print sitemap zoeken disclaimer contact

Vragen NOW-regeling door ondernemers

Op onze site hebben wij tientallen vragen / antwoorden en rekenvoorbeelden opgenomen. Ons team van specialisten merkt dat veel ondernemers vragen hebben, maar zeker ook voordelen laten liggen. De belangrijkste onderdelen zijn:

 • Klopt mijn omzet 2019 wel voor de regeling?
 • Welke periode in 2020 kiest ik qua omzet?
 • Welke B.V.'s behoren tot het concern?
 • Wat doe ik met niet betalende klanten, moet ik deze omzet meenemen?
 • Hoe zit het met onderhanden werk / inkoop / omzet / etc.?

De Kamerbrief (korte versie) kunt u hier raadplegen. U kunt zich vanaf ongeveer 6 april 2020 aanmelden voor de regeling. De wettelijke regeling (40 pagina's) kunt hier raadplegen. Op 10 april 2020 zijn er veel vragen beantwoord over de NOW-regeling, deze kunt u hier raadplegen.

Hieronder treft u veelgestelde vragen van ondernemers en accountants aan.

De concernregeling is aangepast, hoe werkt dit?

De huidige regeling is van toepassing als sprake is van meer dan 20% omzetverlies op concernniveau.  De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij (gewoon) gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voor concern met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk om per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten aan te vragen, de concern regeling wordt dus deels losgelaten. Er zijn wel voorwaarden:

 • werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld een BV
 • de werkmaatschappij mag in 2020 geen dividend en bonussen uitkeren
 • er mogen door de werkmaatschappij ook geen eigen aandelen worden ingekocht (tot aan moment dat jaarrekening 2020 door de AvA wordt vastgesteld)  
 • overleg met de vakbeweging zal met extra eisen worden vormgegeven
 • een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • er mag geen personeels BV binnen het concern zijn
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
 • het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhogingen of verlagingen van interne doorbelastingen
 • extra  mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend, dit beperkt het risico dat wordt geschoven met voorraden. Voorbeeld een productie BV produceert voor een verkoop BV en verkoopt deze normaal direct nadat deze gereed zijn. Nu kiest de productie BV ervoor om de goederen in voorraad te houden, hierdoor is de omzet lager.
 • aanvullende accountantscontrole is vereist

Feitelijk gaat dit om nog niet ingediende verzoeken. Wij vragen ons af of reeds ingediende verzoeken ook kunnen worden aangevuld, daar lijkt het niet op, gezien de rechtsongelijkheid zou dit niet moeten kunnen.

De wijziging van de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Ik verkoop mijn bedrijf, wat is de invloed op de NOW-regeling?

Vraag: Ik heb een holding met een werkmaatschappij. De werkmaatschappij heeft een omzetdaling van 70% en komt dus in aanmerking voor de NOW-regeling. De koper heeft geen omzetverlies. De levering zal plaatsvinden per 1 juni 2020, dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Antwoord: Wacht tot en met 1 augustus 2020 voor de aandelenoverdracht. Het jaarrekeningenrecht (consolidatie) kijkt naar overgang feitelijke leiding, dit is dan vanaf moment levering. De regeling zegt hier niks over, maar dit lijkt in lijn met "doel en strekking" van de regeling.

Hoe zit het met onderhanden werk en omzet voor de NOW-regeling?

U moet rekening houden met de omzet / mutatie in onderhanden projecten. De mutatie inzake onderhanden werk doet er volgens ons niet toe. Als bijvoorbeeld een aannemer een appartementencomplex bouwt met 20 appartementen waarvan er 12 zijn verkocht, dan hoeft hij de omzet over de 8 nog niet verkochte appartementen niet mee te nemen. Het gaat dus om de omzet inzake onderhanden projecten en niet onderhanden werk. Hier wordt dagelijk over gepuzzeld en het blijkt maatwerk te zijn.

Omzet blijft wel gelijk, maar klanten betalen later of misschien niet. En nu?

Er moet worden uitgegaan van de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Als omzet is gefactureerd maar nog niet ontvangen, dan is er sprake van omzet voor de NOW-regeling. Tenzij deze omzet is gecrediteerd. Of een voorziening mogelijk is, is nog niet duidelijk. Dit lijkt wel redelijk.

Omzet en tegoedbonnen en vouchers

Tegoedbonnen en vouchers zijn geen omzet tot het moment dat de dienst wordt verricht. Of u ook geld ontvangt is niet van belang, normaal gesproken vallen vouchers en tegoedbonnen dus niet onder de omzet voor de NOW-regeling. 

CAO-verhoging salaris en NOW-regeling

De NOW-regeling zal hiermee geen rekening houden. Er wordt gekeken naar de loonsom in januari 2020 (of november 2019). Met hogere loonsommen in maart - mei 2020 wordt geen rekening gehouden.

Seizoensbedrijven en NOW-regeling

Op dit moment wordt er geen rekening gehouden met omzet bij seizoensbedrijven. Er worden hierover binnenkort wel Kamervragen gesteld. Maatwerk zal de komende weken wel volgen. Op dit moment is eerst gekozen voor een algemene en generieke, volledig nieuwe regeling. Deze regeling kent fouten en tekortkomingen die men thans nog accepteert.

Mag ik bonussen of dividend uitkeren op dit moment?

Als u geen gebruik maakt van de regeling is dit geen probleem. Volgens de Minister passen het uitkeren van dividenden en bonussen en gebruik maken van overheidsregelingen niet bij elkaar, kijk bijvoorbeeld naar de discussie bij KLM. De voorwaarde staat echter niet opgenomen in de regeling. Formele beantwoording is dan ook: dit moet gewoon kunnen.

Meetperiode voor omzet binnen een concern

De meetperiode moet over het gehele concern voor de gelijke periode worden toegepast. U mag dus niet per werkmaatschappij binnen een concern een andere meetperiode kiezen. De NOW-regeling moet vervolgens wel per loonheffingsnummer worden aangevraagd. Per aanvraag moet dezelfde omzetdaling over dezelfde meetperiode als uitgangspunt worden genomen.

Ik heb in maart werknemers aangenomen, wordt dit meegenomen?

Nee, dit wordt in de regeling niet meegenomen. Dit is een fout in de regeling, naar onze mening. Dit wordt wellicht nog aangepast. Uitgangspunt is de loonsom over januari 2020 (of november 2019). Als u afscheid neemt van werknemers en nieuwe werknemers zou aannemen, dan zal er bij een gelijk salaris geen probleem zijn. Is de loonsom over maart - mei 2020 lager dan in januari 2020, dan wordt uitgegaan van het lagere salaris.

Waarom NOW-regeling niet te snel aanvragen?

Bij een aanvraag van de NOW-regeling moet u definitief de meetperiode qua omzetverlies benoemen. De regeling moet u uiterlijk per 31 mei 2020 aanvragen. Als blijkt dat u beter een andere periode qua omzetverlies had kunnen nemen, dan kunt u dit alsnog in de aanvraag opnemen. Als de aanvraag al is verzonden, kunt u dit niet meer aanpassen. Het kan zijn dat u denkt dat de omzetdaling over maart - mei 2020 het meest gunstig is. Echter door maatregelen van de regering is het voor te stellen dat u beter had kunnen kiezen voor de omzetperiode over april - juni 2020. Eind mei 2020 heeft u waarschijnlijk een beter zicht op de beste meetperiode.

Hoe moet ik de omzet bepalen, factuurdatum of anders?

De omzet moet worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking heeft. Dit kan anders zijn dan het factuurmoment of het moment dat u BTW gaat afdragen. Voorbeeld: u maakt de uren in maart 2020 en de factuur wordt in april 2020 verzonden. De omzet heeft dan betrekking op maart 2020. Denk wel aan eventueel vooruitgefactureerde omzet en nog te factureren omzet. Dit is maatwerk en soms puzzelen. Voorbeelden voor discussie zijn:

 • Makelaar factureert zijn omzet / provisie bij levering van de woning. De diensten van de makelaar vinden voordien plaats, feitelijk zou hij de omzet hebben gemaakt zodra de woning is verkocht. Wanneer moet de omzet worden gerekend?
 • Een aannemer heeft een woning voor 50% gereed, er is per eind juni 2020 voor 30% gefactureerd. Er zou dan dus nog 20% gefactureerd kunnen worden. Deze factuur wordt echter pas in juli 2020 verzonden. Wanneer moet de omzet worden gerekend?
 • Ik werk met tegoedbonnen, krijg het geld direct binnen maar moet de dienst nog verrichten? Wanneer moet ik de omzet rekenen?

Vraag onze adviseurs voor het juiste advies.

Mijn loonsom in maart t/m mei 2020 is hoger dan in januari 2020.

Dan heeft u pech, dit wordt niet gecompenseerd. Naar onze mening is dit een fout in de regeling die nog zou moeten worden hersteld.

Kan de tegemoetkoming lager worden?

Vraag: Ik heb ingeschat dat de omzetdaling 50% is. Op dit moment gaat het iets beter. Moet ik wellicht geld terugbetalen?

Antwoord: Ja, bij de definitieve vaststelling vindt nog een correctie plaats. U krijgt in eerste instantie 80% uitbetaald, en het recht is 90%. Een beperkte afwijking zal dus niet direct een terugbetaling tot gevolg hebben. Ook kan het zijn dat uw loonkosten in maart - mei 2020 dalen, dit zal ook een terugbetaling tot gevolg hebben.

Voor welke werknemers kan ik de NOW-regeling aanvragen?

Vraag: Ik heb werknemers met een vast contract, maar ook werknemers met flexibele uren. Voor welke werknemers kan ik de NOW-regeling aanvragen?

Antwoord: De NOW-regeling kan voor vaste en flexibele werknemers / uren worden aangevraagd. 

Eenmanszaak omzetten in een B.V.

Vraag: Als ik mijn eenmanszaak of VOF met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 (geruisloos) omzet in een B.V., heb ik dan recht op de NOW-regeling? Er wordt vanaf 1 mei 2020 via een B.V. gehandeld, dus ook zullen dan de lonen via de B.V. worden betaald. Heb ik recht op de NOW-regeling?

Antwoord: De onderneming moet voor de NOW-regeling per 1 maart 2020 zijn gestart. De regeling kent geen hardheidsclausule (aldus Kamervragen), maar de Minister ziet wel dat het een praktische en algemene regeling is die niet altijd zal voldoen. Wij denken dat de inbreng per 1 juni 2020 zou moeten kunnen.

Vragen over de NOW regeling?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 20-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Vragen ondernemers NOW regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap