print sitemap zoeken disclaimer contact

Wetsvoorstel inzake lenen bij de eigen B.V.

Zoals reeds tijdens Prinsjesdag in 2018 aangekondigd wil het Kabinet leningen van aandeelhouders bij de eigen besloten vennootschap gaan beperken. Op 4 maart jl. is hiertoe het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” gepubliceerd. 

De internetconsultatie duurt tot 1 april 2019. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer.

Nieuws excessief lenen DGA van eigen BV grens € 700.000

In het regeerakkoord Rutte IV (bekend geworden in december 2021) wordt aangekondigd dat de grens van € 500.000 wordt verhoogd tot € 700.000. De nieuwe wet lijkt dan toch per 1 januari 2023 te worden ingevoerd. Overleg met uw adviseur omtrent een mogelijke afbouw in 2021 of 2022.

Wetsvoorstel lenen bij BV van DGA

Door het wetsvoorstel moet voorkomen worden dat aanmerkelijkbelanghouders belastingheffing langdurig uitstellen of zelfs afstellen. Alleen aanmerkelijkbelanghouders die bovenmatig lenen worden geraakt door de maatregel. Indien de totale som van de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere in de vorm van een fictief regulier voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Aanmerkelijkbelanghouders en lening

Bij toepassing van de fictie worden de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder en zijn / haar partner samengeteld. Daarnaast is de voorgestelde maatregel van toepassing op schulden die bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (ouders, kinderen, kleinkinderen) van de aanmerkelijkbelanghouder of van zijn / haar partner hebben aan de vennootschap.

Leningen van de DGA

Alle soorten leningen vallen onder de regeling (met uitzondering van de eigenwoningschuld, zie hierna). Hieraan wordt een ruime invulling gegeven. Zo vallen onder de reikwijdte van de maatregel ook schulden die niet rechtstreeks bij de vennootschap zijn aangegaan, maar indirect wel van de vennootschap afkomstig zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om het in- en doorlenen via een andere (rechts-)persoon aan de aanmerkelijkbelanghouder en leningen van een derde aan de aanmerkelijkbelanghouder onder garantstelling door de vennootschap.

De eigenwoningschuld is, zoals hierboven reeds benoemd, onder bepaalde voorwaarden uitgezonderd. Een schuld wordt voor de toepassing van de maatregel niet als schuld in aanmerking genomen als deze kwalificeert als eigenwoningschuld voor de eigenwoningregeling in box 1. Voor eigenwoningschulden afgesloten na 31 december 2021 dient tevens een hypotheekrecht te zijn verstrekt.

Vaststellingsovereenkomsten DGA en lening

Het consultatievoorstel gaat kort in op de gevolgen voor bestaande afspraken over rekening-courantverhoudingen die in de praktijk door belastingplichtigen met de Belastingdienst zijn gemaakt. Bestaande afspraken die zien op een totaal aan schulden van minder dan € 500.000 komen niet te vervallen. Bestaande afspraken die zien op een schuldentotaal van meer dan € 500.000 komen na inwerkingtreding van de maatregel mogelijk wel te vervallen. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

De verwachte inwerkingtreding van de maatregel is per 1 januari 2022. Iedere aanmerkelijkbelanghouder zal derhalve voorafgaand aan deze datum moeten beoordelen in hoeverre deze wordt getroffen door de maatregel. Vervolgens zal moeten worden bepaald hoe dit kan worden opgelost en per wanneer (gezien de tariefsverhoging van de aanmerkelijkbelangheffing in 2020 is het mogelijk verstandig om reeds in 2019 een dividenduitkering te doen).

Indien gewenst kunnen wij u behulpzaam zijn bij het in beeld brengen van de gevolgen voor u en de wijze waarop u hierop dient te anticiperen. Neem hiertoe contact op met de heer mr. M. te Riet van ons kantoor (eerste gesprek is geheel vrijblijvend).

Noot fiscaal jurist bij lenen uit eigen BV door DGA

Het wetsvoorstel is begrijpelijk maar slaat te ver door. Een paar aandachtspunten

Lening voor beleggingspanden door DGA

Als een DGA  zou lenen voor een pand of een te verhuren woning in prive wil aanschaffen (box 3) dan valt een dergelijke lening ook onder de regeling. De DGA moet dan het pand gaan herfinancieren bij een bancaire instelling. De DGA zou het pand / de woning kunnen overbrengen naar de BV maar hij is dan 2% of 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Als de regeling doorgaat zou dit tarief tijdelijk voor dergelijke situaties moeten worden verlaagd naar 0%.

Lening voor eigen woning door DGA

Er is een uitzondering voor schulden i.v.m. de eigen woning. Edoch voor nieuwe schulden voor de eigen woning (vanaf 2022) geldt een extra voorwaarde dat er een recht van hypotheek moet worden verstrekt, de DGA loopt dan dus aan tegen extra kosten, de DGA moet dan immers naar de notaris. Daarnaast kan het zo zijn dat de bank hier toestemming voor moet geven omdat vaak een bancaire instelling het eerste recht van hypotheek heeft. Los van deze formele eis moet de DGA beoordelen of een hypotheek nog wel zo gunstig is, vanaf 2023 is nog maar 37,05% aftrekbaar.

Belastingverdragen en lening DGA

De maatregel kan in internationale situaties voor problemen zorgen. Hoe moet het fictief regulier voordeel worden gezien in het licht van de dividend bepalingen in verdragen. Haalt Nederland hiermee eenzijdig een heffingsrecht naar zich toe en wordt het verdrag opzij gezet?

Kinderen en partner bij lening DGA

De maatregel creert een groep mensen. De regeling geldt voor de partner en bloed- en/of aanverwachten in de rechte lijn, de zogenaamde verbonden personen. Dat de partner tot de groep gaat behoren is begrijpelijk maar dat nu ook de kinderen worden meegesleept is bijzonder. Een DGA met drie kinderen zou dus maximaal € 2.000.000 kunnen lenen, namelijk € 500.000 voor zichzelf en 3 x € 500.000 voor de kinderen, hoe gaat dit nu uitwerken? Er wordt kennelijk ook geen onderscheid gemaakt tussen minderjarige en meerjarige kinderen, dit is bij de TBS regeling anders.

Immigratie en lening DGA bij BV

Voor sommige mensen geldt een soort van step up regeling. Mensen die zijn geëmigreerd mogen meer lenen. De lening op het moment van emigratie wordt gerespecteerd en hier komt dan € 500.000 extra bij.  Of DGA's nu nog voor 2022 gaan emigreren is de vraag.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-12-2021
Artikel gemaakt op 07-03-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen Lenen bij de eigen B.V.

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap