print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscaal optimaal belonen DGA

De werkkostenregeling (WKR) geldt voor alle werknemers, dus ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA kan - binnen fiscale marges - gebruik maken van de vrije ruimte en / of zijn DGA-salaris verlagen om te zoeken naar een optimum. Daarnaast zijn er voor de DGA nog meer opties om fiscaal zo optimaal mogelijk inkomen in privé te krijgen. Denk hierbij eens aan een onkostenvergoeding, vergoeding studiekosten kinderen, vergoeding van uw partner, auto van de zaak, vergoeding kosten internet thuis, etc.

In dit artikel een eerste aanzet over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Werkkostenregeling voor de DGA

Binnen de WKR mag een DGA (in 2023) maximaal 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, dit noemen we de vrije ruimte. Bij een salaris van € 70.000 is dit derhalve € 2.100 per jaar. Een vergoeding tot € 2.400 mag überhaupt worden gezien als gebruikelijke vergoeding, deze hoeft u dus verder niet te onderbouwen. U zou dus in een jaar dit bedrag als belastingvrije bonus kunnen uitkeren. Overschrijdt de DGA de vrije ruimte, dan moet over het meerdere een eindheffing van 80% worden toegepast. Dit lijkt nadelig, maar de 80% eindheffing zal vaak voordeliger zijn dan regulier loon. Laat dit eens berekenen door uw accountant (of nog beter uw fiscaal jurist).

Andere beloningsvormen voor de DGA

Naast deze vrije ruimte kan de DGA bepaalde zaken ook nog belastingvrij vergoeden en / of gebruik maken van fiscaal gunstige regelingen. De belangrijkste:

 1. Optimaal DGA-loon
 2. Belastingvrije vergoedingen
 3. Vergoeding studiekosten kinderen
 4. Dividend naast salaris
 5. (Meerdere) auto's van de zaak

1. Optimaal DGA-loon

In 2023 is de gebruikelijkloonregeling aangepast en moet de DGA minimaal het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking genieten (dit was 75% van dit salaris). Tevens moet de DGA het hoogste salaris van de werknemers in dienstbetrekking binnen het concern genieten, dit met een minimum van € 51.000. Een rekenvoorbeeld:

DGA-salaris  

70.000 

Bijtelling auto van de zaak   

10.000

WKR eindheffingsbestanddelen   

  5.000

DGA-salaris nieuw     

 55.000

     

Via deze route zou u uw DGA-salaris in box 1 - afhankelijk van uw overige aftrekposten - optimaal kunnen indelen. Vanaf een belastbaar inkomen van zo'n € 70.000 (cijfers 2023) is het tarief 49,5%.

2. Belastingvrije vergoedingen DGA

Bij belastingvrije vergoedingen kunt u denken aan:

 • Zakelijke taxiritten
 • Consumpties onderweg (beperkt)
 • Zakelijke telefoongesprekken (geen abonnementen)
 • Koffie en thee bij thuiswerken
 • Kleine zakelijke aanschaffingen
 • Consumpties ontvangen relaties thuis (beperkt)
 • Representatie en geschenken (beperkt)
 • Privé wassen werkkleding
 • Woon-werkverkeer (€ 0,21 per kilometer)

Bij een auto van de zaak kunt u ook denken aan:

 • Parkeergelden
 • Veerpont
 • Tolwegen
 • Wassen van de auto
Let erop dat er een specificatie van de onkostenvergoeding aanwezig is en dat de onkostenvergoeding jaarlijks met onderliggende bonnen wordt onderbouwd. Lees onde rmeer deze uitspraak waar het mis ging.

3. Vergoeding studiekosten kinderen

De studie voor kinderen wordt steeds duurder en over vrijwel elke vergoeding aan een werknemer moet belasting worden betaald. Studiekosten zijn niet meer aftrekbaar en vrijwel elke vergoeding aan een werknemer is belast. In dit onderdeel een  oplossing om belastingvrij het kind van uw werknemer te helpen. Kijk ook even naar deze uitspraak en laat u goed adviseren.

Let op ... Sinds 2022 staat in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst het volgende: Het bovenstaande is niet van toepassing als de personal holding van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) overwegend op grond van de aandeelhoudersrelatie een studietoelage uitkeert aan de kinderen van de dga. Twijfelt u of er sprake is van loon uit een bestaande dienstbetrekking van een ander, dan kunt u uw belastingkantoor (via een verzoek tot vooroverleg) schriftelijk om een standpunt vragen.

Een werkgever kan de studiekosten van het kind van zijn werknemer vergoeden. Er zijn drie opties:

 1. Via de werkkostenregeling kan de werkgever onbelast vergoedingen aan de werknemer verstrekken. De werkgever kan dit belastingvrij betalen, mits dit binnen de vrije ruimte voor de werkkostenregeling heeft plaatsgevonden. Als de vrije ruimte is gebruikt (wat vaak het geval is), dan moet de belasting worden betaald via de eindheffingsregeling. Eventueel kan worden gekeken of belast loon kan worden uitgeruild tegen onbelaste vergoedingen (cafetariamodel). Pas wel op met de gebruikelijkheidstoets. Het is van belang om u tijdig en juist door een fiscaal jurist / belastingadviseur te laten begeleiden.
 2. Als een werkgever een studietoelage aan het kind van de werknemer heeft toegekend, dan geniet het kind loon uit dienstbetrekking. Dit staat keurig omschreven op de site van de Belastingdienst en komt ook aan de orde in deze procedure bij het Gerechtshof (rechtsoverweging 4.1). Er moeten wel een studiereglement en overeenkomst worden opgesteld. Het kind wordt - in fiscale zin - ook werknemer van de werkgever, hierdoor ontstaan administratieve verplichtingen (loonstrook, studiereglement, etc.). Tot een vergoeding van € 7.500 is het kind zelf geen belasting verschuldigd (door toepassing algemene heffingskorting), hierbij gaan wij er vanuit dat het kind van uw werknemer geen ander inkomen geniet. Het kind heeft geen recht op arbeidskorting.  Als het kind een periodieke studietoelage ontvangt van de werkgever (van de werknemer), moet er ook werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) worden betaald. Bij een eenmalige studietoelage hoeft dit niet. Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U kunt dit loon niet aanwijzen als eindheffingsloon. Er is geen gerichte vrijstelling mogelijk.
 3. Het kind van de werknemer kan de vergoeding ook ontvangen via een studiefonds bij de werkgever. Het fonds moet dan wel aan drie voorwaarden voldoen: het mag niet gaan om uitkeringen voor adoptie, overlijden, ziekte, invaliditeit of bevalling. Werknemers die aan het fonds bijdragen hebben de laatste 5 jaar gezamenlijk tenminste evenveel aan het fonds bijgedragen als de werkgever. Als het fonds nog geen 5 jaar bestaat, kijkt u naar de stortingen sinds oprichting. De werknemer heeft geen aanspraak (recht) op uitkeringen of verstrekkingen uit het fonds.

4. Dividend naast salaris

Een directeur moet zich een bepaald salaris (gebruikelijk loon) uitkeren. Stel, u geniet een salaris van € 80.000 en uw bv maakt nog een winst van € 80.000. Wanneer u behoefte heeft aan aanvullend inkomen, dan is het aantrekkelijker om dit als dividend uit te keren in plaats van als salaris. In vrijwel alle gevallen is dividend veel voordeliger dan salaris. Het DGA-salaris voor 2023 is vastgesteld op € 51.000.

Het maximale tarief bij dividend bedraagt 38%. Het maximale tarief (DGA niet verzekerd) voor de inkomstenbelasting (en premie Zvw) bedraagt 55,5%. Vanaf een inkomen van € 25.000 is dividend feitelijk al voordeliger dan salaris, vanaf 2024 wordt het nog voordeliger door het tariefsopstapje. Lees dit artikel voor een uitgebreide toelichting en rekenvoorbeelden.

5. (Meerdere) auto's van de zaak

Een werkgever stelt meerdere auto's gelijktijdig ter beschikking aan zijn werknemer. Het is niet direct denkbaar dat de werknemer in alle auto's ook meer dan 500 privékilometers zou rijden. De Belastingdienst en de rechter denken hier anders over. De werknemer moet bewijzen dat met alle auto's minder dan 500 privékilometers op jaarbasis zijn afgelegd. Conclusie: 3 keer de bijtelling. U kunt met de Belastingdienst - in sommige gevallen - afstemmen dat er slecht een bijtelling wordt toegepast op 1 auto. Dit kan via eenvoudig vooroverleg met de Belastingdienst, u krijgt dan dus vooraf zekerheid. Lees dit artikel voor een uitgebreide toelichting.

Noot fiscaal jurist inzake optimaal DGA-salaris

We betalen allemaal belasting in Nederland. Veel ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) vinden of hebben het gevoel dat ze teveel belasting betalen. Ook bestaat er vaak onzekerheid over de vraag of de fiscale mogelijkheden wel optimaal benut worden. Of dat met het verstrijken van de tijd alles nog wel optimaal georganiseerd is.  Met enige regelmaat voeren wij fiscale scans uit voor ondernemers om te beoordelen of zij belasting kunnen besparen. De fiscale scan geeft u een simpel, snel en efficiënt overzicht van de mogelijkheden binnen uw bedrijf. De scan heeft meestal betrekking op het midden- en kleinbedrijf, zelfstandige beroepen (zoals advocaten, chirurgen, huisartsen, etc.).

Wij maken een beoordeling van het bedrijf en van de positie van de ondernemer en daarbij wordt er op diverse fiscale mogelijkheden getoetst. Op basis hiervan maken wij een risico-inventarisatie en een opstelling van de mogelijkheden. Of wij geven een bevestiging dat alles prima op orde is. 

Enkele veel voorkomende aandachtspunten zijn:

 • Bedrijfsstructuur op orde (aansprakelijkheid, toekomstige bedrijfsopvolging, flexibiliteit)?
 • Rechtsvorm goed?
 • Arbeidsrelaties en arbeidsbeloning DGA.
 • Btw-situatie beoordelen.
 • Diverse overeenkomsten op orde?
 • Vastgoed, positie binnen het bedrijf.
 • Voorzieningen mogelijk?
 • Oudedagsvoorzieningen goed geregeld?
 • Testament - huwelijkse voorwaarden.
 • Positie kinderen?

De kosten van een eenvoudige scan bedragen circa € 1.995 en van een uitgebreide scan € 3.000 (alles exclusief omzetbelasting). Wij bespreken dit graag met u en geven u een offerte. Vaak is van kosten overigens geen sprake. Veelal vinden wij verbeterpunten die leiden tot een belastingbesparing, zodat onze inspanningen per saldo geld opleveren.

Second opinion

Uw huidige accountant, administrateur of adviseur is vaak waardevol voor uw bedrijf. Hij loopt vaak al lang mee en kent u en uw bedrijf door en door. Na een paar jaar zou u een fiscaal jurist of Register Belastingadviseur moeten vragen of u fiscaal en juridisch nog wel 'bij de tijd' bent. Accountancy en belastingadvies zijn twee volledig andere werelden. Ons kantoor heeft diverse accountantskantoren als cliënt en wij verwijzen ook regelmatig cliënten door naar accountantskantoren. Ieder z'n vak. Omdat wij geen jaarrekeningen opstellen, zijn wij geen concurrent voor accountants, wij kunnen volledig onafhankelijk ons werk doen. We zitten elkaar niet in het vaarwater, maar vullen elkaar prima aan. En u heeft daarna altijd het geruststellende gevoel niet teveel belasting te betalen.

Neemt u eens vrijblijvend contact met ons op. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2023
Artikel gemaakt op 05-01-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen Fiscaal optimaal belonen DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap