print sitemap zoeken disclaimer contact

Accountantsverklaring NOW, de voorwaarden

De voorwaarden voor de accountantsverklaring voor bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling zijn bekendgemaakt. In dit artikel een overzicht. Ongeveer 10% van de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling moeten een accountantsverklaring verstrekken.

Hoofdlijnen accountantsverklaring

  • Tot € 25.000 geen verklaring.
  • Vanaf € 125.000 (voorschot € 100.000) is een accountantsverklaring nodig.
  • Tot € 375.000 is een samenstellingsverklaring voldoende, tenzij bedrijf controleplichtig is. 

Overzicht soort accountantsverklaring bij NOW-subsidie

Hieronder een overzicht van de soort verklaringen. De toelichting / bijlage accountantsprotocol NOW 1 vindt u hier.

Subsidiebedrag 

Niet controleplichtig 

 Controleplichtig 

€ 25.000 

Geen verklaring

 Geen verklaring

€ 25.000-€ 125.000

Derdenverklaring

 Derdenverklaring

€ 125.000 - €375.000       

Assurance opdracht (4415N)  

 Assurance + (3900N) 

€ 375.000 >

Assurance + (3900N)

 Assurance ++ (3900N)

 Aanvraag werkmij

Assurance ++

 Assurance ++

+ : Assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid inclusief aanvullende werkzaamheden

++ Assurance opdracht met redelijke mate van zekerheid

Derdenverklaring en NOW-regeling

Bij een subsidie boven de € 25.000 (en onder de € 125.000) is een derdenverklaring nodig. Binnenkort komt er een voorbeeldverklaring / formulier voor een dergelijke verklaring, deze kan als voorbeeld worden gebruikt.  Deze verklaring, met toelichting, zullen wij op onze internetsite plaatsen.

NOW 1 regeling en accountantsverklaring

De afgelopen maanden is er veelvuldig overleg geweest met de NBA. Het werk van accountants is immers, gezien de grootte van het totale subsidiebedrag, zeer belangrijk voor het kunnen vaststellen van de rechtmatigheid van de NOW-subsidie. Daarnaast zijn de aantallen ondernemingen die een accountantsverklaring nodig hebben ongekend en zijn deze ondernemingen zeer divers. Dit vergt een evenwicht tussen maatwerk en standaardisatie, en tussen een zorgvuldig onderzoek van grote sommen belastinggeld en oog voor de administratieve lasten van ondernemingen die in een moeilijke situatie subsidie hebben aangevraagd. Hoewel naar verwachting slechts 10% van de organisaties een accountantsverklaring nodig heeft, hebben deze wel ongeveer 68% van het totale voorschotbedrag ontvangen.

Wat is een samenstellingsverklaring voor de NOW-regeling?

Bij een samenstellingsverklaring levert de onderneming de financiële gegevens aan en stelt de accountant het financiële overzicht samen, maar verstrekt hierbij geen zekerheid omtrent de gegevens in de aanvraag tot vaststelling. De accountant verricht hierbij wel aanvullende werkzaamheden om de door SZW geïdentificeerde specifieke risico’s van de NOW te adresseren.

Wat is een assurance verklaring voor de NOW-regeling?

Dit betekent dat een accountant een assurance-rapport met een beperkte mate van zekerheid dient af te geven. Bij een dergelijk rapport geeft een accountant aan dat hij niets heeft geconstateerd dat de gegevens in de aanvraag tot vaststelling van de onderneming in twijfel trekt. Bij de verantwoording van de NOW-subsidie wordt wel een intensievere risico-analyse en meer werkzaamheden op basis vandeze analyse van de accountant gevraagd dan regulier bij deze rapporten geldt.

Controleplichtige ondernemingen en accountantsverklaring NOW

Controleplichtige ondernemingen zijn bekend met de jaarrekeningcontrole door accountants. Van deze ondernemingen wordt daarom een intensiever accountantsonderzoek verwacht. Dat betekent niet dat hier onverkort dezelfde accountantscontrole als de jaarrekeningcontrole wordt toegepast. De NOW kent immers specifieke uitdagingen, zoals de afbakening van een driemaandsperiode in plaats van een jaarlijkse controle, maar ook door SZW geïdentificeerde specifieke risico’s ten aanzien van de omzet en de loonsom waar een accountant extra alert op moet zijn. Ook hierbij is een afweging gemaakt tussen de hoogte van het subsidiebedrag en de intensiteit van het accountantsonderzoek.

Bron accountantsprotocol

Kamerbrief accountantsprotocol

Bijlage en toelichting accountantsprotocol

Vragen over accountantsverklaring of deskundigenverklaring?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 09-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Accountantsverklaring NOW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap