print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingdienst en corona

Nieuws april 2022

Om duidelijkheid te geven over de opgebouwde schulden van ondernemers tijdens de coronacrisis ontvangen ondernemers deze week of volgende week een brief van de Belastingdienst met alle schulden die tot 31 januari 2022 zijn opgebouwd. Aflossing (renteloos) moet vanaf 1 oktober 2022 in 60 gelijke termijnen. Het gaat om ruim 270.000 ondernemers. Via een rekentool kunt u bekijken wat u moet aflossen. In de reken hulp zat in eerste instantie een fout omdat deze geen rekening hield met de termijn van 60 maanden.

Nieuws januari 2022 (uitstel tot 1 april 2022)

Om ondernemers en bedrijven te helpen heeft het kabinet besloten om het uitstel van betaling bij de Belastingdienst te verlengen tot 31 maart 2022. Het uitstel liep officieel af op 31 januari 2022. Op dit moment staat er ruim € 18 miljard aan belastingschulden open bij ongeveer 400.000 ondernemers. Ondernemers die al gebruik maken van de uitstel regeling hoeven verder geen actie te ondernemen. Als u nog geen gebruik maakt van de regeling moet u dit voor 31 maart 2022 melden bij de Belastingdienst. Voor meer informatie lees dit artikel op de site van de Belastingdienst.

Nieuws 29 november 2021

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind 2021. Ondernemers die nooit eerder uitstel hebben aangevraagd kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangifte over Q4 2021 valt ook onder het uitstel, vergeet niet op tijd aangifte te doen, betalen in januari 2022 hoeft dus niet.

Nieuws Belastingdienst 28 mei 2021

Belastinguitstel of verlengen van uitstel kan tot en met 30 juni 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start per 1 oktober 2022 (dit was 1 oktober 2021). Ondernemers krijgen langer de tijd om de schuld af te lossen, namelijk 5 jaar in plaats van 3 jaar. Bron Rijksoverheid

Aandachtspunt is de liquiditeitsbegroting die door de Belastingdienst wordt geëist. Stel dat de ondernemer voldoende geld beschikbaar heeft, moet er dan ook worden afgelost? De belastingdienst stelt namelijk nadere eisen, deze zijn:

 1. De bestaande betalingsproblemen (of op korte termijn) maken langer uitstel noodzakelijk.
 2. De liquiditeitsprognose mag door de ondernemer worden opgesteld maar moet volgens de deskundige wel plausibel zijn.

Nieuws 22 januari 2021 Belastingdienst 

Een belastingplichtige kan uitstel van betaling aanvragen voor ondermeer loonheffingen en omzetbelasting tot en met 1 juli 2021. Als u nog niet eerder uitstel heeft aangevraagd dan kan dit nu alsnog. Als u reeds uitstel heeft aangevraagd dan wordt dit automatisch verlengd tot 1 juli 2021.Terugbetaling moet in 36 gelijke termijnen (zonder zekerheid en rente) vanaf 1 oktober 2021. Ook wordt er door de Belastingdienst beter en gerichter gekeken naar de mogelijkheden om kwijtschelding te regelen (TOA regeling).

Wat wordt er nog meer gedaan?

 • lager salaris DGA in 2020 en 2021 is mogelijk
 • regeling voor thuiswerken (eind 2021)
 • ruimere werkkostenregeling in 2021 (evenzo als in 2020)
 • urencriterium voor zelfstandig ondernemers wordt soepel toegepast (tot 1 juli 2021)

Nieuws inzake belasting uitstel (1 september 2020)

De staatssecretaris heeft in een kamerbrief laten weten hoe de Belastingdienst omgaat met belastingschulden die tijdens de corona periode zijn ontstaan. Er komt een regeling waarbij ondernemers in 36 maanden (met 0,01% rente), zonder zekerheid, de schuld mogen aflossen, dit met ingang van 1 juli 2021. Alle ondernemers met belastingschulden krijgen binnenkort een brief van de Belastingdienst. Extra verzoek om uitstel van betaling kan tot 1 oktober 2020 worden aangevraagd, soms met deskundigenverklaring !

Kort en goed de betalingsregeling 2021 en 2022

 • Regulier uitstel van 3 maanden in 2020 kan worden verlengd onder voorwaarden, hierover informeert de Belastingdienst de ondernemers (belangrijkste is dat soms een deskundigenverklaring en liquiditeitsbegroting moet worden opgesteld)
 • Vanaf 1 juli 2021 moet er weer normaal belasting worden betaald (dus vanaf juni 2021 2020 / tweede kwartaal 2021)
 • De belastingschuld die tijdens de corona periode is ontstaan mag in 36 maanden worden voldaan, dit in gelijke termijnen. Normaal is dit maximaal 12 maanden, derhalve een ruimhartige regeling.
 • Er wordt een (invorderings) rente berekend van 0,01%, derhalve vrijwel geen rentelasten. Dit tot en met 31 december 2021, hoe in 2022 wordt gehandeld is onduidelijk.
 • Er wordt geen zekerheid gevraagd en/of nadere voorwaarden gesteld. Tenzij de belangen van de staat in het geding zijn. Wat hiermee wordt bedoeld is onduidelijk (dit zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij misbruik door de ondernemer).
 • Er zal geen verrekening met belasting teruggaven in 2021 en 2022 plaatsvinden.
 • Als aflossing binnen 36 maanden, zonder zekerheid, niet mogelijk is wordt er naar maatwerkoplossingen gezocht, bijvoorbeeld een langer uitstel dan 36 maanden. Hiertoe moet een deskundigenverklaring worden opgesteld (onderneming levensvatbaar, bestaande betalingsproblemen van tijdelijke aard, etc.). Bij langer uitstel kan zekerheid worden gevraagd.  
 • Er komt een nieuwe regeling voor vermindering/ kwijtschelding van belastingen in voorkomende situaties.
 • De belastingrente wodt per 1 oktober 2020 verhoogd tot 4% (zowel voor inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting). De belastingrente voor de vennootschapsbelasting was altijd 8%, een voordeel derhalve. Voor bestaande betalingsregelingen geldt dit niet.

Voorbeeld betalingsregeling belastingdienst

 • Henk BV heeft een schuld van € 30.000 per 1 augustus 2020
 • Henk BV kan de schuld niet terugbetalen
 • De accountant van Henk BV verstrekt een deskundigenverklaring en een liquiditeitsprognose.
 • Het uitstel voor Henk BV wordt verlengd tot 1 juli 2021
 • De belastingen over juni 2021 moeten tijdig (in juli 2021) worden voldaan.
 • De totale belastingschuld per 1 juli 2021 bedraagt € 36.000 (is dus opgelopen), deze wordt in 36 termijnen van € 1.000 (zonder zekerheid) door Henk BV voldaan.

Algemeen belastingdienst en corona

Op onze internetsite staan diverse artikelen over de maatregelen van de Belastingdienst inzake het coronavirus. De belangrijkste maatregelen zijn:

 1. Uitstel van betaling voor loonheffing.
 2. Uitstel van betaling voor omzetbelasting.
 3. Verminderen van voorlopige aanslag inkomstenbelasting.
 4. Verminderen van voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

Update 26 juni 2020 Belastingdienst

Het digitale formulier van de Belastingdienst is beschikbaar voor bedrijven en personen die langer dan 3 maanden uitstel willen aanvragen. Bij een schuld die hoger is dan € 20.000 moet extra informatie en een zogenaamde deskundigenverklaring en liquiditeitsbegroting worden meegestuurd.

 • Tip: zoek een deskundige en werk uw interne cijfers bij.

Deskundigenverklaring

Wilt u langer uitstel dan 3 maanden dan eist de Belastingdienst meer informatie van u als ondernemer. Dit geldt indien u belastingschuld hoger is dan € 20.000. Uit de informatie moet het volgende blijken

 • Betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de corona crisis
 • De deskundige moet aannemelijk maken dat op het moment dat uitstel is gevraagd er betalingsproblemen zijn ontstaan, dit kan bijvoorbeeld via een tekstuele toelichting en een omzet overzicht
 • Een liquiditeitsprognose op grond van feiten vanaf het moment dat om uitstel van betaling is verzocht, dus hoe lopen de geldstromen na het verzoek om uitstel binnen uw bedrijf
 • Toelichting waarom het bedrijf levensvatbaar is

Verklaring omtrent dividenden en bonussen

Als u langer dan 3 maanden uitstel wenst voor een belastingschuld die hoger is dan € 20.000 dan moet de directie tevens het volgende verklaren:

 • er worden geen eigen aandelen ingekocht
 • er worden over 2020 geen dividenden uitgekeerd
 • er worden over 2020 geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben uitgekeerd

Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het indienen van het verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel langer dan 3 maanden tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel is besloten vallen niet onder deze regeling.

Langer uitstel van betaling bericht 29 mei 2020

Verlengen van uitstel van betaling (langer dan 3 maanden) . U kunt vanaf midden juni 2020 via een online formulier voor alle belastingen (Inkomstenbelasting, loonheffingen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en zorgverzekeringswet). Als de belastingschuld hoger is dan € 20.000 dan moet er extra informatie worden aangeleverd. Dit betreft:

 • toelichting waarom betalingsproblemen (hoofdzakelijk) zijn veroorzaak door corona crisis
 • verklaring van een derde deskundige
 • liquiditeitsprognose die volgens de derde deskundige aannemelijk is en waarin wordt verklaard welke informatie de ondernemer heeft verstrekt 

Verzoek sturen aan de Belastingdienst Heerlen, postbus 100 te 6400 AC Heerlen.

Nieuws belastinguitstel 28 mei 2020

Het belastinguitstel wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Bijzonder uitstel van betaling

U kunt voor de omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting uitstel van betaling krijgen. Belangrijk is dat u:

 1. Tijdig en juist de aangiften gaat indienen;
 2. Na het indienen formeel via een brief uitstel van betaling gaat aanvragen;
 3. Bij rechtspersonen een melding betalingsonmacht gaat indienen (binnen 14 dagen nadat u had moeten betalen).
 4. Wilt u langer dan 3 maanden uitstel van betaling dan moet u een zogenaamde deskundigenverklaring verstrekken.  

Uitstel voor welke belastingen?

Het versoepelde uitstel geldt voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting;
 • loonbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw);
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Eenvoudig uitstel vragen

Met uw Digid kunt u eenvoudig uitstel vragen via de site van de Belastingdienst, lees hiertoe dit artikel.

Voorbeeld betalingsregeling Belastingdienst

De aangifte loonheffing over februari 2020 moet u vóór 31 maart 2020 indienen en betalen. De aangifte wordt op 20 maart 2020 ingediend. Op 25 maart 2020 dient u een verzoek tot uitstel van betaling in. Voor de omzetbelasting en loonbelasting moet dit via een brief en voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunt u dit via hetdigitale portaal of via een voorbeeld vermindering regelen. Op 10 april 2020de melding betalingsonmacht. De deskundigenverklaring dient u in per 25 juni 2020. Hiermee bent u voor alle regelingen op tijd.

Hoe werkt de 3 maand uitstel periode

 • De ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari.
 • De dagtekening van de naheffingsaanslag is 20 april 2020 en de uiterste betaaldatum 4 mei 2020.
 • Met dagtekening 1 mei 2020 dient de ondernemer een verzoek om bijzonder uitstel in.
 • De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 
 • Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. De ondernemer hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020.
 • Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

Belastingrente en invorderingsrente

Normaal moet u 4% of 8% rente betalen aan de Belastingdienst als u te laat zou betalen. De rente is nu aangepast tot 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden vanaf 23 maart 2020. De invorderingsrente gaat derhalve van 4% naar 0,01%. De belastingrente wordt verlaagd van 8% naar 0,01%, dit gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting (dan vanaf 1 juli 2020).

Hoe ontvang ik de voorbeeld brief om uitstel van betaling te krijgen?

Als u onderstaand formulier invult sturen wij u binnen 24 uur een voorbeeld brief welke u gratis kunt gebruiken.

Bron documenten Belastingdienst en corona

Besluit noodmaatregelen corona crisis belastingen 16 juni 2020

Besluit fiscale tegemoetkomingen 22 april 2020

Besluit fiscale tegemoetkomingen 16 april 2020

Aanvraag voorbeeldbrief uitstel van betaling Belastingdienst

Vragen over uitstel van betaling?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 12-04-2022
Artikel gemaakt op 18-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Belastingdienst en corona

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap