print sitemap zoeken disclaimer contact

Nieuwe coronamaatregelen

Op 22 april 2020 zijn er een aantal nieuwe maatregelen voor ondernemers bekend geworden. In dit artikel een kort een bondig overzicht. Complimenten aan onze mensen in Den Haag dat er zo snel wordt geschakeld, zelfs adviseurs zijn druk om bij te blijven en hun internetsites aan te passen.

De snelheid is (helaas) ook ten koste gegaan van maatwerk voor specifieke sectoren en omstandigheden, het bedrijfsleven kraakt n.a.v. de berichtgeving dat veel bedrijven nog even dicht blijven .

Concernregeling wordt versoepeld

De huidige regeling is van toepassing als sprake is van meer dan 20% omzetverlies op concernniveau. De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben geldt dat zij (gewoon) gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk om per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten aan te vragen, de concernregeling wordt dus deels losgelaten. Er zijn wel voorwaarden:

 • De werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld een B.V.
 • De werkmaatschappij mag in 2020 geen dividend en bonussen uitkeren.
 • Er mogen door de werkmaatschappij ook geen eigen aandelen worden ingekocht (tot aan moment dat jaarrekening 2020 door de AvA wordt vastgesteld).  
 • Overleg met de vakbeweging zal met extra eisen worden vormgegeven.
 • Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
 • De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • Er mag geen personeels B.V. binnen het concern zijn.
 • Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
 • Het transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhogingen of verlagingen van interne doorbelastingen,
 • Extra mutatie voorraden gereed product wordt aan de omzet toegerekend, dit beperkt het risico dat wordt geschoven met voorraden. Voorbeeld een productie B.V. produceert voor een verkoop B.V. en verkoopt deze normaal direct nadat deze gereed zijn. Nu kiest de productie B.V. ervoor om de goederen in voorraad te houden, hierdoor is de omzet lager.
 • Aanvullende accountantscontrole is vereist.

Feitelijk gaat dit om nog niet ingediende verzoeken. Wij vragen ons af of reeds ingediende verzoeken ook kunnen worden aangevuld. Daar lijkt het niet op, gezien de rechtsongelijkheid zou dit niet moeten kunnen.

De wijziging van de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Vangnet flexwerkers

De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden voor een aanvullend vangnet voor flexwerkers, waarbij ook zal worden ingegaan op de positie van onder andere studenten en artiesten. De Minister studeert hierop nog en komt op korte termijn met zijn bevindingen voor (mogelijke) tegemoetkomingen voor deze groep werknemers.

Seizoensarbeid en seizoensbedrijven

Het kabinet ziet dat voor sommige sectoren / bedrijven de NOW weinig of geen uitkomst biedt vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing, die zal worden vormgegeven in een aparte regeling.

Overwerk en premiedifferentiatie WW

Met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In de regeling is een anti-misbruikbepaling opgenomen: werkgevers betalen met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie voor werknemers (met een vast contract) die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg.

Om deze effecten weg te nemen, is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien.

Bron nieuwe maatregelen coronacrisis

Moties en toezeggingen Ministerie van Sociale Zaken d.d. 22 april 2020

Vragen over herziene concernregeling in de NOW ?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 17-12-2020
Artikel gemaakt op 22-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Nieuwe corona-maatregelen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap