omzetdaling dan in de aanvraag is opgegeven en het niet uitbetalen van de nettolonen aan de werknemers. Hieronder zijn de werkzaamheden opgenomen die uitgevoerd dienen te zijn, voor zover van toepassing. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om deze verklaring te kunnen afgeven.

Ad 1. Gesprek tussen ondergetekende en de leiding van de organisatie ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van de aanvraag tot vaststelling inclusief het kennis nemen van de situatie van de aanvrager tijdens Covid-19 waarin de volgende aspecten aan bod zijn gekomen:

 1. Wie heeft de aanvraag tot vaststelling opgesteld?
 2. Hoe is geborgd dat de gegevens van de aanvrager in de aanvraag correct verwerkt zijn en hoe is vastgesteld dat deze overeenkomen met een recent uittreksel van de KvK of de digitale registratie bij de KvK?
 3. Hoe is door de aanvrager geborgd dat er geen omzet op onjuiste rekeningen is geboekt in de meetperiode (verlagen van de kosten, tijdelijk parkeren op tussenrekeningen)?
 4. Volstaat een derdenverklaring op basis van de gegevens uit de aanvraag tot vaststelling (noot 1)?
 5. Heeft de aanvrager ten aanzien van de administratie nog ondersteuning nodig gehad inzake de verwerking van de administratie met betrekking tot de boekingen van omzet en loonadministratie?
 6. Zijn de administraties, zoals de grootboekadministratie en de loonadministratie zodanig bijgewerkt, dat de voorgeschreven werkzaamheden door de derde deskundige uitgevoerd kunnen worden?
 7. Zijn onderliggende brondocumenten, die voor het uitvoeren van de voorgeschreven werkzaamheden door de derde deskundige noodzakelijk zijn, aanwezig en beschikbaar?
 8. Is de omzet zoals gedefinieerd in de regeling gedaald met de oorspronkelijk verwachte daling bij de initiële aanvraag en, zo nee, wat was hiervan de reden?
 9. Is de aanvrager gedurende de crisis nieuwe activiteiten begonnen of zijn andere baten verkregen (zoals bijvoorbeeld subsidies) (noot 2) of is op andere wijze omzetverlies voorkomen (door bijvoorbeeld uitleen personeel) en. zo ja,hoe zijn deze nieuwe inkomstenbronnen in de administratie verwerkt?
 10. Is omzet als gevolg van de nieuwe activiteiten meegenomen in de omzetbepaling over de meetperiode en op welke grootboekrekeningen zijn deze activiteiten geboekt?
 11. Zijn de andere baten die onder het omzetbegrip van de NOW-subsidie vallen in de omzetbepaling over de meetperiode meegenomen en op welke grootboekrekeningen zijn deze activiteiten geboekt?
 12. Zijn dezelfde grondslagen toegepast voor de bepaling van de omzet in de meetperiode als voor de bepaling van de omzet in de referentieperiode en zijn beide bepaald in overeenstemming met de vereisten zoals opgenomen in artikel 1.2 van de NOW-regeling? Indien van toepassing, dient hierbij apart gevraagd te worden naar de verwerking van de onderhanden projecten en de onderhanden voorraden.
 13. Indien sprake is van een groep: welke entiteiten behoren tot de groep en is van alle entiteiten ook een omzetbedrag in de aanvraag tot vaststelling verwerkt? De aanvrager geeft hierbij inzage in de benodigde informatie.
 14. Indien er sprake is van een groep: zijn er wijzigingen in de structuur van de groepsorganisatie geweest?
 15. Indien sprake is van een groep: wat heeft de aanvrager gedaan om (eventuele) intercompany transacties te onderkennen en hoe is vastgesteld dat deze transacties binnen de groep marktconform zijn uitgevoerd?

Van de ondergetekenden wordt verwacht dat zij in een dossier de belangrijkste zaken uit het gesprek vastleggen in een besprekingsverslag, met daarbij een verwijzing naar door de aanvrager overlegde brondocumentatie. In geval van geconstateerde afwijkingen legt de ondergetekende in het dossier vast welk herstel in de aanvraag tot vaststelling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het gesprek.

Ad 2. Werkzaamheden ten aanzien van de omzetdaling, waarbij de aanvrager de ondergetekende inzage heeft gegeven in brondocumentatie en achterliggende documentatie waaruit blijkt en de ondergetekende constateert dat:

 1. De meetperiode (noot 3) overeenkomt met de meetperiode die is vermeld in de initiële aanvraag.
 2. Indien er sprake is van een groepsstructuur: er van de op basis van de in het gesprek onderkende entiteiten omzet is meegenomen in de aanvraag. De aanvrager heeft de benodigde brondocumentatie hiervoor overlegd, zoals de (digitale) Kamer van Koophandelregistratie en de jaarrekening 2019 en 2020 van de aanvrager.
 3. De opgegeven omzetdaling in de meetperiode correct is berekend (rekenkundig juist is) en in het formulier tenminste 20% bedraagt.
 4. De gegevens op het aanvraagformulier over de omzet in de referentieperiode en de meetperiode, voor zover relevant en toepasbaar, aansluiten op de administraties over 2019 en 2020, de BTW-aangiftes over deze periodes en de jaarrekening 2019 of IB-aangifte 2019.
 5. 10 (of minder indien er minder zijn) willekeurige, door de derde deskundige geselecteerde, creditboekingen die zijn geboekt op tussenrekeningen in de balans of op kostenrekeningen in de resultatenrekening gedurende de meetperiode niet tot de netto omzet behoren.
 6. 10 (of minder indien er minder zijn) willekeurige, door de derde deskundige geselecteerde, debetboekingen in de meetperiode, op omzetrekeningen in de meetperiode mogen worden verwerkt.
 7. 5 willekeurige, door de derde deskundige geselecteerde, (of minder indien er minder zijn) creditnota’s in de meetperiode mogen worden verwerkt.
 8. De omzet van de 5 grootste facturen / bankontvangsten / kasontvangsten in de twee maanden na afloop van de meetperiode en de omzet van de 3 grootste facturen / bankontvangsten / kasontvangsten in de twee maanden voorafgaande aan de meetperiode in de betreffende periode mogen worden verwerkt aan de hand van orderbevestigingen, contracten, levering / pakbonnen, betaaldata en / of urenspecificaties.
 9. 5 (of minder indien er minder zijn) willekeurig, door de derde deskundige, geselecteerde brondocumenten ten grondslag liggend aan nieuwe activiteiten in de omzetbepaling over de meetperiode zijn meegenomen. Selectie van de brondocumenten vindt plaats op basis van boekingen in het grootboek van de aanvrager in de meetperiode.
 10. 5 (of minder indien er minder zijn) willekeurig, door de derde deskundige, geselecteerde brondocumenten ten grondslag liggend aan andere baten, die in het kader van de omzetbepaling voor de NOW moeten worden betrokken, in de omzetbepaling over de meetperiode zijn meegenomen. Selectie van de brondocumenten vindt plaats op basis van boekingen in het grootboek van de aanvrager in de meetperiode.

3. Werkzaamheden ten aanzien van de loonsom, waarbij de aanvrager de ondergetekende inzage heeft gegeven in brondocumentatie en achterliggende documentatie waaruit blijkt en de ondergetekende constateert dat:

 1. De verzamelloonstaat aansluit bij de loonaangifte over de periode maart - april - mei 2020.
 2. De namen en (totaal-)bedragen van de nettosalarissen van de werknemers zoals opgenomen in de verzamelloonstaat overeenkomen met de bankmutaties of kasmutaties in deze periode.

4. Verklaring (noot 4)

Op basis van lezing van de aanvraag tot vaststelling, bespreking met de aanvrager van de organisatie en de bovengenoemde inzage in brondocumenten en constateringen, verklaart ondergetekende als volgt:

 • Ondergetekende heeft kennis genomen van de door <naam entiteit> opgestelde aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie, inclusief de opgegeven omzetdaling ad ... % en de verleningsbeschikking NOW-subsidie.
 • Ondergetekende heeft alle bovengenoemde werkzaamheden ten aanzien van de omzetdaling en de loonsom vakkundig en kritisch uitgevoerd.
 • Ondergetekende heeft kennis genomen dat de geconstateerde afwijkingen uit de bij 1 tot en met 3 uitgevoerde werkzaamheden door de aanvrager zijn aangepast in de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie. Wij hebben geen aanvullend onderzoek of extrapolaties uitgevoerd buiten de genoemde werkzaamheden om vast te stellen of er verder nog correcties nodig zouden zijn (noot 5).
 • Ondergetekende heeft de eigen werkzaamheden zodanig gedocumenteerd, dat hierover verantwoording kan worden afgelegd aan het Ministerie van SZW.
 • Het formulier van de aanvraag tot vaststelling van de aanvrager is door ondergetekende gewaarmerkt.

Deze verklaring is uitsluitend gebaseerd op het gesprek en bovengenoemde werkzaamheden. Wij kunnen dan ook verder geen enkele uitspraak doen of zekerheid geven over het al dan niet aanwezig zijn van afwijkingen in de aanvraag tot vaststelling. Bovenstaande moet gelezen worden in samenhang met het onderstaande:

 1. Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden: deze verklaring van een deskundige derde wordt verstrekt op grond van artikel 13 lid 3 van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.
 2. Beperking in het gebruik en verspreidingskring. Deze verklaringen en de door ons gewaarmerkte versie van de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie zijn uitsluitend bestemd voor het UWV en het Ministerie van SZW en mogen derhalve niet aan anderen worden verstrekt zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de inhoud van deze brief verder toe te lichten.

Plaats, datum, naam en contactgegevens derde deskundige

Noot bij deskundigenverklaring

 • Noot 1
  Bij aanvragers die een voorschot ontvangen van € 100.000 of meer dan wel die een subsidie aanvragen van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist bij indiening van de aanvraag tot vaststelling. Bij aanvragen tot vaststelling op grond van artikel 6a (werkmaatschappijregeling) dient op grond van artikel 14 lid 3 van de subsidieregeling altijd een accountantsverklaring te worden overlegd, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag.
 • Noot 2
  Hieronder behoort niet de NOW-subsidie zelf. Zie: Staatscourant 2020, 34308.

 • Noot 3
  De meetperiode is de periode waarover de aanvrager NOW-subsidie heeft aangevraagd. Deze periode vindt u in de initiële beschikking.

 • Noot 4
  Indien ondergetekende voor de werkgever administratie voert en genoemde werkzaamheden al zijn verricht in het kader van de normale dienstverlening voor de voorbereiding van de aanvraag tot vaststelling door de werkgever en er geen resterende afwijkingen zijn, mag er op basis daarvan getekend worden voor akkoord door de deskundige derde. De derde deskundige stelt dan wel vast dat die eerdere werkzaamheden nog volstaan in het licht van gewijzigde omstandigheden in de tussenliggende periode.

 • Noot 5
  Indien geconstateerde afwijkingen niet door de aanvrager zijn hersteld, is het niet mogelijk deze verklaring af te geven.

Welke informatie moet worden meegestuurd bij de definitieve NOW-aanvraag?

 1. Bedrijfsgegevens (KvK, mailadres, vestigingsadres, telefoonnummer, contactpersoon)
 2. Loonheffingsnummer
 3. Werkelijke percentage omzetverlies
 4. Rekeningnummer en tenaamstelling bankrekening
 5. Kopie bankafschrift
 6. Brief beslissing NOW-aanvraag
 7. Derdenverklaring / accountantsverklaring
 8. Op de aanvraag moet u ook nog een intentieverklaring ondertekenen

Deskundigenverklaring laten verzorgen ? Offerte?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 07-10-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Voorbeeld deskundigenverklaring NOW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap