print sitemap zoeken disclaimer contact

Groep en NOW-regeling

Er is veel onduidelijkheid over het begrip "groep" voor de NOW-regeling. Wij merken dat veel ondernemers onjuist een aanvraag hebben ingediend omdat er geen rekening wordt gehouden met de omzet van andere bedrijven binnen een groep.

Op 1 mei en 22 april 2020 is voor sommige concerns de regeling aangepast. Lees hiertoe dit artikel . Er is een nieuw geconsolideerde versie van de NOW regeling. Herin zijn diverse wijzigingen verwerkt. U kunt dit besluit hier raadplegen. Ook is een wijzigingsbesluit gepubliceerd. Per 1 mei 2020 zijn er 115.000 aanvragen ingediend, lees de factsheet.

Veel vragen over groep en NOW-regeling

Wij krijgen op dit moment veel vragen over welke B.V.'s of rechtspersonen voor de NOW-regeling moeten worden meegenomen. De regeling voor de NOW vindt haar basis in artikel 2:24b BW (welke B.V. behoort tot een groep). Als een B.V. hier niet onder een groep valt, dan zorgt artikel 2:24a BW (dochterondernemingen waarin u meerderheid heeft) ervoor dat de B.V. alsnog onder de groep valt.

De wettelijke bepaling, artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

Wat zijn groepsmaatschappijen voor de NOW-regeling?

Een groep of een groepsmaatschappij zijn de volgende rechtspersonen:

  • De rechtspersonen zijn met elkaar verbonden;
  • Er moet sprake zijn van een centrale leiding.

Is een concern ook een groep?

Indien er sprake is van een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, is de omzetdaling van de gehele groep de basis van de subsidie. Voor alle loonheffingennummers die horen bij rechtspersonen of natuurlijke personen die onder de groep vallen, wordt dezelfde omzetdaling opgegeven. Ook hierbij geldt dat de individuele werkgevers de subsidie formeel aanvragen. Als we dan verder kijken wat een groep en concern is, komen we tot het volgende:

  1. Artikel 2:24b BW: wat is een groep? Het gaat hierbij om het feitelijk uitoefenen van zeggenschap. Als u geen zeggenschap uitoefent, valt een dochteronderneming niet onder een groep. Edoch via de regeling wordt het groepsbegrip uitgebreid met ...
  2. Artikel 2:24a BW: een dochteronderneming waarin u (of uw B.V.) de meerderheid bezit moet voor de NOW-regeling ook worden meegenomen.

Wanneer is sprake van een centrale leiding binnen een groep?

Er is sprake van een centrale leiding als de rechtspersoon, welke aan het hoofd van de groep staat daadwerkelijk en feitelijk invloed kan uitoefenen op de onderliggende rechtspersonen (en vennootschappen). Als een beleggingsmaatschappij feitelijk geen leiding geeft aan een dochteronderneming, dan behoort deze dochteronderneming niet tot de groep. Edoch, doordat de regeling ook verwijst naar artikel 2:24a BW, behoren dochterondernemingen waarin de moeder meer dan 51% aandelen heeft wel tot de groep. De groepsdefinitie voor de NOW-regeling wordt namelijk omschreven als rechtspersonen welke via 2:24a BW en / of 2:24b tot een groep of concern behoren.

Beleggingsmaatschappij, groep en NOW-regeling

Een beleggingsmaatschappij heeft een meerderheidsbelang in een dochteronderneming. De beleggingsmaatschappij (of private equity partij) vormt dan niet per definitie een groep met de dochteronderneming. Er is geen economische eenheid met de dochter, omdat de moedermaatschappij (de belegger) zich niet bezighoudt met het beleid van de dochter. De bewijslast hiertoe ligt echter wel bij de moedermaatschappij, dit kan een uitdaging vormen.

Holdingstructuur is een groep voor NOW-regeling

Bij de gebruikelijke holdingstructuur van een DGA (directeur-grootaandeelhouder) met één of meer dochterondernemingen moet de omzet van de holding en alle dochterondernemingen bij elkaar worden opgeteld om de omzet voor de NOW-regeling te bepalen. Als een dochter 100% omzetverlies heeft en de andere dochter 70% omzetstijging, moeten deze twee omzetten bij elkaar worden opgeteld.

Kunnen samenwerkingen worden gezien als groep voor de NOW-regeling?

Samenwerkingen, zoals stichtingen en coöperaties zijn niet met elkaar verbonden zoals reguliere holding / dochter B.V.'s. Gezien de ruime bewoording van artikel 2:24b BW kunnen deze - mits organisatorisch en economisch met elkaar verweven - wel tot een groep behoren voor de NOW-regeling.

NOW-regeling en 403 verklaring

Als de holding-vennootschap een zogenaamde 403 verklaring heeft afgegeven voor de dochterondernemingen, behoort deze ook tot de groep.

Is een 50% deelneming onderdeel van groep voor de NOW-regeling?

Een 50% deelneming of een minderheidsdeelneming behoort in principe niet tot de groep voor de NOW-regeling. Dit kan anders zijn als er bijzondere rechten zijn binnen de groep, waardoor bijvoorbeeld een exclusief stemrecht geldt voor een minderheidsbelang, zoals bij soortaandelen of bijzondere bepalingen in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst. Hierbij is bepalend wie de beslissende stem kan uitoefenen.

Het begrip zeggenschap in de groeps- of concernregeling voor de NOW

Voor artikel 2:24b BW gaat het om daadwerkelijk uitoefenen van zeggenschap en niet om het kunnen uitoefenen van zeggenschap. Alleen als de zeggenschap ook daadwerkelijk wordt uitgeoefend is er sprake van economische verband. Of een persoon of rechtspersoon ook daadwerkelijk de zeggenschap / leiding heeft is een feitelijke vraag en afhankelijk van genomen besluiten, statuten, soort aandelen en / of een aandeelhoudersovereenkomst.

In sommige gevallen kan derhalve bij een meerderheidsbelang geen sprake zijn van een groep. Een redelijke verdeling van de bewijslast bij de toepassing van de NOW-regeling brengt dan wel mee dat de aanvragen van de NOW-regeling met relevante feiten en omstandigheden komt waaruit dit volgt (Hoge Raad 18 november 2011 LNJ BQ2860 rechtsoverweging 3.4.1).

Zijn we er dan? Nee, want de regeling stelt het volgende:

  • Artikel 6 lid 4 NOW-regeling: Indien de rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt, in afwijking van het derde lid, uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond. Indien de rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden de dochtermaatschappij en de rechtspersoon voor de werking van deze regeling behandeld als waren zij een groep. Voor de bepaling van de omzetdaling als bedoeld in de eerste zin worden de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking genomen, alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland.

Vragen specialist inzake NOW-regeling en groep

U moet dus al snel een specialist raadplegen om de juiste omzet voor de NOW-regeling te kunnen bepalen. Dit is een jammerlijk gevolg van de NOW-regeling, deze zou eenvoudig en helder moeten zijn.

Vragen over groepsvennootschappen voor de NOW-regeling?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 07-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Groep en NOW regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap