print sitemap zoeken disclaimer contact

NOW 2.0 indienen

Eerder dan verwacht heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling NOW (tweede tranche) bekendgemaakt. Veel van deze regeling was eerder al bekendgemaakt, maar met name op het punt van de uitzonderingen zitten er wel wat nieuwe punten in de regeling. Dit artikel zal de komende weken worden aangevuld met vragen en antwoorden. Ga er eens rustig voor zitten.

Aanvragen kan vanaf 6 juli 2020.

Omzet in de NOW 2.0 regeling

 • Uitgangspunt is opnieuw de omzet over 2019 gedeeld door drie (was bij NOW 1.0 delen door 4).
 • Deze omzet wordt afgezet tegen de omzet over een periode van vier maanden startend 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (was bij NOW 1.0 drie maanden).
 • Als de omzet meer dan 20% lager ligt, bestaat in beginsel aanspraak op een tegemoetkoming op basis van NOW 2.0.
 • Als een werkgever ook aanspraak heeft gemaakt op de subsidie NOW 1.0 (en die is ook verleend), dient de periode van de omzetdaling aan te sluiten bij de drie-maandsperiode uit de eerste regeling. Als de subsidie NOW 1.0 dus is aangevraagd voor de omzetdaling over de periode maart, april en mei, dient voor NOW 2.0 de omzetdaling te worden beoordeeld over de maanden juni tot en met september 2020.

Opslag 40% in plaats van 30%

Een andere wijziging t.o.v. NOW 1.0  is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag is verhoogd van 30 tot 40%. De vergoeding voor loonkosten is dus hoger.

Loonsom onder NOW 2.0

De loonsom van maart 2020 wordt gekozen als basis voor de subsidieperiode van NOW 2.0. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt deze loonsom vergeleken met de loonsom over juni, juli en september. Is het salaris in deze vier maanden lager dan vier maal het salaris over maart 2020, dan leidt dit tot een korting op de subsidie.

Subsidieberekening NOW 2.0

 • De subsidie wordt berekend volgens de formule: A*B*4*1,4*0,9.
 • A staat daarbij voor het percentage van de omzetdaling.
 • B staat voor het loon in de periode maart.
 • De factor 1,4 is hoger dan in de NOW-regeling 1.0 (1,3). Ook nieuw is dat de uitbetaling van vakantiebijslag wordt geëlimineerd.

Concernregeling onder NOW 2.0

Uitgangspunt is dat de omzetdaling op concernniveau wordt berekend. Dit sluit aan bij de regeling NOW 1.0. Onder voorwaarden mag de subsidie NOW 2.0 ook op werkmaatschappijniveau worden aangevraagd. Belangrijkste voorwaarde is dat de omzetdaling op concernniveau beneden de 20% ligt, maar bij de werkmaatschappij boven de 20%.

Aanvraag indienen onder NOW 2.0

De aanvraag kan worden ingediend van 6 juli tot en met 31 augustus. Daarnaast moet, evenals bij de NOW 1.0-regeling, nog een definitieve vaststelling worden aangevraagd binnen 24 weken na 15 november (bij NOW 1.0 kan dat vanaf 1 oktober). Afhankelijk van de hoogte van de subsidie is mogelijk een accountantsverklaring of een derdenverklaring noodzakelijk.

Dividendverbod onder NOW 2.0

De werkgever of rechtspersoon die de subsidie aanvraagt, verplicht zich tot de vaststelling van de jaarrekening 2020 in 2021 om:

 • Geen dividend 2020 uit te keren.
 • Geen bonussen uit te betalen aan de Raad van Bestuur, directie en bestuur van het concern of de rechtspersoon.
 • Er mogen geen winstbonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht.
 • Deze verplichting geldt als het totale voorschot dat is verstrekt aan de werkgever, rechtspersoon of groep € 100.000 of meer bedraagt of wordt vastgesteld op € 125.000 of meer.
 • De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar pas in 2020 tot uitbetaling kan zijn overgegaan.
 • Bij bonussen is dit beperkt tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.
 • Indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij te bepalen (in plaats van op concernniveau), geldt deze verplichting, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag, ook voor het gehele concern / de groep of de moedermaatschappij.
 • Ook voor deze maatschappijen geldt dan dat er geen dividend of andere winstuitkering aan aandeelhouders mag worden uitgekeerd en dat er geen eigen aandelen mogen worden ingekocht binnen de groep.
 • Het verbod op het uitkeren van bonussen ziet binnen de groep slechts op de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het groepshoofd of de moedermaatschappij en de rechtspersoon die aanvraagt.

Ontslag werknemer bij NOW 2.0

Ondernemers die meer dan 20 werknemers willen ontslaan moeten een akkoord met de vakbond sluiten (of andere personeelsvertegenwoordiging). Lukt dit niet, dan moet er mediation plaatsvinden via de Stichting van de arbeid. Zonder akkoord krijgt de ondernemer een boete van 5%. Deze regeling geldt tot 1 oktober 2020.

Bronnen NOW 2.0

Besluit Rijksoverheid met bijlagen

Vragen over NOW 2.0 of andere corona maatregelen? NOW Box ontvangen?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 23-06-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling NOW 2.0 indienen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap