Volg ons op:

Twitter Updates

De forfaitaire regeling van de innovatiebox

De Staatssecretaris heeft in 2012 geconstateerd dat er in de praktijk behoefte was aan een vereenvoudigde toepassing van de innovatiebox. Hiertoe heeft de Staatssecretaris besloten om met ingang van 1 januari 2013 een forfaitaire regeling in te voeren voor de innovatiebox. Dit bespaart de belastingplichtige de nodige adviseurskosten en correspondentie met de Belastingdienst en geeft kleinere vennootschapsbelastingplichtigen de mogelijkheid een voordeel in hun aangifte vennootschapsbelasting te claimen.

Forfaitaire regeling

De forfaitaire regeling van de innovatiebox was van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 in een uitvoeringsbesluit opgenomen, vanaf 1 januari 2017 is deze regeling opgenomen in artikel 12bd Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

De forfaitaire regeling houdt in dat – indien aan de hierna beschreven voorwaarden wordt voldaan – er een bedrag ter grootte van 25% van de winst, doch maximaal € 25.000 in de innovatiebox mag worden ondergebracht. Het bedrag dat aan de innovatiebox wordt toegerekend wordt belast tegen 7% (tot en met 2017 was dat 5%).

Voorbeeld

Een belastingplichtige heeft in 2016 een immaterieel activum ontwikkeld waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. De winsten van belastingplichtige zijn in 2016 € 100.000, 2017 250.000 en 2018 € 250.000 vóór belasting. 

Het voordeel door het toepassen van de forfaitaire regeling bedraagt daardoor:

Wanneer komt u in aanmerking voor een forfaitaire regeling?

Een belastingplichtige kan de forfaitaire regeling benutten indien hij in het jaar zelf of in één van de twee voorafgaande jaren een kwalificerend immaterieel activum heeft voortgebracht. Dit betekent dat per immaterieel vast activum de forfaitaire regeling drie jaar kan worden toegepast. Van een kwalificerend immaterieel activum is bij kleinere belastingplichtigen sprake indien het immaterieel activum is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan de belastingplichtige een S&O-verklaring is afgegeven als bedoeld in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Voor de toepassing van de forfaitaire regeling dient de belastingplichtige (bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting) te kiezen.

De voordelen van een forfaitaire regeling

Voor wie geldt deze regeling?

De forfaitaire regeling van de innovatiebox geldt veelal voor de kleinere belastingplichtigen die slechts in beperkte mate innovatief bezig zijn. Het kan echter zijn dat een kleinere belastingplichtige groeit, waardoor het interessant kan worden de reguliere innovatiebox toe te passen. De toepassing van het forfait van eerdere jaren staat hieraan niet in de weg, edoch zal hier wel rekening mee gehouden moeten worden.

Heeft u wel een S&O verklaring maar de (forfaitaire regeling van de) innovatiebox nog niet toegepast? Of wilt u meer informatie over de toepassing van de innovatiebox in het algemeen? Neem contact op met de auteur van dit artikel.

Heeft u de forfaitaire regeling van de innovatiebox nog niet toegepast? Of wilt u meer informatie over de innovatiebox?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Auteur(s) van de forfaitaire regeling van de innovatiebox


mr. R.A.M. Damhuis (Roy).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
r.damhuis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 15-05-2018 | Artikel laatst gewijzigd : 07-09-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen