print sitemap zoeken disclaimer contact

Benut het liquidatieverlies in de vennootschapsbelasting

Niet alle ondernemingen zijn even succesvol. Het komt dan ook wel eens voor dat de start van een nieuwe onderneming of participatie middels een B.V. niet tot het gewenste resultaat leidt. In de praktijk zien we vaak dat de B.V.'s blijven bestaan of op enig moment in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden gevoegd.

De liquidatieverliesregeling

In artikel 13d van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zijn de bepalingen opgenomen ten aanzien van de liquidatieverliesregeling. De liquidatieverliesregeling komt er kort gezegd op neer dat er een uitzondering is gemaakt op de deelnemingsvrijstelling. Deze uitzondering houdt in dat door het liquideren en ontbinden van een deelneming het op deze deelneming geleden verlies bij de aandeelhouder tot een aftrekpost leidt. Het is echter wel zaak dat deze regeling juist wordt toegepast, deze regeling kent in sommige situaties een overkill. Het is dan ook zaak vooraf een stappenplan uit te stippelen.

Omvang liquidatieverlies

De omvang van het liquidatieverlies is de uitkomst van het opgeofferde bedrag verminderd met de liquidatieuitkering. Dit opgeofferde bedrag bevat de koopprijs van de aandelen / hetgeen op aandelen is gestort en de nominale waarde van een onzakelijke lening die aan deze deelneming is verstrekt. De liquidatieuitkering is het saldo van de activa en passiva die nog uit deze deelneming aan haar aandeelhouder uitgekeerd wordt. De regeling kent echter een aantal uitzonderingen.

In het verleden gedane dividenduitkeringen

Bij het vaststellen van de omvang van het liquidatieverlies dient ook rekening gehouden te worden met de positieve voordelen uit de deelneming in het jaar van liquidatie en de daaraan voorafgaande vijf tot tien jaren.

Overdracht activiteiten gevolgd door liquidatie

Indien de onderneming van de ontbonden deelneming wordt voortgezet door een verbonden lichaam, dan zal het opgeofferde bedrag van de ontbonden deelneming doorgeschoven worden naar dit verbonden lichaam. Het liquidatieverlies komt dan pas tot uitdrukking indien het verbonden lichaam wordt geliquideerd.

Liquidatie tussenholding

Indien tot de liquidatieuitkering een deelneming behoort, dan wordt de waardedaling die aan deze deelneming is toe te rekenen niet in aanmerking genomen als liquidatieverlies. Recentelijk heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch een arrest gewezen waar een liquidatieverlies ad € 94.200.000 niet werd geaccepteerd.

Naar het oordeel van het Hof dient omwille van rechtszekerheid als uitgangspunt te gelden dat de tekst van de wet, en daarmee een grammaticale interpretatie, gerespecteerd dient te worden. Voor een uitzondering op dat uitgangspunt is enkel plaats in het geval dat de woorden van de wet niet duidelijk zijn dan wel tot een zodanig resultaat leiden, dat dit onmogelijk is voorzien of gewild door wetgever. Het Hof oordeelt dat van een dergelijke uitzonderingssituatie sprake is. Het Hof laat doel en strekking prevaleren boven een grammaticale interpretatie van de wettekst, hetgeen ertoe leidt dat er géén liquidatieverlies in aanmerking genomen mag worden (Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 oktober 2016, nr. 15/00032).

Concreet ging het in dit arrest om een liquidatie van een tussenholding. Het opgeofferde bedrag van deze tussenholding bedroeg € 119.700.000 en de liquidatieuitkering bedroeg € 24.900.000. Tot de liquidatieuitkering behoorde een buitenlandse deelneming met een waarde van € 10.500.000. Deze buitenlandse deelneming was in het verleden echter aangekocht voor € 104.700.000. De waardedaling die zag op de buitenlandse deelneming bedroeg € 94.200.000 (en is gelijk aan het geclaimde liquidatieverlies). Doordat het Hof het doel en de strekking laat prevaleren boven de grammaticale uitleg, kan geen liqudiatieverlies in aanmerking worden genomen.

Tot slot

De liquidatieverliesregeling is doorgaans een laatste strohalm die de pijn enigzins kan verzachten. Het is echter van belang de liquidatieverliesregeling juist toe te passen, zodat deze strohalm - net zoals in bovenstaande procedure - niet in rook opgaat. Raadpleeg de auteur van dit artikel indien u vragen heeft of begeleiding wenst voor de toepassing van deze regeling.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-02-2021
Artikel gemaakt op 14-11-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Liquidatieverlies in de vennootschapsbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap