print sitemap zoeken disclaimer contact

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in ontvangst mogen nemen. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten, in de praktijk turboliquidatie genoemd. De voorgestelde wijzigingen betreffen de introductie van  deponeringsverplichtingen voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod alsmede boetes op te leggen in geval van misbruik.

Wat is een turboliquidatie?

We spreken over een turboliquidatie als een rechtspersoon op eigen initiatief wordt ontbonden, terwijl er op het tijdstip van ontbinding geen baten (activa) meer zijn. De rechtspersoon houdt dan namelijk direct op te bestaan, ongeacht of zij op dat moment nog schulden heeft.

In veel gevallen wordt de rechtspersoon voorafgaande aan het ontbindingsbesluit ‘leeg’ gemaakt: activa worden te gelde gemaakt, schulden worden voldaan, overeenkomsten alsmede andere rechtsverhoudingen afgewikkeld en een eventueel overschot wordt uitgekeerd. De wetgever spreekt in dit geval van een ‘feitelijke vereffening’.

In de huidige wetgeving mag publicatie in het geval van turboliquidatie achterwege blijven, er kan simpelweg worden volstaan met een ontbindingsbesluit door het daartoe bevoegde orgaan en melding aan het handelsregister, waarna de vennootschap wordt doorgehaald. Op het moment dat u voornemens bent om te stoppen met uw bedrijf, zou dit een eenvoudige mogelijkheid zijn. Eventuele rekening-courantverhoudingen met de dga of aanwezige pensioenen moeten correct worden afgewikkeld, dit vereist maatwerk.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel dat is neergelegd bij de Tweede Kamer stelt aan een turboliquidatie de aanvullende voorwaarde van een transparantieverplichting. Op grond van deze transparantieverplichting moet het gewezen bestuur binnen 14 dagen na de ontbindingsdatum het volgende bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel deponeren:

  • Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar, waarin de rechtspersoon is ontbonden.
  • De jaarrekeningen over de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, voor zover deze nog niet eerder door de rechtspersoon zijn gepubliceerd.
  • Een beschrijving van (a) de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding, (b) de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld en (c) de redenen waarom een schuldeiser geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven.

Nadat het bestuur de deponering hiervan heeft gedaan, dient het eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Achterliggende gedachte Turboliquidatie wet

De voorgestelde wet is ingegeven vanuit de verwachting dat een aanzienlijk aantal ondernemers die zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus op korte termijn hun bedrijf willen beëindigen door middel van een turboliquidatie. Deze toename brengt volgens de Minister voor Rechtsbescherming een tijdelijk verhoogd risico op misbruik van de turboliquidatie met zich mee. De voorgestelde regeling moet de positie van de schuldeiser beschermen, de transparantie vergroten en misbruik tegengaan.

Sancties turboliquidatie

Niet-naleving kan de gewezen bestuurder van de betreffende vennootschap een maximale boete van € 22.500 (of zes maanden hechtenis), dan wel een bestuursverbod opleveren.

Inwerkingtreding

De regeling moet in eerste instantie gaan gelden voor een periode van twee jaar vanaf de datum van inwerkingtreding. Uiterlijk drie maanden vóór afloop van deze tweejaarstermijn zal de Minister beslissen of hij een permanente regeling in wenst te voeren. Genomen ontbindingsbesluiten vóór de inwerkingtreding worden uitgezonderd.

Noot fiscaal jurist inzake turboliquidatie

Volgens de letterlijke wettekst mag je bij enkel schulden en geen baten ook overgaan tot turboliquidatie. In dit geval is het echter aan te raden om te overwegen dat het bestuur zelf overgaat tot een faillissementsaanvraag in plaats van een turboliquidatie. Wanneer het bestuur dit namelijk achterwege laat en – ondanks dat er schulden bestaan – besluit tot turboliquidatie, kan dit gevolgen hebben voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van herleving van die bv ofwel alsnog de faillietverklaring van die bv. In geval van een turboliquidatie waarbij één of meer schuldeisers geheel of deels onbetaald zijn gebleven, kan de rechtbank op verzoek van het OM ook een bestuursverbod opleggen aan de (gewezen) bestuurder (s) indien:

  • Niet aan de deponeringsplicht is voldaan; of
  • De bestuurder bewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht of nagelaten waardoor één of meer schuldeisers zijn benadeeld; of
  • Bestuurders in de laatste 2 jaar eerder betrokken zijn geweest bij een turboliquidatie (met benadeling).

Overweegt u uw vennootschap te liquideren en vraagt u zich af of u de juiste procedure volgt? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met onderstaande adviseurs. Of wellicht bent u wel benieuwd hoe uw onderneming er op dit moment voorstaat? Kijk voor een fiscale keuring dan eens op www.fiscale-apk.nl.

Bronnen

De volledige tekst van het wetsvoorstel vindt u hier.

Vragen over liquidatie van uw BV?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 07-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Nieuwe wet turboliquidatie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap