print sitemap zoeken disclaimer contact

NOW-regeling en loonkosten

Bij stijgende loonkosten werkt NOW erg ongunstig !

De NOW-regeling

In het kader van de noodmaatregelen ter bestrijding van de financiële gevolgen van de coronacrisis is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging en behoud van Werkgelegenheid (NOW) op 31 maart jl. gepubliceerd. Vanaf 6 april kunnen werkgevers via het loket bij de UWV een subsidie aanvragen. Minister Koolmees heeft in diverse media verklaard dat sprake is van een generieke regeling waar meer dan 100.000 bedrijven een beroep op zullen doen. Inrichting van de subsidieregeling op maat (bijvoorbeeld in verband met seizoenpatronen in de omzet) zijn hierdoor niet mogelijk. Wij zien dat de eerste betalingen uit de NOW-regeling al zijn verricht.

Op 1 mei en 22 april 2020 is voor sommige concerns de regeling aangepast. Lees hiertoe dit artikel . Er is een nieuw geconsolideerde versie van de NOW regeling. Herin zijn diverse wijzigingen verwerkt. U kunt dit besluit hier raadplegen. Ook is een wijzigingsbesluit gepubliceerd. Per 1 mei 2020 zijn er 115.000 aanvragen ingediend, lees de factsheet.

De NOW-regeling en loonkosten

Nadere bestudering van de regeling laat echter ook zien dat er onhebbelijkheden zitten in de regeling zelf.

De basis van de NOW-regeling is dat, als binnen een onderneming sprake is van meer dan 20% omzetverlies, een subsidie kan worden verkregen als tegemoetkoming in de loonkosten. De omvang van de subsidie is afhankelijk van de mate van omzetverlies.

De regeling zegt (artikel 4) dat, als sprake is van ten minste 20% omzetverlies, een subsidie wordt verleend over de loonsom van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Deze bepaling kan tot onjuiste conclusies leiden.

Voor de berekening van de hoogte van de subsidie wordt namelijk uitgegaan van het loon over de maand januari 2020 (artikel 10).

Is het loon in het subsidie tijdvak (maart - mei 2020) lager dan driemaal het loon over januari, dan valt ook de subsidie lager uit. Dit is op zich logisch omdat de subsidie wordt verstrekt voor behoud van werkgelegenheid. Als de loonsom daalt ten opzichte van de periode voor de crisis (januari), dan hoeft in zoverre ook geen subsidie ter compensatie van loonkosten te worden gemaakt.

Maar wat nu als de loonkosten ten opzichte van januari zijn gestegen? De regeling voorziet hierin niet! Dat wil zeggen dat hogere loonkosten na januari niet leiden tot een hogere subsidie; januari blijft in dat geval het peilmoment.

Toelichting op NOW-regeling

In de wettelijke regeling staat dit niet duidelijk. De toelichting op de subsidieregeling bevestigt deze lezing van de regeling.

En nu? Ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode leidt tot korting van de subsidie op basis van de NOW-regeling. Degenen die getroffen zijn, maar onder meer in februari aangenomen (extra) personeel dat geen tegemoetkoming zal ontvangen, worden of minder goed bedeeld, of zij moeten hun toevlucht nemen tot andere maatregelen (ontslag in proeftijd, niet verlengen van tijdelijke contracten, etc.).

Afwachten of de wetgever de regeling nog aanpast lijkt weinig zinvol. Als sprake is van groei van salariskosten en er is sprake van een aanzienlijk omzetverlies, zullen toch aanvullende acties vanuit de onderneming noodzakelijk zijn om continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen.

Concernregeling binnen NOW (wijziging 22 april 2020)

De huidige regeling is van toepassing als sprake is van meer dan 20% omzetverlies op concernniveau.  De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij (gewoon) gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voor concern met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk om per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten aan te vragen, de concern regeling wordt dus deels losgelaten. Er zijn wel voorwaarden:

 • werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld een BV
 • de werkmaatschappij mag in 2020 geen dividend en bonussen uitkeren
 • er mogen door de werkmaatschappij ook geen eigen aandelen worden ingekocht (tot aan moment dat jaarrekening 2020 door de AvA wordt vastgesteld)  
 • overleg met de vakbeweging zal met extra eisen worden vormgegeven
 • een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • er mag geen personeels BV binnen het concern zijn
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
 • het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhogingen of verlagingen van interne doorbelastingen
 • extra  mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend, dit beperkt het risico dat wordt geschoven met voorraden. Voorbeeld een productie BV produceert voor een verkoop BV en verkoopt deze normaal direct nadat deze gereed zijn. Nu kiest de productie BV ervoor om de goederen in voorraad te houden, hierdoor is de omzet lager.
 • aanvullende accountantscontrole is vereist

Feitelijk gaat dit om nog niet ingediende verzoeken. Wij vragen ons af of reeds ingediende verzoeken ook kunnen worden aangevuld, daar lijkt het niet op, gezien de rechtsongelijkheid zou dit niet moeten kunnen.

De wijziging van de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Bronnen loonkosten en NOW-regeling

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000046630

Toelichting op de NOW-regeling

Vragen over de NOW regeling?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 10-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling NOW regeling en loonkosten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap